Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 4. maj 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Afbud fra: Rikke Søndergaard og Birgit Pedersen.
Fraværende: Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl og Bo Høier.


 1. Meddelelser:
  a) Formanden, Nette Schultz:
  • Der var dialogmøde 20/4 ang. de kommende besparelser i skolevæsenet.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der er kursus for de kommende forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer lørdag den 12. juni 2010, hvor også skoleledere deltager. Børne- og Ungeforvaltningen står for dagens arrangement.
  • Tobias Stax (Børne- og Ungedirektør) kommer på fælles skolebesøg på Gørslev Skole og Skovboskolen den 17. maj 2010.
  • Aktivitetskalenderen for maj blev gennemgået ved spot-punkter.
  • Årets fagfordeling er næsten på plads, så skemalægningen går i gang fra den 17/5.
  • Per Skøt opridsede regler for udarbejdelse af skolernes budgetter og regnskaber og evt. ansvar for budgetoverskridelser.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO):
  • 1/4-børnene er i fuld gang og aktivitet. Det går fint, men det er hektisk.
  • Der er også gang i processen med at rykke fra SFO I til SFO II.
  • Ungdomsklubben har problemer med, at enkelte unge somme tider kommer og har drukket øl, inden de kommer i klubben. Der arbejdes med en politik omkring dette.
  • Der er også lidt problemer omkring bålpladsen i ikke-åbningstiden. Pedeller og SFO-personale arbejder godt sammen for at være på forkant med situationen.

  c) Elevrådet:

  • Ønsker om nyt bordtennisbord.
  • Elevrådet ønsker en skraldedag, hvor eleverne samler skrald med evt. konkurrence.
  • Der ønskes en rengøringsdag i klasserne.
  • Tidligere projekter med madordninger har været succes, så elevrådet ønsker, at det kan blive genoptaget under en eller anden form.

  d) Øvrige:

 2. Principper: "Røgfri elever, ja tak", Nette Schultz:
  - se bilag fra tidligere møde.
  Der er rygestopkursus på bedding på skolen.
  Nettes forslag til princippet "Røgfri elever, ja tak" blev vedtaget.
  Det er vigtigt, at principperne bliver implementeret i dagligdagen på skolen og i forældregrupperne.

 3. Kvalitetsrapport 2009, Per Skøt:
  - se Skovboskolens hjemmeside - Link: Kvalitetsrapport 2009 - Skovboskolen (PDF 299 kB).
  Per Skøt gennemgik afsnit i Skovboskolens kvalitetsrapport. Bl.a. blev de afsnit belyst, hvor skoleforvaltningen har kommenteret og/eller er kommet med forslag og anvisninger.
  Skolen skal være mere præcise på målsætninger i kompetencecenter. Skolen vil skrive en procedure for arbejdet i kompetencecenteret. Skoleforvaltningen anbefaler, at skolen uddanner en læsevejleder mere, men det har skolen ikke ressourcer til lige nu.
  Skolen skal ind og se på, om evalueringerne af elevernes udbytte af undervisningen er valid nok. Dette vil skolen arbejde videre med. Fx vil skolen i næste skoleår i dansk som 2. sprog lave en handleplan for forældresamarbejde.
  I 2008/09 bemærker skoleforvaltningen, at der mangler timetal i de humanistiske fag i indskolingen, men dette er ikke korrekt, da skolen i dette skoleår havde to temauger med disse fag i hele fordybelsesuger.
  Evalueringsværktøjet "God skole" vurderes af flere i skolebestyrelsen som et godt evalueringsværktøj.

 4. Status på skoleårets planlægning, Per Skøt:
  - fag- og opgavefordeling samt struktur.
  Per Skøt gennemgik skolens struktur for nuværende og status på teamsamarbejdet. Bl.a. hvor meget tid, der er afsat til forskellige samarbejdsteam og -grupper.

 5. Eventuelt:
  Dorthe Myhre rejste en problematik om, at det er vigtigt at opfordre forældrene til at møde op til alle møder og samtaler om deres børn. Enighed i resten af skolebestyrelsen.

 6. Lukket møde:
   Sidst opdateret den 5. maj 2010