Referat af
Fælles Skolebestyrelsesmøde
på Gørslev Skole
tirsdag den 14. april 2009 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Henrik Szokody
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Nicolaj Bøje Hansen.

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Kaj Mortensen, Henrik Szokody, Ib Hougaard Hansen, Rene Kirchhoff-Jensen, Claus Løvendahl, Steffen Sørensen, Nanna Steenstrup.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Hanne Sørensen.
Elevrepræsentanter: Claus Hansen, Mathies Rasmussen.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.

Afbud fra:
Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen, Lene Fog Jørgensen, Nicolaj Bøje Hansen, Rene Kirchhoff-Jensen.

* * * * *

 1. Rundvisning på Gørslev Skole:
  Per Skøt viste rundt på skolen og i SFO'en samt forklarede om de kommende ombygninger.

 2. Socialt samvær – spisning:

 3. Nyt fra skolernes hverdag, Per Skøt:
  Per Skøt orienterede om, at vi i ledelsen bruger meget tid på timefordelingsplan, personalesituation og normeringer. Fagfordelingsprocedurerne er ved at gå i gang, og der er ved at blive igangsat teamudviklingsprocedure på Skovboskolen.
  Der bruges også meget energi på tilbygningen på Gørslev SFO/skole.
  Temauger på begge skoler i nær fremtid med Åbent Hus-arrangementer for forældrene begge steder.
  Valg af medarbejderrepræsentanter til begge skolebestyrelser er i gang. Eleverne vælger deres repræsentanter i august, når de nye elevråd er etablerede.

 4. Nyt fra elevrådene:
  Gørslev Skole: Der er gang i at skaffe sponsorer til emneugen Tivoli. Pølsemanden har givet tilsagn, og måske kommer der Tombola. Der blev vist et eksempel på en sponsorkontrakt.
  Elevrepræsentanterne var med på Børnekonference, hvor de lavede plakat om emnet "Uddannede lærere i stedet for vikarer". Plakaten kan ses på PUC's hjemmeside. [ Link ]

 5. Nyt fra SFO:
  Annemette Jørgensen orienterede om komplikationerne i forhold til den nye lukkedagsordning.
  Der er startet 1/4-børn på Gørslev Skole. Det forløber fint. Henrik Szokody og Nanna Steenstrup fortalte om deres gode erfaringer med ordningen set fra børnehøjde og forældreperspektiv.
  Ulla Koch har valgt at gå på pension efter 20 år i Skovboskolens SFO. Der holdes afskedsreception for hende den 26. juni 2009 (sidste skoledag før sommerferien).

 6. Høring vedr. Køge Kommunes Børne- og Ungepolitik:
  Kaj Mortensens kommentarer: Oplægget indeholder ingen planer. Det er politikker, som skal danne grundlag for senere handlingsplaner. Oplægget virker som et visionsoplæg, som måske /måske ikke på sigt kan omsættes til handleplaner. Derfor foreslås også, at vi kun forholder os til punkt 1 på skabelonen: Overordnede kommentarer.
  Kaj Mortensen vil gerne formulere bestyrelsens kommentarer til denne rubrik (de mere overordnede kommentarer) senest fredag den 17.04.09, og Peter Knappmann sender det videre til alle skolebestyrelsesmedlemmerne i begge bestyrelser.
  Claus Løvendahl kommenterede, at der er for lidt omkring forældre.
  Henrik Szokody kommenterede noget omkring tallene/beløbene til Børn- og Ungeområdet. Beløbene/tallene stemmer ikke helt overens med de visioner, der ligger i oplægget - sådan at forstå, at der ikke er penge nok til visionerne i oplægget. Bl.a. virker det i øjenfaldende modstridende, at afsnittet om "tilpasning af klubber til de unges behov" er en direkte modsætning til, at man for nyligt har nedskåret i klubaktiviteter både økonomisk og geografisk.
  Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykker undren over de højtravende udmeldinger, som oplægget beskriver. Der mangler præcisering af, hvordan man i 2012 skal midtvejsevaluere og af hvem.
  Peter Knappmann udtrykte sin bekymring for, at det bl.a. bliver skolebestyrelser og ledelserne, der i sidste ende bliver hængt op på, om målene bliver opfyldt - og givetvis uden midler til at gennemføre visionerne for.

 7. Timefordelingsplan – Skovboskolen/Gørslev Skole:
  Skovboskolen:
  Basisskemaet er justeret efter ministerielle regler og vejledninger, men der er endnu ikke sat lærertimer på fx praktisk/musiske fag.
  Timefordelingsplanen tages op på næste bestyrelsesmøde.
  Gørslev Skole:
  Grundskema med ændringer noteret i bunden af skemaet. Basisskemaet er justeret i forhold til ministerielle regler og anvisninger. Desuden er der implementeret, at Gørslevs skolebestyrelse ønskede opnormering af det praktisk/musiske/fysiske på mellemtrinnet.
  På begge skoler mangler holdtimer, specialundervisning, AKT, vikartimer mv.

 8. Forskudt valg:
  Hvis skolebestyrelserne stadig ønsker forskudte valg, skal der søges om tilladelse i kommunen. Hvis begge bestyrelser er enige, virker det som om, at der er store chancer for, at ansøgningen går igennem.
  Holdningen er i begge skolebestyrelser, at det er en god idé at bibeholde forskudt valg. Det er med til at sikre kontinuiteten i skolebestyrelsesarbejdet.
  Det blev besluttet at ansøge om fortsat forskudte valg i den nye fælles skolebestyrelse. Formandskabet i de to skolebestyrelser bedes holde fast i et møde med den nye skolechef og evt. den nye børn- og ungechef om at opfylde de aftaler, der blev givet ved sammenlægningen af de to skoler.

 9. Fortsat samarbejde frem til 1. april 2010, hvor 2 skolebestyrelser bliver til én:
      Emner som f.eks.:
      • Fælles principper.
      • Forretningsorden for skolebestyrelsen.
  Den 1. april 2010 starter den nye fælles skolebestyrelse, hvor min. 2 bestyrelsesmedlemmer skal komme fra Gørslev Skoles distrikt. Kaj Mortensen finder dokumentet om "principper ved sammenlæsningen af de to skolebestyrelser" og sender det rundt til alle skolebestyrelsesmedlemmerne.
  Forslag om, at der afholdes fælles skolebestyrelsesmøder jævnligt - evt. hver 3. måned - med emner, der vedrører begge skolebestyrelser. Et udvalg bestående af formændene, Claus Løvendahl, Nanna Steenstrup og Brian Folmann Christiansen kommer med forslag til en møderække. Udvalget kommer med forslag til tidsplan inklusive emner, som rundsendes til bestyrelsesmedlemmer og som senere vedtages i skolebestyrelserne.

 10. Eventuelt:
  Mødet i bestyrelsen på Gørslev Skole den 22.04.09 er aflyst. Næste møde er det ordinære møde i maj.

 11. Lukket møde:
  Intet


  Peter Knappmann             Kaj Mortensen


Sidst opdateret den 23. april 2009