Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Erling Grøn-Jensen
Kontoret sørger for lidt at spise og drikke.

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Sara Enevoldsen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Peter Knappmann.


 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.

 2. Elevråd:
  Efter deres sidste møde oplæste de hvilke punkter, der havde været oppe:
  • Billeder på væggene i Østervang.
  • Musik som valgfag.
  • Nicolai Hansen og Steven Henriksen havde deltaget i DSE landsmøde.
  • Ønsker en skater-bane.
  • Hjemkundskab fra 4. klasse.
  • P-fags-holdene mente, de var for store.
  • Stop hærværk på skolens computere.
  • Rengøring af opvaskemaskinen i hjemkundskab.
  • Bedre bøger mindre kopisider
  • Svømning i 4. - 5. - 6. klasse.
  • Flere idrætstimer i udskolingen.
  Elevrådet skal prioritere emnerne på listen og fremsende relevante ansøgninger.
  Elevrådskontaktlæreren bør gennemføre et kursus for elevrådsmedlemmerne og hjælpe dem med: hvor, hvordan og til hvilke de rette deres punkter.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Per Skøt gennemgik skolens kalender for oktober måned.

 4. Kostpolitik, statusanalyse:
  - drøftelse og udfyldelse af statusskema - bilag.
  Efter en kort drøftelse gennemgik bestyrelsen skemaet i fællesskab og blev enige om de enkelte punkter og indstillinger.
  Skovboskolen fremsender resultatet til forvaltningen.

 5. Konflikthåndteringskursus for forældre i indskolingen:
  Sidste år gennemførtes i samarbejde med SSP et pilotprojekt i daværende 0.a og b. Skal det tilbydes til resten af indskolingen og evt. være en del af skolens forebyggende indsats i forhold til konflikter/mobning mv. ?
  Emnet tages op på kontaktforældremødet.

 6. Kontaktforældremøde:
  - Hvornår samt dagsorden!
  - Bilag, folder.
  Vedr.: Tidspunktet. Nette Schultz kontakter skolens kontor for at finde en dato, hvor der ikke er andre aktiviteter såsom forældremøder, skole/hjemsamtaler osv.

  Forslag til dagsorden:

  1. Velkomst ved Peter Knappmann.
  2. Præsentation af skoleledelsen.
  3. Kontaktforældrenes rolle - Udlevering af den nye pjece.
  4. Trivselsambassadører.
  5. Kommunikations veje.
  6. Forældrerådet SFO
  7. Evt.

 7. Legeplads ved SFO 2, Annemette Jørgensen:
  Annemette Jørgensen fremlagde det ny projekt, der var blevet behandlet i personalegruppen og forældrerådet.
  Det foreliggende projekt ændres på enkelte områder.
  Den nye legeplads kan holdes indenfor den givne økonomiske ramme.
  Projektet godkendt.

 8. Budget, status skole/SFO, Per Skøt:
  Regnskabsoversigt udleveret og kort gennemgået.

 9. Skolens principper: Teamdannelse:
  - personalekursus om teamsamarbejde den 27. - 28. september 2008. Hvor er vi nu og muligheder fremover.
  Punktet udsættes til næste møde.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Høringssvar om budget fremsendt til kommunen.
  • Skrivelse om sikker skolevej fremsendt. Herunder er emnet om tunnel fremhævet.
  • Der er ikke tale om en parkeringsplads som fremført i kommunens budget.
  • Husk mail til de klasser i er kontaktperson til.

  b) Skoleledelsen:
      Intet

  c) SFO-leder:

  • Beslutningen på sidste møde om 7. og 8. klasses deltagelse i Junior-klubbens aktiviteter kan ikke gennemføres.

  d) Øvrige:
      Intet

 11. Eventuelt:
  Husk at udarbejde en liste med igangværende emner og projekter, der skal tages op.
  Kort sagt, en erindringsliste.

  Mødet sluttede klokken: 21.15.Sidst opdateret den 10. oktober 2008