Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole, forhallen
tirsdag den 1. december 2009 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Henrik Gissel Szokody
Referent: Anne Mikkelsen

Skolerne sørger for bespisning

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Peter Knappmann, Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Gaia Schultz Carstensen (8.C), Ronnie Larsen (5.B).

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Henrik Gissel Szokody, Aicha Gry Andersen, Ib Hougaard Hansen, Claus Løvendahl, Mette Nordal, Nanna Steenstrup, Steffen Sørensen.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Helene Østergaard.
Elevrepræsentanter: ??, ??.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.

Fraværende:
Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Dorte Myhre Therkildsen, Aicha Gry Andersen, Ib Hougaard Hansen, Mette Nordal.


 1. Meddelelser:
  a) Formanden:
   Præsentationsrunde.
   Nette Schultz:
  • Kontaktforældremøde på Skovboskolen var velbesøgt og konstruktivt.
  • Færdselsundervisning og program for aktiviteter er klart på Skovboskolen.
   Henrik Szokody:
  • Sagde tak for en hyggelig og givtig personaledag den 13. november.
  • Der laves en omkonstituering af Gørslev Skoles bestyrelse.

  b) Skoleledelsen:

   Per Skøt, Skolerne:
  • Fortalte lidt om personaledagen og det, der kommer efter. Bestyrelserne er inviteret til næste seance den 11. december.
  • Juleklippedage og juleri er i fuld gang på begge skoler.
  • Specialklasselærerne har været med Per på studiebesøg på Ådalsskolen i Ringsted.
  • Der er brugt meget tid på at finde en løsning på kroniske sygdomme hos eleverne, såsom diabetes, allergi mm.
  • Indskrivningsproceduren er ikke helt færdig endnu. Skoleforvaltningen melder snarest tilbage, så processen skulle gerne være nogenlunde færdig i starten af januar.
   Annemette Jørgensen, SFO'erne:
  • Julefesterne i fuld gang.
  • Tilmeldinger til pasning i juleferien er svære at få i land.
  • Mål og indholdsbeskrivelserne er næsten færdige. Disse diskuteres på begge skolebestyrelsesmøderne i januar.

  c) Elevrådene:

   Elevråd, Gørslev Skole:
  • Vi vil gerne holde en Skralddag mere, men en klasse har også foreslået en rengøringsdag.
  • Der ønskes et særligt område for 5. og 6. klasserne i pauserne.
   Elevråd, Skovboskolen:
  • 8. klasserne har foreslået at lave kantine i hallens cafeteria, da der ønskes en madordning.

  d) Øvrige:

   Helene Østergaard:
  • Fortalte lidt om Gørslev Skoles tradition med ½ venskabsdag.

 2. Stående og ad hoc-udvalg:
  • Udvalg vedr. samordning af principper, Nette Schultz.
   Der arbejdes videre i udvalget. Anne og Nette har udarbejdet en liste over tiltag, der er i gang på skolerne i forhold til "Trivsel". Oplæg og liste kunne evt. bruges ved et senere emne på bestyrelsesmøde(r).
   Samordningsudvalget har samlet alle skolernes principper, men de skal sorteres og samkøres. Claus Løvendahl er tovholder.

 3. Økonomi, Christian Steffensen:
  • Gørslev Skole.
  • Skovboskolen.
   Christian Steffensen gennemgik kontoudtog/og status på økonomien på begge skoler og begge SFO'er og SFO 0.
   Der bliver indkaldt til budgetmøder inden jul på Skovboskolen og i januar på Gørslev Skole af Christian.

 4. Sager og indstillinger, Nette Schultz, Henrik Szokody:
  • Skolebestyrelsesvalg 2010.
   Lovgivning
     - bilag fra Skoleforvaltningen
       https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24444.
       https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24148.
       (ovenstående bilag vil blive uddelt på mødet)
  • Hvad er tidligere aftalt/beskrevet mellem skolerne og Skoleforvaltningen?

   Per Skøt skal have et møde med Thomas Mofeldt og Marianne Levin fra skoleforvaltningen snart omkring regler og procedurer for skolebestyrelsesvalg til fælles skolebestyrelse.
   Nette Schultz foreslår, at de to skolebestyrelser sender et fælles brev til kommunalbestyrelsen med anmodning om at få forholdsmæssigt antal repræsentanter i den nye fælles skolebestyrelse. Altså 2 repræsentanter fra Gørslev Skole og 5 fra Skovboskolen. Dette er der ikke enighed om pt.
   Der skal tages stilling til fordeling og tilknytning af suppleanter, lærerfordeling og elevfordeling fra de to skoler. Der skal ligeledes tages hensyn til, at visse repræsentanter kan repræsentere både den ene og den anden skole - i hvert tilfælde for en periode.
   Specialklasserækken skal også være repræsenteret i skolebestyrelsen.
   Senere skal den nye fælles skolebestyrelse tage stilling til, om der skal ansøges om forskudte valg frem over.
   Der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med sagen/emnet: Peter Knappmann, Henrik Szokody, Nette Schultz og Kaj Mortensen, som snarest mødes og rykker for et møde med Marianne Levin om dette emne og opfølgning og evaluering af fælles ledelse af de to skoler.

 5. Eventuelt:
  • Skolebestyrelsen på Skovboskolen har besøgsdag på skolen torsdag den 28. januar 2010.
  • Skolebestyrelsesmøder i foråret på Gørslev Skole:
   12. januar kl. 19 - 21
   2. februar (med og på Skovboskolen) 18.30 - 21
   18. marts kl. 19 - 21
   6. april kl. 18.30 - 21 med Skovboskolen på Gørslev Skole
   17. maj kl. 19 - 21
   15. juni kl. 18.30 afslutning for Gørslev Skoles skolebestyrelse.
  • Datoer for fælles bestyrelsesmøder i foråret er den 2. februar på Skovboskolen og den 6. april 2010 på Gørslev Skole. Begge dage kl. 18.30 - 21.

 6. Lukket møde:
  • Skovboskolen.
  • Gørslev Skole.


Sidst opdateret den 2. december 2009