Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 13. januar 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Knud Birkedal Nielsen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens, Nicolaj Bøje Hansen.


 1. Godkendelse af referat:
  Enkelte rettelser. Se revideret referat på skolens hjemmeside fra tirsdag den 20. januar 3009.

 2. Elevråd:
  Elevrådet ønsker:
  • bordtennisborde i Østervang.
  • klapborde på gangene til gruppearbejde mv. Klapbordene er allerede indkøbt.
  • et nyt fjernsyn.
  Peter Knappmann foreslår, at elevrådet søger midler fra Trygfonden til nogle af deres ønsker.
  Morgenmadsordningen i SFO II har entydigt været en succes - både sundhedsmæssigt og socialt. Der blev skabt nye og anderledes kontakter på tværs.
  7. klasserne ønsker at stå for noget bod i spisepauserne. Bestyrelsen foreslår, at de kommer med en ansøgning til bestyrelsen, som vil se velvilligt og positivt på sagen.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Terminsprøver, som der kan og skal evalueres på, så det kan kvalificere skolens måde at udføre afgangsprøver på og elevernes måde at håndtere de skriftlige afgangsprøver på.
  Visitationer til næste års støttetimer har fyldt utroligt meget tidsmæssigt og ressourcemæssigt. De er stort set færdige. Der er mange - bl.a. pga. specialklasser, og en del andre tilbud/særlige foranstaltninger. Næste år håber vi på en smidigere arbejdsgang, da ledelsen så ikke mere er ny, og vi samtidig følger og kender alle de implicerede børn og forældre. Nu kan vi bare håbe på, at skolens og forældrenes behov bliver opfyldt. Der kommer svar fra visitationsudvalget hen på foråret.

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
  Skolen: Regnskabet vil nogenlunde balancere, når alt er refunderet og betalt. Christian Steffensen uddybede enkelte poster. Det endelige regnskab forventes snart at kunne afsluttes.
  SFO: Der mangler enkelte regninger, men der forventes balance.

 5. Virksomhedsplan 2009, Per Skøt:
  - bilag
  Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 22.01.09 kl. 17.30 - 18.30, hvor der arbejdes med indholdet af virksomhedsplanen og et møde mere den 29.01.09 til ordinær tid (med samme indhold den endelige vedtagelse).
  Mødet den 29.01.09 vil også indeholde andre/almindelige bestyrelsesmødepunkter. I stedet aflyses det ordinære februarmøde den 03.02.09.
  Per Skøt fremlagde idéer om et kompetencecenter på skolen, hvor ressourcerne til ekstra/andre former for undervisning samles, og hvor der så kan tilbydes mere optimale muligheder for det enkelte barn i forhold til problematikken omkring barnet.
  Punktet "Etik og respekt" skrives af Peter Knappmann, Nette Schultz og Per Skøt. Under dette punkt beskrives også indførelse af "Trivselsambassadører" på Skovboskolen.
  Ledelsen skriver et oplæg til virksomhedsplan, som sendes ud mandag den 19.01.09.
  Bestyrelsesmedlemmerne melder kritik, ændringer, tilføjelser mv. tilbage til Per Skøt inden den 21.01.09.

 6. Høring og svar vedrørende ny klubstruktur, Peter Knappmann:
  - bilag
  Der er ingen af forslagene til ændret klubstruktur, der er optimale, men når der skal vælges et, så peger SFO-ledelsen på forslag 1. Annemette Jørgensen skriver et udkast til høringssvar, som sendes rundt til alle i bestyrelsen, der melder tilbage til Annemette.
  Der er i øvrigt utilfredshed i bestyrelsen og blandt eleverne med de nedskæringer, der er udmøntet på dette område, især da Skovboskolens elevklientel har færre muligheder i fritiden end fx i midtbyen, så klubben er byens samlingssted for de unge.

 7. Ledelsens ansvars- og opgavefordeling, Per Skøt:
  - bilag
  Den foreløbige arbejdsfordeling blev fremlagt. Den er i øvrigt dynamisk, så den vil løbende blive justeret, hvis der er behov for det.
  Forslaget vil senere/snart blive udlagt på forældreintra.

 8. Princip: Indslusning af elever fra Gørslev Skole, Peter Knappmann, Anne Mikkelsen:
  - bilag
  Forslaget skal strammes op og detaljeres. Anne Mikkelsen sender reviderede forslag ud, så alle kan nå at kommentere det inden næste møde.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Intet

  b) Skoleledelsen:

  • Afsked med Erling Grøn-Jensen den 18.12.01.
  • Snarligt møde med nye trivselsambassadører v. Nette Schultz.
  • Nye medarbejdere.
  • Tennisklubben vil gerne udvide deres baner på vores fodboldbaner. Det vil blive noget kompliceret, så vi vil arbejde videre med sagen i tæt samarbejde med tennisklubben.

  c) SFO-leder: Intet

  d) Øvrige: Intet

 10. Lukket møde: 

 11. Eventuelt:
  Besøgsdagen for skolebestyrelsen er udsat. Per Skøt og Peter Knappmann finder nye datoer, som sendes i udbud til resten af bestyrelsen. Derefter beslutter Per og Peter den endelige dato og udmelder denne. Den endelige planlægning foretages herefter af skolens ledelse.
  Knud Birkedal Nielsen udgår af bestyrelsen, da han ikke længere har børn på skolen. Han takkede for en god tid i bestyrelsen. Peter Knappmann sørger for afløser (den næste fra suppleantlisten).
  Ønske til næste møde:
  Skolebestyrelsens udvalg. Nette Schultz kommer med revideret forslag.Sidst opdateret den 20. januar 2009