Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. februar 2008 kl. 18.30 - 20.00


Dirigent: Ejner Vismoes Andersen
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen, Brian Folmann Christiansen, Anne-Marie Enevoldsen, Kenn Birger Klinthøj, Peter Knappmann, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Lene Fog Jørgensen, Birgit Pedersen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Elevråd:
  • Elevskabe i alle udskolingsklasser:
   Har været drøftet før. Meget omkostningskrævende.
  • Mellemtrin og udskoling skifter lokaler:
   Dette behandles ved beslutning om den nye lokaleplan.
  • Nogle klasser på flere ture end andre:
   Marie Kristine Braad Carstens udtrykte sin undren om, at nogle klasser tog på flere ture end andre.
   Det er op til den enkelte lærer at beslutte dette.
  • Bænke/borde i Østervanggangen:
   Vil blive drøftet ved køb af nyt inventar.
  • Punkter på Børnebyrådet:
   Frugt til alle i Køge Kommune i et antal uger.
   Rollespil.
   Køge Kommune burde arrangerer en fælles koncert for alle elever med Kim Larsen.

 2. Madordning:
  Skovboskolen har fået et tilbud fra firmaet Søster & Ko.
  Dette opfylder alle de krav, som skolen har stillet.
  Internetbaseret m.h.t. bestilling og betaling.
  Pakket i poser til den enkelte elev med navn og klasse.
  Leveres så det kan udleveres samtidig med skolemælken.
  Mindretalsudtalelse - Kenn Klinthøj: Der bør kun bruges økologiske råvarer.
  Tilbudet blev accepteret, afstemning: 6 for 1 imod.
  Kirsten Vej Petersen skriver til Søster og Ko.
  Link: www.sosterogko.dk.

 3. Skovboskolens principper:
  Udsættes til næste møde.

 4. Høringssvar vedr. Kommunal læseplan:
  Kirsten Vej Petersen gennemgik og kommenterede planen.
  Planen er udleveret til skolens læsevejledere, børnehaveklassernes lærere og lærere i specialklasserne.
  Høringssvaret skal indeholde en kommentar om de mange test på de enkelte klassetrin.
  Høringssvaret udsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der skal kommentere og svare inden den 28. februar 2008.

 5. Fællesledelse med Gørslev Skole:
  Skrivelsen blev kommenteret.
  Skolebestyrelsen var noget utilfreds med sammensætningen af ansættelsesudvalget.
  Den bør være som 2 - 1 Skovboskolen - Gørslev Skole.
  Kirsten Vej Petersen udarbejder et brev til skolebstyrelsesformanden der fremsender til Køge Kommune.

 6. Orientering om tunnelprojektet:
  Forslaget fremlagt og grundigt debatteret.
  Forslaget fremsendes med kommentarer udarbejdet af Ejner Vismoes Andersen, Knud Birkedal Nielsen og Brian Folmann Christiansen.
  Ændringsforslaget fremsendes senest den 11. februar 2008.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Brandteknik - Førstehjælp til elever. Bøgerne udleveres til skolebiblioteket til vurdering om de skal anskaffes.
  • 4.A på Køge Bibliotek til overrækkelse af præmie i forbindelse med lygtekampagnen.

  b) Skoleledelsen:

  •  

  c) Forældreråd SFO:

  • Legepladsen. Nye planer udarbejdes. Et område der også gerne skulle være attraktivt for juniorklub- og ungdomsklubmedlemmer

  d) Øvrige:

  •  

 8. Eventuelt:
  Ønsker fortsat valg til Skolebestyrelsen hvert andet år. Flere fordele end ulemperSidst opdateret den 8. februar 2008