Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. juni 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent:  
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Rasmus Bruus Larsen, Steven Cilius Hansen.


 1. Godkendelse af referat:

 2. Elevråd:
  Ønsker i det nye elevråd:
  • Hyggekrog i sofahjørnet på biblioteket.
  • Dekorationer på væggene - kan evt. laves i billedkunst og af elever.
  • Sækkestole i håndarbejde også lavet af elever.
  • Hylder - evt. lavet af sløjdelever.
  • Gardiner ønskes i udskolingsafdelingen.
  • Net for vinduerne i skolegården, så der kan spilles bold uden at smadre ruderne.
  • Evt. en udgang til Rosengården.
  Anne kontakter Susanne, så der kan komme gang i processen og prioriteringerne. Evt. kontakt til Trivselsgruppen for næste skoleår.
  Elevrådet er glade for, at de er blevet hørt omkring oprettelsen af et valg i musik/spil/band.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  Per Skøt orienterede om skolens gang. Lige nu er det fagfordelingen, der fylder mest i dagligdagen.
  Per fortalte også lidt om lokalesituationen, som rækker i år, men som på sigt kan give problemer.

 4. Forslag til forretningsorden, Peter Knappmann:
  Peter Knappmann gennemgik forslag til forretningsordenen og dens opbygning. Årshjulet (aktivitetsplan) skal stå for sig, da der bliver ændret jævntligt. Til aktivitetsplanen tilføjer Peter Trivselsambassadørernes faste møder.
  Tidligere liste med "stående udvalg i skolebestyrelsen", deres medlemmer og opgaver hæftes på som bilag.
  Peter opdaterer efter disse udsagn.
  Endelig stillingtagen på næste møde.

 5. Begyndende arbejde med ny vision, Peter Knappmann:
  Vision og målsætningen for skolen er fra 2007, så det foreslås, at den revideres til efteråret 2009.
  Peter, Nette og Brian danner et lille udvalg, der læser den gamle igennem og kommer med oplæg til en ny.

 6. Cykelprøve, hvad kan vi gøre bedre?, Peter Knappmann:
  Planlægningen af cyklistprøverne på skolen skal starte allerede i starten af 6. klasse - eller måske i 5. klasse. Der skal laves "en cykelpolitik" for skolen, og forældrene må gøre deres indsats i det daglige i forhold til at lære børnene at cykle. Klassens lærere skal gøres opmærksomme på, at de skal starte undervisningen i god tid i 6. klasse.
  Brian laver et indlæg om sin oplevelse til forældrene på ForældreIntra.

 7. Plan for revision af principper, Peter Knappmann:
  Peter Knappmann har lavet en oversigt over de principper, som skolebestyrelsen har samt dato for tilblivelsen af disse principper.
  Der sammenlignes med Gørslev Skoles principper, så der senere kan laves en sammenkøring af de to skolers principper.
  Der mangler Trivselsambassadørernes principper. Dem vil Nette sørge for at få sat på skolens hjemmeside, og de tilføjes "princip-listen".
  Der blev besluttet, at der tages et til to principper op på hvert skolebestyrelsesmøde i fremtiden. Hvert princip kan tages op over et par møder, hvor der på det 1. møde diskuteres, hvorefter der renskrives til næste møde, hvor princippet så vedtages.
  Der prioriteres en rækkefølge, hvorefter principperne tages op.
  Der startes ved det førstkommende bestyrelsesmøde med en afklaring i bestyrelsen af, hvad et princip er i vores fælles forståelse.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Gørslev Skoles skolebestyrelse foreslår næste fællesmøde torsdag den 27. august 2009.
   Tidspunkt og sted følger senere.
  • Generalforsamling i Skole og Samfunds lokalafdeling Køge.
   Peter Knappmann deltager.

  b) Skoleledelsen:

  • Sidste skoledag for 9. klasserne forløb perfekt. Velorganiseret, humoristisk og i det hele taget en "glad dag".
  • Intra er moderniseret og skulle gerne være blevet mere brugervenlig.

  c) SFO-leder:

  • Der arbejdes hektisk på at få økonomi, personalenormering og aktivitetstilbud i sommerferien til at gå op i en højere enhed.
  • Kurser bestemt ovenfra for alle medarbejdere i sprogscreening samt sport og bevægelse har drænet mange af SFOens og klubbens ressourcer.
  • Koloni i uge 27.

  d) Øvrige:

 9. Eventuelt:
  Trivselsambassadørmøde mandag den 8. juni 2009.

 10. Lukket møde:Sidst opdateret den 11. juni 2009