Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 3. juni 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Erling Grøn-Jensen

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen, Erling Grøn-Jensen.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Knappmann og Rikke Søndergaard.
Elevrepræsentanter: Kaja Schuster Damgaard.


 1. Elevråd:
  • Tilslutning til den nye lokaleplan.
  • 9. klassernes sidste skoledag:
   Sidste skoledag forløb udmærket. God underholdning.
   Skoledagen slut kl. 12.00 for 7. - 9. klasse.
   Ingen skader.

 2. Økonomi-oversigt juni 2008:
  Kirsten Vej Petersen fremlagde og gennemgik den økonomiske oversigt for både skole og SFO.
  Der blev ikke fremsat nogen kommentarer til regnskabet.

 3. Projekter, der igangsættes juni 2008:
  Udsat fra maj-mødet.
  Forslag:
  • Medieudvalg: Skolens hjemmeside - møde 19. juni 2008 klokken 17 - 19.
   Medieudvalgs medlemmer:
   Annemette Jørgensen, Marie Kristine Braad Carstens, Peter Knappmann, Nette Schultz, Lene Fog Jørgensen, Peter Elkjær Pedersen og Erling Grøn-Jensen.
   Første møde den 19. juni 2008 klokken 17 - 19.
  • Skole/hjem-samarbejde: Trivsel samt Informationsfolder til kontaktforældre, møde den 16. juni klokken 17 - 19.
   Skole/hjem-samarbejde. Udvalget består af:
   Rikke Søndergaard, Peter Knappmann, Annemette Jørgensen, Kirsten Vej Petersen og Birgit Pedersen.
   Første møde den 16. juni 2008 klokken 17 - 19.
  • Fysiske rammer: Kommunal kostpolitik for folkeskolerne og sundhedspolitik - udsættes.

 4. Alternative skoledage og forslag til lukkedage i SFO:
  Skole fremlagde et forslag der blev vedtaget.
  Kirsten Vej Petersen lægger det ud på ForældreIntra, således at alle bliver orienteret samtidig.
  Det samme sker for SFO m.h.t. lukkedage.

 5. Skovboskolens principper:
  Sorgplan for Skovboskolen fremlagt i en ny udgave.
  Der er ikke nævnt en bestemt person, men funktionerne på de medlemmer, som bør indtræde i OmSorgs-gruppen.
  Den rettede "OmSorgs-Plan" er lagt ud på hjemmesiden.

 6. Specialklasser på Skovboskolen:
  Det er nu vedtaget, at der kan oprettes specialklasser på skolen fra 0. - 9. klasse.
  Det er indskrevet i Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen, 2008.

 7. Skoleårets planlægning:
  Erling Grøn-Jensen gennemgik tavlerne med oversigten. Fremsatte kommentarer og bemærkninger. Påpegede i hvilke klasser de nye lærere skulle undervise.
  Der var udbredt tilfredshed med planen.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Ingen

  b) Skoleledelsen:

  • Ingen børn har været syge / smittebærere af tuberkulose.
  • Skolen havde fremsendt tre ansøgninger om tilskud til:
   Rå-kost til seje børn på mellemtrinet
   Gode kost og motionsvaner til indskolingen.
   Gryn, grød og groft brød til udskolingen.
   Der er i alt tildelt 54.750 kr.
  • 6. klasse havde ansøgt om at bruge fliserne fra Dalmosen til Østervang-fløjen.
   Forsøgsordningen forløb udmærket, hvorfor de har fået tilladelse til at bruge dette sted skoleåret ud.

  c) Forældreråd SFO:

  • Der havde været legepladsdag. 20 - 30 forældre havde deltaget.
  • Der vil ske en mindre strukturændring i SFO i det kommende år
   Grupperinger omkring 2. - 3. klasse, 4. - 5. klasse og 6. - 7. klasse.
   Sommerfesten afholdes den 13. juni 2008 fra klokken 16.00.

  d) Øvrige:

  • Ingen

 9. Eventuelt:
  Skolebestyrelsen anbefalede at ved kommende læreransættelser skal der være et udvalg bestående af en repræsentant fra skolebestyrelsen, en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske afdelingsleder.

  Kirsten Vej Petersen sagde tak for godt samarbejde til skolebestyrelsen.
  Det var hendes sidste skolebestyrelsesmøde.Sidst opdateret den 10. juni 2008