Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. december 2008 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Anne Mikkelsen
Kontoret sørger for lidt ekstra at spise og drikke.

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter:  - -

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Rikke Søndergaard.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Nicolaj Bøje Hansen (måske er det gået galt mht. dagsordenen?). 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.

 2. Elevråd:
  Eleverne deltog ikke. Måske er der problemer med udsendelsen af dagsorden. Der vil blive fulgt op på situationen.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Se bilag fra kalenderen uge 49 - 51.
  ArbejdsTilsynet kommer på besøg på torsdag. Per Skøt og Christian Steffensen orienterede om forarbejdet. Der er hentet hjælp forskellige steder fra.

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
  Christian Steffensen gennemgik skolens og SFO'ens budgetter ud fra selv-kreerede regneark. Enkelte poster blev drøftet. Det endelige regnskab kan først godkendes i starten af 2009, når de sidste regninger og refusioner er kommet til udbetaling og bogføring.

 5. Evaluering af Kontaktforældremøde den 25.11, Nette Schultz:
  Rigtigt godt og konstruktivt møde med mange forslag og meget input til at arbejde videre på - både i bestyrelsen og i diverse udvalg.
  Der var 9, der meldte sig som trivselsambassadører. Mødet for trivselsambassadørerne er den 8. januar på Gørslev Skole.
  På næste bestyrelsesmøde revideres, hvilke personer, som skal deltage i de forskellige udvalg, da der var ønske om ændringer.
  Nette Schultz og Peter Knappmann er indtil videre tovholder på alle materialerne og navnene fra kontaktforældremødet.
  Nette Schultz har udarbejdet lister med overskrifterne "kritik", "drømme" og "realisme", hvor alle udsagn fra grupperne på mødet er sammenskrevet. Disse punkter vil blive delt ud som mulige opgaver i de forskellige udvalg, som bestyrelsen snarest vil nedsætte.

 6. Hvordan går det nu?!, Peter Knappmann/Per Skøt:
  - Refleksioner.
  Snak og debat om situationen på skolen lige nu. Der skal arbejdes videre med dette, så vi arbejder os frem mod en skole, der er rigtig god at være på for børn, personale og forældre, og en skole med et godt omdømme.

 7. Videoovervågning, Per Skøt:
  - Orientering om retningslinier vedtaget i MED-udvalget. Bilag.
  Principperne for videoovervågning vedtaget som på bilag. Bilaget er lavet ud fra lovgivning, Køges retningslinjer mm. Bilaget vil blive skrevet om til et princip, som lægges på skolens hjemmeside.
  Der er ikke taget beslutning om nogen form for videoovervågning på skolen endnu, men nu ligger principperne klar, hvis der skulle blive brug for dem.

 8. Skolens principper, Per Skøt:
  - Indslusning af elever fra Gørslev Skole.
  Der blev nedsat et udvalg med Peter Knappmann og Brian Christiansen fra de forældrevalgte og Anne Mikkelsen fra ledelsen. De skal arbejde sammen med medlemmer fra Gørslevs bestyrelse.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet til referat.

  b) Skoleledelsen: Intet til referat.

  c) SFO-leder: Intet til referat.

  d) Øvrige: Intet til referat.

 10. Lukket møde:

 11. Eventuelt:

  Mødet sluttede kl. 20.30.Sidst opdateret den 20. januar 2009