Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 4. december 2007 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Tilstedeværende: Ejner Vismoes Andersen, Peter Knappmann, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen.
Fraværende: Dorte Myhre Therkildsen, Kenn Birger Klinthøj, Knud Birkedal Nielsen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens. Fraværende: Kaja Schuster Damgaard.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.

 1. Godkendelse af referat:
   .

 2. Elevråd:
  • Cykelskure: Der er indkøbt 8 m til opsætning på arealet langs med Skovbohallen. Opsætningen påbegyndes januar 2008.
  • Børnebyrådet: Der har været afholdt valg.
   På mellemtrinnet er valgt: Sara Enevoldsen 5.A.
   I udskolingsafdelingen er valgt: Kaja Schuster Damgaard 8.A og Nicolaj Bøje Hansen 7.A.
   Suppleant: Mohamad Jaafar Mouamin 6.B.

 3. Skole/hjem-samarbejdet:
  Bilag udleveret. Dette blev gennemgået.
  Skovboskolens månedsbrev "Kontakten" udsendes indtil videre som hidtil.

 4. Skovboskolens principper:
  Skovboskolen principper tages jævnligt op til orientering for elever, forældre og alle medarbejdere.
  Enkelte principper lægges ud på ForældreIntra med passende mellemrum.
  Alle principper er p.t. lagt ud på Skovboskolens hjemmeside.
  Skovboskolens hidtidige velkomstfolder revideres. Bør være klar ved skoleårets begyndelse august 2008.

 5. Virksomhedsplan 2008:
  Virksomhedsplanen blev gennemgået.
  Anden udgave fremlægges på januar mødet 2008.
  Skolebestyrelsesmedlemmerne opfordres til at fremsende kommentarer og bemærkninger til skolelederen senest den 22. december 2007.

 6. Høringssvar vedrørende 10. klasse:
  Bilag udleveret.
  Det fremlagte forslag godkendt og fremsendes til forvaltningen.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Skovboskolen er indstillet til Agendaprisen 2007.
   Anne-Marie Enevoldsen og Erling Grøn-Jensen tager til prisuddelingen.

  b) Skoleledelsen:

  • Der er tre ansøgere til stillingen i SFO 2.
  • Det gamle legefort rives ned.
  • Der skal afholdes valg til skolebestyrelsen i 1. kvartal 2008.
   På valg er: Ejner Vismoes Andersen
                   Kenn Birger Klinthøj
                   Peter Knappmann
                   Anne-Marie Enevoldsen

  c) Forældreråd SFO:

  • Intet.

  d) Øvrige:

  • Intet.

 8. Eventuelt: Ingen punkter.


Sidst opdateret den 20. december 2007