Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. maj 2008 kl. 18.30 - 20.50


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Erling Grøn-Jensen / Kirsten Vej Petersen

Dagsordenen blev udvidet med punkt 3.A, høringssvar vedr. ferieplan for skoleåret 2010/2011.

Til stede:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Skolerepræsentanter: Erling Grøn-Jensen.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Elevråd:
  • Rosengården:
   Elevrådets formand gav udtryk for et ønske fra mellemtrinnet:
   En multibane - asfalteret.
   Borde og bænke på området.
  • Løb på rulleskøjter og skateboard:
   Ledelsen havde fået en forespørgsel vedr. løb på rulleskøjter og skateboard i frikvartererne fra mellemtrinnet.
   Skolebestyrelsen besluttede følgende:
   Der gives kun 6. klasse tilladelse til løb på rulleskøjter og skateboard i en prøveperiode indtil 1. juni.
   Der henvises til stien fra Dalmosen ned til sløjd-nedgangen.
   Punktet sættes på næste mødes dagsorden.
   Der opfordres til anvendelse af sikkerhedsudstyr.

 2. Vedligeholdelsesplan for 2008:
  Teknisk service-leder, Jørn Hansen, deltog i dette punkt.
  Vedligeholdelsesplanerne for 2008 blev gennemgået.
  Herefter deltog skolebestyrelsen i en fremvisning af skolen.
  Fra vedligeholdelsesplanen kan nævnes:
      Maling af 1 række vinduer i Østervangsgangen.
      Udskiftning af linoleum på gangareal.
      Nye lofter i foyen.
      Nyt gymnastiksalsgulv.
      Renovering af toiletter (6 stk).
      Renovering af toiletter i indskolingen.
      Ny udsugning i stinkskab i sløjdlokale.
      Renovering af toiletter i Regnemark (4 stk).
      Lyddæmpning - hemsen i indskolingen.
      Indførelse af Keep-fokus system til energistyring.

 3. Økonomi-oversigt 1. kvartal 2008:
  Der er stadig problemer med Opus-økonomi-system.
  Fremlæggelse sker først på juni-mødet.

 1. A.   Høringssvar vedr. ferieplan for skoleåret 2010/2011:
  Skolebestyrelsen kunne tilslutte sig det af Skoleforvaltningen stillede forslag.

 2. Projekter, der igangsættes maj-juni 2008:
  Forslag:
  • Medieudvalg: Skolens hjemmeside.
  • Skole/hjem-samarbejde: Trivsel samt Informationsfolder til kontaktforældre.
  • Fysiske rammer: Kommunal kostpolitik for folkeskolerne og sundhedspolitik.
  Punktet blev udsat til næste møde.

 3. Fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole:
  Fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole blev besluttet af Køge Byråd den 29. april.
  Fælles ledelse er at betragte som en fusionsproces, hvor skolernes ledelsespersonale tilbydes lederstillingerne.
  Skolelederstillingen er opslået og forventes at kunne være besat 1. august 2008.
  Herefter ansættes pædagogisk afdelingsleder og administrativ afdelingsleder.
  SFO-lederstillingen er besat: Annemette Jørgensen.

 4. Skovboskolens principper:
  1. Tilladelse til at forlade skolen for 7., 8. og 9. klasse.
   Nu må eleverne efter forældretilladelse kun forlade skolen i middagsfrikvarteret samt i mellemtimer.
  2. Principper for to-sprogsundervisning.
   Blev vedtaget som foreslået.

 5. Dialogmødet med Skoleudvalget:
  Dialogmødets emne er: etik og respekt i Folkeskolen.
  Peter Knappmann, Annemette Jørgensen og Kirsten Vej Petersen deltager.

 6. Skoleårets planlægning:
  Orientering ved skolelederen.

 7. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Intet.

  b) Skoleledelsen:

  • Intet.

  c) Forældreråd SFO:

  • Intet.

  d) Øvrige:

  • Intet

 8. Eventuelt:
  Annemette Jørgensen oplyste fra SFO:
      Forældrerådsmøde hver anden måned.
      17. maj er der Legepladsdag for forældre.
      13. juni afholder SFO sommerfest.

  Mødet sluttede 20.50.Sidst opdateret den 11. maj 2008