Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 1. april 2008 kl. 18.30 - 20.45


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Erling Grøn-Jensen

Til stede:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Signe Ejrnæs, Lene Fog Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Elevråd:
  • Elevrådet har endnu engang behandlet emnet om en ny lokalefordeling.
  • Agenda 21 om hvordan der kan spares på vand og el.
  • Fra Børnebyrådet:
   • Der arrangeres en fodboldturnering for Køge Kommunes skoler.
   • Uddeling af frugt til alle elever i Køge Kommune en gang om ugen i 5 uger i efteråret.
   • Danske skoleelever tager emnet med mobning op igen.
    Skolebestyrelsen tager emnet op på næste møde.

 2. Høringssvar vedr. strukturændring - vedtægt for Køge skolevæsen:
  Fællesledelse for Skovboskolen og Gørslev Skole.
  Høringssvaret var udsendt sammen med dagsordenen. Er fremsendt fra skolen.
  Gørslev Skoles høringssvar blev udleveret på mødet til alm. orientering.

 3. Skolebestyrelsens arbejdsområder:
  Der var fremskaffet et antal brochurer fra Skole og Samfund til alle medlemmer.
  På næste ordinære møde gennemgåes: Ny i skolebestyrelsen og Skolebestyrelsens arbejde.
  Skolen forsøger at få en rep. fra Skole og Samfund ud til et skolebestyrelsesmøde.

 4. Skovboskolens principper:
  1. Indslusning af elever fra Gørslev skole i 7. klasse.
   Der var enkelte rettelser.
  2. Tilladelse til at forlade skolen for 7., 8. og 9. klasse.
   Enkelte rettelser. De rettede principper forelægges på næste møde.
  3. Principper for to-sprogsundervisning.
   Sendes til to-sprogskoordinatoren for udarbejdelse af nye principper.
   Er i øjeblikket ikke principper, men blot en beskrevet praksis.

 5. Lokalefordeling for skoleåret 2008 - 2009:
  Gennemgået og forklaret hvorfor der sker ændringer.
  Hovedprincippet er, at eleverne indsluses i Regnemark, dernæst Vestervang, Læskov/Kildebjerg og slutter i Østervang.
  Specialklasserne placeres i så tæt kontakt med normalklasserne som muligt.

 6. Selvevalueringsrapport og tilsynsbesøg:
  Kirsten Vej Petersen gav en grundig orientering om indholdet.
  Skolebestyrelsesmedlemmerne kan fremkomme med kommentarer og bemærkninger. Dette skal ske inden 14 dage.
  Ny version klar mandag.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Orientering fra Skolerådsmødet den 5. marts.
  • Kostpolitik.
  • Bespisning til alle skoleelever max pris 25 kr.
  • Notat om trafikanalysen ved Køge skolevæsen.
  • Nogen uklarhed om vort tunnelprojekt.
  • Ekstra møde i april vedr. den kommende leders profil.

  b) Skoleledelsen:

  • Skolebestyrelsens årsberetning.
  • Ny skolepsykolog pr. 1. april .
  • Skolebestyrelsens udvalg.
  • Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers tilknyttede klasser.

  c) Forældreråd SFO:

  • Nytårstaffel.
  • Arbejder med mål og indholdsbeskrivelse.

  d) Øvrige:

  • Intet

 8. Eventuelt:
  Intet.Sidst opdateret den 5. april 2008