Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. maj 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent:  
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Rasmus Bruus Larsen, Steven Cilius Hansen.

Afbud fra: Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.


 1. Godkendelse af referat:
  Referatet godkendt.

 2. Elevråd:
  Intet nyt, da der ingen "elevrødder" var til stede.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Skole: Lørdagsåbent den 25. april (som afslutning på emneugen) var en stor succes.
  FSA i gang og fylder meget i disse dage.
  Førstehjælpskurser er startet med første hold lærere og pædagoger (tre aftener).
  Køge cyklistprøve for 6. klasserne i morgen.
  SSP rusmiddel-kursus for 8. klasserne.
  Legepatrulje er startet så småt.
  Lørdag den 16. maj er temadag for lærerne med emnet teamudvikling.
  Sidste skoledag for 9. klasserne er torsdag den 28. maj.

  SFO: Brobygning mellem børnehaverne, børnehaveklasserne og SFOen er startet - bl.a. med besøg hos hinanden.
  Legepladsdag lørdag den 16. maj.
  Forældremøde for kommende 2. klasser den 26. maj.
  Sommerfest den 19. juni med musical, hvor børnene selv har været idéskabende og aktive.
  Diverse uorganiserede "aftenarrangementer" for uindbudte unge diverse steder på SFOens og skolens område med afbrænding og hærværk. Annemette undersøger muligheder, regler og økonomi for evt. videoovervågning.

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen/Per Skøt:
  Skolens budget 2009 blev gennemgået og drøftet. Der kan mailes til Peter Knappmann, hvis der er nogle poster, man ønsker, at Christian Steffensen skal uddybe til næste møde.
  Skolebestyrelsen ønsker en status til næste bestyrelsesmøde.
  SFOens budget blev gennemgået og drøftet.

 5. Evaluering af fælles bestyrelsesmøde med Gørslev Skole, Peter Knappmann:
  Alle udtrykte, at fælles-bestyrelsesmødet var godt og givtigt. Der foreslås 3 - 4 møder fælles med Gørslev Skole. Fx i august og december og der ud over ad hoc.

 6. Timefordelingsplan, Per Skøt:
  Oplæg, og gennemgang samt hvilken vej går vi?
  Per Skøt gennemgik timefordelingsforslaget og sammenlignede med ministeriets vejledende timetal og minimums timetal.
  Forslaget har taget højde for skolebestyrelsens ønske om flere dansktimer i skolestartfasen og mere praktisk/musisk på mellemtrinnet. Der er derfor givet en ekstra idrætstime på 6. årgang.
  På lidt længere sigt vil vi prøve at skabe en mere fleksibel måde at udnytte lærertimerne i de praktisk/musiske fag. Der vil bl.a. blive nedsat et udvalg med involverede og interesserede lærere.

 7. Teamstruktur og skolens organisering, Per Skøt:
  Hvor er vi nu?
  Per Skøt gennemgik de principper, der indtil nu er meldt ud om principper for teamsamarbejdet frem over og strukturen på kort og lang sigt i teamsamarbejdet og samarbejdet i det hele taget på skolen.

 8. Datoplan for kommende møder, Peter Knappmann:
  Skolebestyrelsen holder fast i at mødes hver den 1. tirsdag i måneden.

 9. Meddelelser:
  a) Formanden: Peter Knappmann: Kvittering er kommet for skolebestyrelsens indsendte høringssvar. Der er inviteret til release-arrangement den 21. August. Der er kommet kopier af høringssvar fra andre skoler. Disse kan fås af Peter Knappmann.
  Invitation til temadag "Når mor og far drikker".
  Agenda 21.
  Cyklistprøve for 6. klasserne skal evalueres på næste skolebestyrelsesmøde

  b) Skoleledelsen: Per Skøt: Vores ansøgninger til midler til fælles ledelse og trivselsambassadører er gået videre i ønskesystemet.
  Besøg af arkitekt, som skal se på muligheder for evt. at etablere køkken til elevmad.

  c) SFO-leder:

  d) Øvrige:

 10. Eventuelt:
  Møde i trivselsambassadørgruppen mandag den 8. juni kl. 19 - 21.

 11. Lukket møde:Sidst opdateret den 8. maj 2009