Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. februar 2010 kl. 18.30 - 21.00
(udsat til 16. februar pga. snestorm)


Dirigent: Nette Schultz og Nanna Steenstrup
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere fra Skovboskolen:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Deltagere fra Gørslev Skole:
Forældrevalgte: Henrik Gissel Szokody, Aicha Gry Andersen, Ib Hougaard Hansen, Claus Løvendahl, Mette Nordal, Nanna Steenstrup, Steffen Sørensen.
Medarbejderrepræsentanter: Ingelise Damkjær, Helene Østergaard.
Elevrepræsentanter: ??, ??.

Skolerepræsentanter: Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.

Fraværende:
Afbud fra Peter Knappmann, Lene Fog Jørgensen, Henrik Gissel Szokody, Mette Nordal, Helene Østergaard.
Eleverne fra elevrådet var ikke til stede.


 1. Meddelelser:
  a) Formanden:
   Nette Schultz (fmd. Skovboskolen):
  • Besøgsdag for skolebestyrelsen bør fortsættes.
   Den nye skolebestyrelse bør tage op, hvordan det frem over kan strikkes sammen.
  • Pers henvendelse til Skovbohallens bestyrer, om evt. at lave et samarbejde om kantineordning, gav ikke pote.
  • Martsmødet for Skovboskolens bestyrelsesmøde rykkes til den 18. marts. Møde om bestyrelsens årsberetning lægges umiddelbart inden.

   Nanna Steenstrup (fmd. Gørslev Skole):
  • Præsenterede sig som ny formand for Gørslevs bestyrelse.

  b) Skoleledelsen:

   Per Skøt (skoleleder):
  • Kvalitetesrapporter på vej retur. De tages op i begge bestyrelser på næstkommende møder.
  • Læseresultaterne er offentliggjort. Begge skoler er i fremgang, men de skal analyseres grundigere af Anne, Per og læsevejlederne.
  • Per omtalte notat fra udvalg om effektiviseringer og strukturtilpasninger i Køge Kommune (findes på Køges hjemmeside).
  • Per forklarede lidt om rammerne for timetildeling og timeforbrug, og hvilke skruer der er at skrue på i forhold til at få økonomi, pædagogik og undervisning til at fungere optimalt.
  • Timefordeling og fagfordeling er så småt ved at gå i gang - både på skolen og i kommunen.
  • Nationale test er nu blevet obligatoriske. Se på skolens hjemmeside.
  • Per fortalte om udpluk fra skolernes aktivitetsplaner.
  • Indslusningen af Gørslev-elever blev drøftet. Der er kun få elever, der skal til Skovboskolen til næste skoleår, så derfor bliver indslusningen måske lidt anderledes.
  • Førstehjælpskurserne for alle medarbejdere er afsluttet.
  • 8. klasserne er blevet sammenlagt til to klasser. Der er lagt et stort stykke arbejde fra lærerne for, at det skal blive en succes.

   Annemette Jørgensen (SFO'erne):
  • Der er godt gang i planlægning af modtagelse af ¼ børn på begge skoler. På Skovboskolen er det nyt. Børnene skal være i den gamle 10-klasses bygning i skoletiden.
  • Dette års idrætskursus for alle SFO-personaler er ved at være slut. Næste år må der ses på en lidt anden organisering, da der ellers går for meget tid fra personalemøderne.
  • Budget 2010 for SFO'erne kommer først på næste møde.
  • Der skal renoveres køkken i SFO II på Skovboskolen pga. skimmelsvamp.

  c) Elevrådene:

  d) Øvrige:

   Kaj Mortensen:
  • Kaj berettede om en konstruktiv oplevelse som besøgende på bestyrelsesbesøgsdagen. Stor ros til lærerne og respekt for deres indsats.

 2. Økonomi, Christian Steffensen:
  • Skovboskolen.
  • Gørslev Skole.
   1. Status for 2008/2009 er lidt bedre end ved sidste møde.
   2. Forslag til budget 2010. Per uddelte budgetforslag for 2010.
    Christian indkalder til økonomiudvalgsmøder i begge skolers bestyrelser snarest, hvor budgetterne gennemgås grundigere. Derefter gennemgås dette i skolebestyrelser på martsmøderne.
    På Skovboskolen bliver budgettet udsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne en uge før martsmødet.

 3. Skolebestyrelsesvalg 2010, Per Skøt:
  - Opfølgning fra sidst.
  Per orienterede lidt om procedurer. Der er valgmøde den 23. marts på Skovboskolen. Den 3. marts er vi mere præcist orienterede.
  Begge skolebestyrelserne ønsker selv at lede skolebestyrelsesvalget sammen med skolelederen.

 4. Virksomhedsplan (VP), status, Per Skøt:
  • Skovboskolen.
  • Gørslev Skole.
  - Bilag.
  Status på virksomhedsplan er indsendt efter input fra bestyrelsesmedlemmerne.

 5. Fælles principper, Nanna Steenstrup:
  - Nyt fra udvalget.
  Principperne er gennemgået og grupperet i det fællesudvalg. Der er fælles principper og særskilte principper. Udvalget har fordelt principperne mellem sig, og de bliver rekonstrueret. De reviderede og justerede forslag sendes rundt til bestyrelserne, og de tages op på et senere bestyrelsesmøde.

 6. Fælles forretningsorden, Nette Schultz:
  - Bilag: Forretningsorden for Gørslev Skole.
  De to forretningsordener er visse steder forskellige. Bl.a. i forhold til frister og deadlines. Umiddelbart kan de to forretningsordener dog køres sammen.
  Udvalgene skal differentieres, da skolerne ikke altid har samme udvalg.
  Nanna og Nette kommer med et forslag til fælles forretningsorden, som kan komme på bestyrelsesmøderne i marts.

 7. Eventuelt:
  • Tidsplan for budget 2011 - 2014 i Køge ligger på byrådets "åbne dagsordener" (hjemmesiden). Det betyder, at der er dialogmøder allerede i april i stedet for som sædvanlig i august. Deadline for høring er sidst i august.
  • Der ønskes et tjek på ForældreIntra - i højre side. Der ønskes fast procedure for brug af ForældreIntra, så gamle ting bliver slettet.

 8. Lukket møde:


Sidst opdateret den 18. februar 2010