Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 3. marts 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent: Peter Knappmann
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Marie Kristine Braad Carstens.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Rikke Søndergaard samt den nye skolebestyrelsesrepræsentant, som har søgt fritagelse fra posten.
Elevrepræsentanter: Nicolaj Bøje Hansen.
Skolerepræsentanter: Afbud fra Birgit Pedersen pga. sygdom.


 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.
  Det ønskes, at hvis der på et skolebestyrelsesmøde ændres datoer for fremtidige møder, så skal der udsendes særskilt meddelelse om dette til alle bestyrelsesmedlemmer.

 2. Elevråd:
  • Marie Kristine Braad Carstens fortalte om emnedag i Køge FIK, som handlede om Workshops i/om "Den gode skole". 3 drenge fra elevrådet deltog og havde en udbytterig dag.
  • Klasserne ud mod Rosengården ønsker en renovering af toiletterne ved gangen til udskolingsafdelingen.
  • Elevrådet vil gerne høre, om der er en ny madordning på vej? - og i så fald hvilken!
  • Elevrådet vil gerne vide, hvor mange penge, de har til rådighed. Der skal mere fokus på dette fremover.
   Christian Steffensen kan fremhæve denne post i budgettet for elevrådet specifikt.
   Elevrådsformand og kontaktlærer holdes jævnligt orienteret via kontooversigter.
  • Marie stopper som formand i elevrådet pga. nært forestående FSA. Marie blev takket for sin deltagelse og gode arbejde i skolebestyrelsen.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Spotemner:
  • Emneuge 17, hvor der er Åbent Hus på skolen om lørdagen.
  • Brobygningsmøde for kommende 7. klasser for Gørslev skoles og Skovboskolens forældre og elever.
  • God Skole og Pisa-test.
  • Skolebestyrelsens besøgsdag.

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
  Administrative leder Christian Steffensen forklarede det endelige regnskab for 2008, hvor der er et underskud på ca. 200.000 kr.
  Christian følger op på nogle af de penge, som kommunen har trukket ud af budgettet efterfølgende. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
  SFO'en har 114.000 kr. i overskud, som overføres til 2009.
  Processen med budgetønsker for 2009 er igangsat på skolen. Fordeling af pengene besluttes af ledelsen efter inddragelse af relevante udvalg og parter.
  Der vil blive et endeligt budgetforslag, som skolebestyrelsen skal tage stilling til på næste skolebestyrelsesmøde.
  Ligeledes mht. SFO'ens budget.

 5. Godkendelse af princip for indslusning fra Gørslev Skole, Peter Knappmann:
  Princippet vedtaget. Princippet er at finde på Skovboskolens hjemmeside.
  Datoen for endelig vedtagelse skal dermed ændres til den 3. marts 2009.
  Der bør evalueres på "principper om indslusning af elever fra Gørslev skole" på skolebestyrelsens novembermøde.

 6. Godkendelse af lukkedage i SFO, 2009, Annemette Jørgensen:
  Lukkedage i SFO 2 i 2009:
  28., 29. 30. december samt 7. og 8. april 2009.

 7. Godkendelse af lukketider i SFO 2, Annemette Jørgensen:
  Nedsættelse af åbningstiden i SFO 2:
  På skoledage lukkes der om fredagen kl. 15.30.
  På ikke skoledage lukkes der kl. 14.30 om fredagen.

 8. Forslag til fælles bestyrelsesmøde med Gørslev Skole, Peter Knappmann:
  Forslaget om fælles skolebestyrelsesmøde med Gørslev skole på Gørslev skole tirsdag den 14. april vedtaget.
  Der anbefales en kort dagsorden, rundvisning og socialt indhold også.
  Planlægningsudvalget består af Peter Knappmann.

 9. -

 10. Princip for trivselsambassadører, Nette Schultz:
  Der har været to gode møder i "Trivselsgruppen", som har vedtaget principper for deres arbejde. Dette princip blev vedtaget i skolebestyrelsen.
  Trivselsgruppen ønsker at deltage i emneugen med et væksthus, hvor der reklameres for Trivselsgruppens eksistens og arbejde.
  Der ønskes en "Trivselsfond", så der kan komme lidt penge i kassen til det videre arbejde. Bent Bezzelt Petersen vil undersøge, hvordan Sct. Annæ har grebet det økonomiske an for deres "trivselsgruppe".
  Hvis der skal bruges penge, må vi prøve at (undersøge)søge midler i udviklingspuljer - bl.a. den kommunale - og fonde. Hvis der ønskes penge til et konkret projekt, må der søges midler til dette via skolebestyrelsen.
  Trivselsgruppen anbefaler en årlig revision af skolebestyrelsens principper.
  Trivselsgruppens næste møde er tirsdag den 17. marts fra kl. 19 - 21 (sammenfaldende med "Brobygningsmødet Gørslev/Skovbo).

 11. Fordeling af opgaver og udvalg, Nette Schultz:
  Nette Schultz justerer udvalgenes medlemmer og laver en ny liste, som offentliggøres via Skovboskolens hjemmeside.
  På maj-mødet tages et punkt på, hvor de forskellige udvalg kommer med en tilkendegivelse af, hvor hvert udvalg pt. befinder sig.

 12. Planlægning af besøgsdag, Per Skøt:
  Annemette Jørgensen forklarede sit oplæg til besøgsdag, hvor der er taget højde for alsidighed i fag, klassetrin, lærere mv.
  Annemette tilføjer Nette Schultz på listen, som revideres, og der laves et program.

 13. Planlægning af årsberetning, Peter Knappmann:
  Årsberetning på Skovboskolen tirsdag den 24. marts.
  Hvis der er input til aftenens program, skal Peter Knappmann have besked.

 14. Meddelelser:
  a) Formanden: Tennisklubben spørger, om skolebestyrelsen holder fast i det tidligere svar på forespørgsel om udvidelse af tennisbanerne på bekostning af indskrænkning af skolens atletikbaner. Vi fastholder svaret. Se tidligere argumentation.
  Peter Knappmann refererede fra et møde om Børn- og Unge-politik.

  b) Skoleledelsen: Per Skøt redegjorde for MED-udvalgets tiltag i forhold til de anbefalinger og anvisninger, som Arbejdstilsynet er kommet med i efteråret 2008.

  c) SFO-leder: Annemette fra SFO redegjorde for omrokeringer af børnene i forhold til de nye nedskæringer og udtrykte sin bekymring for om børnene forsvinder herefter. Det kan i så fald også betyde indskrænkninger i personalet.

  d) Øvrige: Christian Steffensen fortalte, at skolen er udtrukket som testskole for nationale test.

 15. Eventuelt:
  Intet.

 16. Lukket møde:Sidst opdateret den 10. marts 2009