Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 2. november 2010 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Kim Juul Ibsen, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Afbud fra Kim Juul Ibsen og Tina Sølberg. Eleverne fraværende.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 5. oktober 2010 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 2. november 2010 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Det er en udfordring for den nye skolebestyrelse at sammenbringe bestyrelser for begge skoler. Arbejdet med at gennemarbejde forretningsorden og principper er i gang, og vil løbende blive gjort færdige og besluttet.
  • Børne- og Ungeudvalget har sendt brev ud til skolebestyrelserne om, at der forventes/inviteres til en dialog med skolebestyrelserne om evt. kommende strukturændringer på skoleområdet.
  • Der arbejdes på at lave et kommunalt netværk for skolebestyrelserne.
  • Kommende Skolerådsmøde er den 11. november 2011. Erik Andersen deltager.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Udpluk fra kalenderen, som giver et indblik i/en snusen til dagligdagen på skolerne.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):
  • Uhyggeugen i SFO'en på Skovboskolen var en stor succes med mange besøgende børn og en del forældre.

  c) Elevråd:

  d) Øvrige:


 3. Evaluering af kontaktforældremøder, Erik Andersen og Anne Mikkelsen:
  Erik Andersen, Helle Sander Sunesen, Nanna Steenstrup og Hanne Grøn Veggerby refererede fra et par konstruktive kontaktforældremøder. Forslagene fra møderne vil blive samlet og givet til de respektive parter (kontaktforældre, bestyrelsen og skolen/lærerne), så der kan arbejdes med forslag og forventninger til at fremme elevernes og skolernes trivsel i alle disse grupper.
  Erik Andersen foreslår, at der bliver skrevet en note/en respons til kontaktforældrene som afrunding på møderne, og at trivselsgruppen arbejder videre med sagen, nye møder etc.

 4. Orientering om læsetest og læsehandleplan, Anne Mikkelsen:
  Anne Mikkelsen orienterede om læsetest og læseindsatsen på begge skoler. Læsevejlederne og klassekonferencer er omdrejningspunktet i hele læseindsatsen på begge skoler.

 5. Skolebestyrelsens arbejde, Per Skøt:
  - Inspireret af kursus for bestyrelsesmedlemmer i juni (punktet er overført fra sidste møde)
  Per Skøt forklarede om skolebestyrelsens arbejde generelt (love, regler, styrelsesvedtægt, forventninger, roller etc.) og lagde op til drøftelse af en case vedrørende emnet principper.
  Rammer for bestyrelsesarbejdet - inspireret af kurset for bestyrelsesrepræsentanter i juni 2010 - fortsætter på et af de næstkommende bestyrelsesmøder.

 6. Bestyrelsens arbejde med principper, Erik Andersen:
  - Kort gennemgang af nuværende principper.
  - Drøftelse af det fremtidige arbejde med området.
  Som introduktion til arbejdet med principperne bør alle bestyrelsesmedlemmer læse "Vision og målsætning - udviklingsplan". Helle Sander Sunesen kommer med forslag til processen i det videre arbejde med nye principper for skolerne.

 7. Eventuelt:
  Intet til referat.

 8. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 10. november 2010