Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
torsdag den 27. august 2009 kl. 18.30 - 20.30


Dirigent:  
Referent: Anne Mikkelsen

Kontoret sørger for lidt at spise og drikke (pizza)
Kort præsentation af alle fremmødte.

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Brian Folmann Christiansen, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mark Marcel Zimmermann, Rasmus Bruus Larsen.

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Kaj Mortensen, Henrik Szokody, Ib Hougaard Hansen, Rene Kirchhoff-Jensen, Claus Løvendahl, Steffen Sørensen, Nanna Steenstrup.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Hanne Sørensen.
Elevrepræsentanter: Claus Hansen, Mathies Rasmussen.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.


Afbud fra: Peter Knappmann, Birgit Pedersen, Claus Løvendahl.
Fraværende: Mark Marcel Zimmermann, Rasmus Bruus Larsen.


 1. Godkendelse af referater:
  Referater fra begge skolebestyrelsesmøder i juni 2009 godkendt.

 2. Elevråd:
  Gørslev: to nye elevrepræsentanter. Der har endnu ikke været møder i det nye år - ud over konstitueringen.
  Skovboskolen: Ingen fremmødte.

 3. Nyt fra skolernes hverdag, Per Skøt:
  Per Skøt orienterede sådan lidt bredt:
  Forældremøder i teams på begge skoler, hvor Per eller Anne møder op og fortæller kort om, hvad der er aktuelt og i fokus på skolerne og indenfor skoleområdet lige nu.
  Begge skoler er kommet godt i gang, og der er god stemning på begge skoler.

  Der har været stor ros fra flere forældre til flere af forældremøderne på Skovboskolen.

 4. Budget, status skole/SFO, Christian Steffensen:
  Skovboskolen:
  Christian Steffensen (administrativ afdelingsleder) gennemgik et foreløbigt overslag over økonomien på SFO'en og i skolen, som det kan ses nu, og med disse forbehold virker økonomien ok. Dog er det svært at gennemskue SFO'ens forbrug, da det bliver justeret løbende efter antallet af medlemmer, og der mangler at bogføres en del store udgifter.

  Gørslev Skole:
  Gørslev Skole og SFO's regnskaber blev ligeledes gennemgået. Samme problematikker som Skovboskolen.

 5. Høringssvar til "Omprioriteringskatalog budget 2010 - 2013", Peter Knappmann og Henrik Szokody:
  - herunder referat fra Skoleudvalgets dialogmøde den 19.8.

  Henrik Szokody gennemgik høringssvar og omprioriteringskatalog for budget 2010 - 2013 samt for hele processen.
  Der er ingen linje og prioritering i forslagene til besparelser. Det er besparelsesforslag efter "salami-metoden", så man griber invaliderende ind på næsten alle områder i skolerne og i SFO'erne.
  Henriks forslag til høringssvar vedtaget med enkelte afkortelser og præciseringer.
  Henrik sender høringssvaret rundt til godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne og derefter videre ad de rette kanaler.

 6. Meddelelser:
  a) Formanden:
  - Fællesmøder, tirsdag den 1.12.2009 kl. 19.00-21.00 på Gørslev Skole og onsdag den 27.1.2010 kl. 18.30-20.30 på Skovboskolen
  - Mødet på Skovboskolen den 1.09.2010 er aflyst.
      Formanden fra Gørslev:
  Bestyrelsen skal konstituere sig på næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 22. september kl. 19 - 21.

  b) Skoleledelsen:
      Per Skøt fra skolerne:
  Kvalitetsrapportarbejdet på skolerne skal i gang nu og færdiggøres med deadline først i oktober.
  Vi har fået penge til samkøring og udvikling af samarbejdet mellem de to skoler.
  Der er stadig usikkerhed om, hvorvidt der kan opereres med forskudte valg til bestyrelserne og i så fald hvordan.
      Annemette Jørgensen SFO'erne:
  Koncept for "pædagoger i skolen" er justeret lidt på begge skoler i forhold til de behov, der er nu i skolerne og i SFO'erne.
  Ombygningen af SFO 0 og I i Gørslev skrider frem, men er dog forsinket. Det virker som om, der er mulighed for bedre for såvel det fysiske som det pædagogiske miljø.
  Der er obligatoriske (ovenfra bestemte) kurser for samtlige pædagoger i SFO'erne (37 timer for hver i sport og bevægelse + andre kurser).
  Der er fokus på kost og kostpolitik for tiden.

  c) Øvrige:
      Nette Schultz fra Trivselsambassadørerne:
  Nette sender en folder ud om og fra trivselsambassadørerne til hele bestyrelsen fra Skovboskolen, som skal kommenteres indenfor en uge, så den kan deles ud på forældremødet på 0. årgang på Skovboskolen sidst i september.
  Udvalget til samordning af principperne fra skolerne er i fuld gang. Der er mange principper, så det tager lidt tid.

 7. Eventuelt:
  Tildeling af klasser til hvert bestyrelsesmedlem i Skovboskolen.
  Der rykkes op på listerne fra sidste år i begge bestyrelser. 9. klasserne ændres til 0. klasserne.
  Punkt til næste møde på Skovboskolen: Arrangement for kontaktforældre i efteråret 2009.

 8. Lukket møde:Sidst opdateret den 1. september 2009