Referat af Skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 1. juni 2010 kl. 18.30 - 21.00


Dirigent: Nette Schultz
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Nette Schultz, Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl, Bo Høier, Peter Knappmann, Kaj Mortensen, Rikke Søndergaard, Dorte Myhre Therkildsen.
Skolerepræsentanter: Birgit Pedersen, Lene Fog Jørgensen, Annemette Jørgensen, Christian Steffensen, Anne Mikkelsen, Per Skøt.
Elevrepræsentanter: Zasja Lindorff (5.B), Ronnie Larsen (5.B).

Fraværende:
Afbud fra: Peter Knappmann og Ann Kirstine Nutzhorn Hindsbøl.
Fraværende: Rikke Søndergaard, Zasja Lindorff (5.B) og Ronnie Larsen (5.B).


 1. Meddelelser:
  a) Formanden, Nette Schultz:
  • Møde på Asgård Skole for kommunens skolebestyrelsesformænd om eventuelle strukturændringer på skoleområdet fra 2011.
   Der blev lavet et fælles læserbrev fra mødet, som har været i den lokale dagspresse.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Alt personale på skolen er meget optaget af planlægningen af næste skoleår, som er i sidste fase.
  • Per Skøt (skoleleder) og Christian Steffensen (administrativ afdelingsleder) er for tiden på runde i klasserne (fra 5. klasse og op efter) for at tale om pli, samværsformer og hensyntagen til hinanden og fælles ting, rygning mv.
  • Der er fra kommunal side lavet en trivselsmåling i alle institutioner - bl.a. med henblik på at nedbringe sygefraværet på alle Køge Kommunes arbejdspladser.
  • Per Skøt gennemgik udpluk fra kalenderen - bl.a. afgangsprøver, dimission, brobygning…
  • Dimissionen er rykket til den 24. juni (fra kl. 18.30) pga. Sct. Hans.
  • Vi arbejder meget hårdt på at få bustransporten til at fungere igen efter krakket af busfirmaet.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):
  • Legepladsdag lørdag den 29. maj med få fremmødte forældre, der lavede et kolossalt arbejde.
  • Sommerfest i SFO'erne den 18. juni med bl.a. høvdingebold.
  • Der er 22 og 14 børn fra Skovboskolens SFO i hhv. uge 28 og 29, der skal til Vemmedrupskolens SFO.

  c) Elevråd:

  d) Øvrige:


 2. Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen, Nette Schultz:
  Evaluering med henblik på at overlevere til den nye/kommende skolebestyrelse:
  • Teamarbejdet er startet op, og der er en god stemning omkring det. Der ønskes fortsat obs. på dette emne, så teamarbejdet til stadighed udvikler sig.
  • Rygning/rygestop er sat på dagsordenen og i fokus. Der er sat rygestopkursus i gang for eleverne, og der ønskes fortsat en stramning omkring og opmærksomhed på området.
  • Trivselsambassadørarbejdet kan evt. fortsættes ud fra det, som allerede er i gang.
  • Fortsættelsen af kontaktforældrearbejdet.
  • Justering og tilretning af diverse principper.
  • Høringssvar i forhold til forslag om strukturændringsforslaget i skoleforvaltningen.

 3. Status på skoleårets planlægning, Per Skøt:
  - Endelig fagfordeling.
  - Skema.
  Per Skøt gennemgik principperne for skemalægning. Der lægges væk på at styrke teamsamarbejdet samt pædagogiske og læringsfremmende ønsker.
  Der er lagt vægt på, at lærerne for det meste er i én - max. to faser.

 4. Skolestruktur, Kaj Mortensen:
  - Hvordan påvirkes Skovboskolen, hvis Gørslev Skole lukkes?
  Kaj Mortensen fortalte, at der var borgermøde på Gørslev Skole om de eventuelle kommende strukturændringer den 20. maj, hvor der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper. Bl.a. blev en af gruppernes opgave at undersøge, hvordan det vil komme til at påvirke Skovboskolen, hvis Gørslev Skole nedlægges.
  Emnerne i fokus var bl.a. klassekvotienter, lokaleforhold i skole og især i SFO, forhold for børn med særlige behov, holdtimer.
  Per svarede på en del af spørgsmålene, så godt det lader sig gøre ud fra de ting, der er kendte og til at forudse nu. Fx elevantal og fire specialklasser. Her ud fra forsøgte Annemette Jørgensen og Per Skøt at opridse en evt. klassefordeling og lokalefordeling ved en evt. sammenlægning af Gørslev Skole og Skovboskolen. Der vil blive lidt flere klasser på Skovboskolen, og klassekvotienten vil i så fald stige med ca. 1 elev pr. klasse. Lokalerne kan omfordeles - også hvis Skovboskolen beholder de fire nuværende specialklassser. Det vil dog koste penge og arbejde at få lokalerne klar til disse eventuelle nye udfordringer.
  Skolebestyrelsen konkluderer, at Skovboskolen ud fra disse forudsætninger kan rumme Gørslev Skoles elever.

  Bilag: Arbejdspapir - klasser, elevtal og lokaleoversigt.pdf.

 5. Eventuelt:
  Forslag til strukturændringer er sat i høring fra 29. maj til 27. august. Fra 2. august vil der komme yderligere besparelsesforslag i høring (til 27. august). Derved kan både den afgående samt den nye bestyrelse få mulighed for at indgive høringssvar.
  Nette Schultz foreslår, at skolebestyrelsen sender et høringsforslag, der udtrykker bekymringer for konsekvenserne af så store og omfattende besparelser - især set i lyset af kommunens børnepolitiske visioner.
  Nette Schultz laver et forslag som sendes rundt til bestyrelsesmedlemmerne via mail til kommentering og vedtages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. juni.
  Giv et praj til Jeanne Pedersen, om I kommer til dimissionen.Sidst opdateret den 7. juni 2010