Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. januar 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Knappmann og Rikke Søndergaard. Fraværende i øvrigt: Dorte Myhre Therkildsen.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).


 1. Meddelelser:
  a) Formanden (Nette Schultz):
  • Vi skal huske at holde "lukket møde" før eller efter fælles bestyrelsesmøder, hvis der er væsentlige ting at drøfte og orientere om. Nette og Per vurderer dette.
  • Besøgsdag på skolen for skolebestyrelsen den 28. januar 2010:
   Kaj Mortensen og Nette Schultz har foreløbig tilmeldt sig. Skolen sender en reminder rundt til resten af skolebestyrelsen og laver besøgsplan.
   Der er mødestart ca. kl. 7.50, og vi slutter med lidt pizza sammen.

  b) Skoleledelsen (Per Skøt):

  • Arne Nielson-arrangementet for samtlige ansatte og bestyrelser på begge skoler og SFO'er den 11. december var en stor succes og god fælles oplevelse.
  • Gennemgang af aktuelle aktiviteter på skolen og i SFO ud fra månedens kalender.
  • Det er blevet besluttet i Køge skolevæsen at lave to-årige virksomhedsplaner, så der hver andet år kun skal laves en status. Det betyder, at vi i år i kun skal lave status. Der arbejdes på denne status i januar. Den sendes efter færdiggørelse til skolebestyrelsesmedlemmerne lige efter den 25. januar. Hvis der er kommentarer, sendes disse til Per Skøt, hvorefter emnet tages op som punkt på bestyrelsesmødet den 2. februar.
  • Nette Schultz og Per Skøt vil prøve at tale med Bjarne Christensen fra hallen om evt. at kunne finde en slags kantine-ordning for skolens elever.
  • Annemette Jørgensen, SFO
   Annemette har lavet et forslag til lukkedage for SFO II i 2010:
   4 dage mellem jul og nytår samt onsdag før påske.
   Forhåndstilkendegivelser fra bestyrelsen om, at det er ok.

  c) Elevråd:

  d) Øvrige:

 2. Økonomi, Christian Steffensen:
  • Status.
   Christian Steffensen orienterede om skolens økonomi og årsager til status.
  • Strategi på kort sigt.
   Der blev gennemgået besparelsesforslag.
  • Strategi på lang sigt.
   Fremover vil administrationen lave egne systemer (fx regneark), så der hver måned kan tjekkes op på budget og regnskab.
  Dernæst blev SFO-regnskabet gennemgået på samme måde.
  Skolebestyrelsen tager økonomi-redegørelserne til efterretning.

 3. Mål- og indholdsbeskrivelser, SFO, Annemette Jørgensen:
    - Bilag
  Annemette Jørgensen gennemgik "Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO" ved at fremhæve enkelte punkter. Blandt andet "lektiecafé", "samarbejde med skolens årgangsteam", "krop og bevægelse", "brobygning" og "børn med særlige forudsætninger".
  Dokumentet er dynamisk og kan rettes, hvis der er behov for dette i forhold til virkeligheden.
  Nette Schultz efterlyste, at der efterhånden bliver tilføjet noget om ungdomsklubben, og at der ses på, om forældrene kan inddrages noget mere i forhold til evalueringer.

 4. Skolebestyrelsesvalg 2010, Nette Schultz:
    - Opfølgning fra sidst og orientering fra mødet med Skoleforvaltningen.
  Per Skøt uddelte notat fra Thomas Moefeldt fra 18. december om "valg af skolebestyrelser på skoler med fælles ledelse". Nette Schultz og Bo Høyer er kede af, at bestyrelserne på Gørslev Skole og Skovboskolen ikke kan live enige om et fælles forslag til fordeling af repræsentanter i den nye fælles bestyrelse fra de to skoler.
  Formændene fra de to nuværende bestyrelser har holdt møde med Marianne Levin og Thomas Moefeldt. Der skal samles spørgsmål omkring det kommende skolebestyrelsesvalg og sendes til Thomas Moefeldt:
  Per Skøt skriver skolebestyrelsens spørgsmål ned og vil videresende dem til Thomas Moefeldt.
  Valgbestyrelsen kommer til at bestå af Per Skøt, de to bestyrelsesformænd samt en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.
  Punktet tages op på næste skolebestyrelsesmøde.

 5. Godkendelse af opdatering af udvalg, Nette Schultz:
  Udvalgene er godkendt.

 6. Drøftelse af forslag til indsats mod rygning blandt elever, Nette Schultz:
  Nettes forslag blev drøftet. Mange input. Det er vigtigt at tage punktet op på forældremøder allerede i de små klasser. Vi fortsætter indsatsen imod rygning på alle fronter hele tiden.
  Skolebestyrelsen laver en skrivelse med regler, principper og med anvisninger/forslag til forældrene. Dette forsøges taget op på martsmødet

 7. Eventuelt:
  Kaj Mortensen refererede fra et utroligt godt "Videns- og erfaringsseminar" i Skole og Samfund i Jylland, så mandag den 25. januar (på Asgård Skole) kommer formanden fra Skole og Samfund til Køge Lokalafdeling og deltager i en diskussion i lokalafdelingen med aktuelle emner omkring folkeskolen som fx "360 graders eftersyn af folkeskolen". Det er et åbent arrangement for forældre og medarbejdere i Køges folkeskoler. Invitation følger senere.

 8. Lukket møde:
   Sidst opdateret den 6. januar 2010