Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 3. november 2009 kl. 18.30 - 20.30

Kontoret sørger for lidt brød og frugt.


Dirigent:  
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, - -, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Gaia Schultz Carstensen (8.C), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Rikke Søndergaard.


Mindeord fra Per Skøt til ære for Brian Folmann Christiansens minde.


 1. Godkendelse af referat:
      Pkt. 0,1, Nette Schultz: Fremover godkender vi referatet efter hvert punkt.
  Referatet godkendt.
  I fremtiden læses referat op efter hvert punkt og godkendes.
  I fremtiden vil møderne være fra kl. 18.30 - 21, og der vil være sat tid på hvert punkt.

 2. Nyt fra elevrådet:
  • Elevrådet ønsker renere vandposter. Der anbefales kraftig afkalkning.
  • 4.b foreslår bordtennisrummet til boldspil i frikvarter. Problematikken undersøges.
  • Der ønskes nye kort i klasserne eller lærred med projektor.
  • Der ønskes nye ordbøger på skolens computere - evt. som abonnement. Disse sidste to emner passer ind i skolens IT-strategi.

 3. Nyt fra skolens hverdag, Per Skøt:
  • Temauge i uge 47. I fase I er emnet jul, i fase II emnet energi. I udskolingen er emnerne forskellige på årgangene, men tværfaglige.
  • Der er fælles personaledag fredag den 13. november fra kl. 12 - 17 for medarbejdere fra begge skoler og bestyrelser. Skolerne lukker efter 4. lektion klokken 12, og der vil være nødpasningsordninger herefter i SFO'erne.
  • Fælles julefrokost for medarbejderne på begge skoler fredag den 11. december.
  • SFO har "uhyggeuge" for 2. klasse og op efter med emnet "Kirkegård".

 4. Anbefaling til Byrådet og Skoleforvaltningen vedr. kommende skolebestyrelsesvalget 2010, Nette Schultz:
  Den nye skolebestyrelse bliver en fælles skolebestyrelse for Skovboskolen og Gørslev Skole, og den vil starte pr. 1. august 2010. Valget vil foregå i løbet af foråret 2010.
  Der vil fra kommunal side blive udsendt både regler og køreplan for procedure og sammensætning af skolebestyrelsen.
  Den ene repræsentant skal være fra eller udpeget fra specialklasserækken.
  Nette prøver af lave et forslag til næste møde, som er sammen med Gørslev Skoles bestyrelse. Hun taler med Henrik Szokody fra Gørslev Skole om at få dette punkt på dagsordenen til mødet.

 5. Planlægning af Kontaktforældremøde den 12.11.2009, Nette Schultz:
  Nette Schultz har lavet forslag til dagsorden og program, som blev gennemgået og godkendt.
  Nette sender invitation ud via Jeanne S. Pedersen og sørger for reminder et par dage før.

 6. Debat om elevers rygning, Nette Schultz:
  - Hvordan er reglerne, hvad kan vi gøre mv.?
  Elever må ikke ryge på matriklen. Diskussion om emnet, men ingen præcise forslag. Emnet tages op på kontaktforældremødet den 12. november 2009.

 7. Høring vedr. Køge Kommunes Alkoholpolitik, Nette Schultz:
  - Bilag.
  Nette Schultz laver et kort svar, der bakker intentionerne i kommunens Alkoholpoltik op.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden:
  • Forretningsorden sammenkøres med Gørslev Skoles.
  • Der skal laves opdateringer på bestyrelsesudvalg. Nette Schultz kommer med oplæg, der rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Udvalgene bliver endelig godkendt på januarmødet 2010.
  • Vælgermødet den 26. oktober 2009 udløste en problematik omkring vikardækning.
  • Nette foreslår punkt til en af fremtidens dagsordener: Traditioner på skolen.

  b) Skoleledelsen:

  • Evaluering af Køge Kommunes 3 årige skoleudviklingsprojekt tirsdag den 10.11.09 på Teaterbygningen kl. 14 - 16.30. Nette kommer evt. Hun melder tilbage til Per Skøt.
  • Processen mht. Kvalitetsrapporten er stadig i gang. Næste step er at lave indledningen.

  c) SFO:

  • Der er arbejdes på at få en struktur for forløbet med at tackle udfordringen mht. 1/4-børn.
  • "Mål og indholdsbeskrivelserne" er undervejs. Fristen er udsat til 1/12 2009.
  • Linda Sølund fra SFO I har brækket armen, og det er ret slemt.

  d) Øvrige:

 9. Eventuelt:
  Intet.

 10. Lukket møde:
  Orientering om fokusområder i forhold til klasser, Per Skøt.Sidst opdateret den 20. november 2009