Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 4. november 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen
Kontoret sørger for lidt at spise og drikke.

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Erling Grøn-Jensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter:  

Fraværende:
Forældrevalgte: Peter Knappmann.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Sara Enevoldsen.


 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt - dog mangler der foldeborde til de store elever under punkt 1.

 2. Præsentation af:
  Pædagogisk afdelingsleder, Anne Mikkelsen.
  Administrativ afdelingsleder, Christian Steffensen.
  Anne Mikkelsen og Christian Steffensen præsenterede sig kort.

 3. Elevråd:
  Ingen tilstedeværende fra elevrådet. Udsættes til næste møde.

 4. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Per Skøt orienterede. Et udpluk af ca. 14 - 20 dage fra kalenderen blev fremhævet som eksempler.
  Fx skal der være samtale med ansøgere til de stillinger, vi har i opslag, i uge 48.
  Erling Grøn-Jensen orienterede om julefesterne

 5. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
  Christian Steffensen orienterede kort ud fra sin meget korte tid på stedet - uden computer.
  Der vil komme noget mere og en dybere orientering om økonomien på næste bestyrelsesmøde.
  Bestyrelsens lille økonomiudvalg bliver sat ind i tingene inden dette møde.

 6. Kontaktforældremøde, Nette Schultz:
  Nette Schultz orienterede og fremlagde program (se bilag med invitation).
  Angående punkt 4, så skal sidste pind med "SFO-forældreråd/kontaktforældre" drejes lidt i formuleringen. Det ordner Nette Schultz med hjælp fra Annemette Jørgensen.
  I punkt 5 stilles spørgsmålet: "Hvad forventer kontaktforældrene af skolebestyrelsen?". Indledningen skal "peppes op", så den lokker og motiverer kontaktforældrene til at komme.
  Der skal tilføjes på invitationen, at der vil blive trakteret med kaffe, te, og kage.
  Nette Schultz står for punkt 4 og 5. Der skal bl.a. være gruppearbejde med både en kritikdel og ønskedel. Til sidst laves en realistisk liste.
  Per Skøt og Nette Schultz laver et formøde/planlægningsmøde den 10. november 2008.
  Folder og invitation sendes pr. post til kontaktforældrene. Invitation lægges desuden på ForældreIntra.

 7. Skolens principper: Teamdannelse, Per Skøt:
  - personalekursus om teamsamarbejde den 27. - 28. september 2008 og eftermiddag den 29. oktober 2008.
  Hvor er vi nu og muligheder fremover?
  Per Skøt orienterede om skolebestyrelsens principper fra de tidligere år om teamtanker og -mål for Skovboskolen samt om status i den forbindelse. Hvor vi er nu, og hvad fremtidsplanerne er. Bl.a. blev der vist plancher fra projektplan for udviklingsarbejdet i lærerkollegiet om team. Der er ved at være en positiv stemning i forhold til teamarbejde fra lærerside.
  Mulighederne fremover ser gunstige ud - især hvis vi starter med de nære team (fx årgangsteam).
  Vi arbejder videre med udviklingen af teamarbejdet og orienterer bestyrelsen hele tiden undervejs.
  Skolebestyrelsen starter på at arbejde med principper for teamarbejdet på Skovboskolen på januarmødet. Forretningsudvalget kommer med oplæg.

 8. Besøg i klasser, hvornår og hvordan, Peter Knappmann:
  Skolebestyrelsesmedlemmerne går på besøg i de klasser (helst), de er tilknyttet. En lektion i hver klasse for eksempel. Man møder til præsentation på lærerværelset, inden undervisningen starter. Der laves en besøgsplan for bestyrelsesmedlemmerne i de fire formiddagslektioner. Der er kaffe i 10-pausen og lidt spiseligt i frokostpausen. Skolen finder en dag i januar, hvor det passer i skolens øvrige planlægning. Der udmeldes en dato på næste bestyrelsesmøde.
  Besøgsdagen bliver: Onsdag den 14. januar 2008 kl. 8 - 12.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden:
      Intet

  b) Skoleledelsen:

  • Per Skøt orientering om personalesituationen, bl.a. mht. stillingsopslagene.
  • Erling Grøn-Jensen orienterede om tiltag for at dække klasser og fag allerede nu.
  • Erling Grøn-Jensen erklærede, at dette er hans sidste skolebestyrelsesmøde og takkede for samarbejdet. Nette Schultz udtrykte sin store tilfredshed med Erling Grøn-Jensens arbejde. De andre bestyrelsesmedlemmer bakker op om denne udtalelse.

  c) SFO-leder:

  • Annemette Jørgensen orienterede om forældremøde i Skovboskolens SFO.
  • Der skal arbejdes med en anden form for forældreråd/kontaktforældre.
  • Legepladsprojektet sat i gang. SFO skal optræde med Cirkus for forældre og på "Ældrecentret". Ligeledes mht. Lucia.
  • Pædagogisk arbejdes der med SMTTE-modellen.

  d) Øvrige:
      Intet

 10. Lukket møde:
      Intet

 11. Eventuelt:Sidst opdateret den 25. november 2008