Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 7. december 2010 kl. 18.00 - 21.00


Der serveres en lille "julefrokost" fra 18.00 - 18.30 - ordinært møde 18.30 - 21.00.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Afbud fra Hanne Grøn Veggerby og Michael Eismark.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. november 2010 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 7. december 2010 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Kim Juul Ibsen er trådt ud af skolebestyrelsen. Michael Hjalholt Eismark er nyt medlem i skolebestyrelsen.
  • Lokalafdelingen for Skole og Samfund bliver erstattet af et lokalt netværk for skolebestyrelserne, som er sat i gang.
  • Mødet med Børn og Ungeudvalget om, hvordan der kan arbejdes videre med skolestrukturen gav en god debat. De gennemgående ønsker var "nærhed". Der afventes videre udspil fra Børn og Unge udvalget.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der skal til at laves virksomhedsplaner senest i slutningen af februar 2011. Der vil blive udmeldt koncept og rammer for arbejdet meget snart. Derefter går vi gang med skrivearbejdet. Virksomhedsplanen skal kombineres med årets kvalitetsrapport.
  • Der er meget aktivitet omkring "juleri" fælles og på tværs på begge skoler.
  • Der øves i at opnå fortrolighed i brugen af nationale test på begge skoler.
  • Kursus i IKT som en del af et pædagogisk redskab.
  • Lucia hhv. i SFO på Skovboskolen (bl.a. på plejehjemmet) og af 5. klasserne på Gørslev Skole.
  • Indskrivning: På Gørslev Skole er der pt. 18 elever til skolestart i august 2011.
   På Skovboskolen er der pt. 55 tilmeldte til skolestart august 2011.

      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):
  • Der diskuteres og drøftes i alle SFO'er, hvad det er i de forskellige SFO'er, der skal skæres og ændres på i forhold til de kommunale besparelser. Det er en proces, der endnu ikke er afsluttet.

  c) Elevråd på Skovboskolen, Alexander Skovby Jahn og Mathias Klausen:

  • Der er bl.a. med spørgeskemaundersøgelse lavet undersøgelse om, hvordan man kan få bedre muligheder for hygge og aktivitet i pausen i Østervang. Der er forslag om hyggekroge, reparation af basket mv.
  • Der er ønsker om en slags madordning - kantineordning eller evt. af cateringfirma.
  • Elevråd og ledelse arbejder på en bedre ordning mht. snekastning.

      Elevråd på Gørslev Skole (ved Helene Østergaard):
  • Elevrådet har taget initiativ til at sætte lege i gang i pauser, sørge for legekammerater og arbejder i det hele taget med trivsel, og det virker.

  d) Øvrige, Trivselsudvalget ved Helle Sander:

  • Der er sendt takkebrev ud til kontaktforældrene, der mødte op til kontaktforældremøderne. Der er oprettet fane - "Idéer til klassearrangementer" - på begge skolers hjemmesider under Skolebestyrelsens mappe. Der kommer besked, når skabelonen er tilgængelig.

 3. Madordning i SFO 0, Annemette Jørgensen:
  - beslutning om madordning
  - bilag
  I forhold til svarene på spørgeskemaet til forældrene om evt. fortsættelse af madordningen var der ikke entydighed. 9 ud af 15 ønskede at fortsætte madordningen. Personalet synes, det tager uforholdsmæssig lang tid, da maden er 2. hånds halvfabrikata og skal færdiglaves af de voksne. Der skal ryddes op og vaskes op. Det positive er, at det er godt socialt, og det er et godt dannelsesredskab. Samtidig er det principielt godt, at der er en madordning for børnene. Efter drøftelse blev det vedtaget at fortsætte madordningen.

 4. Lukkedage i SFO'erne 2011, Annemette Jørgensen:
  - bilag
  Annemettes forslag blev vedtaget. Bilaget lægges på hjemmesiderne.

 5. Skolebestyrelsens arbejde - del 2, Per Skøt:
  - Inspireret af kursus for bestyrelsesmedlemmer i juni
  Per Skøt fortsatte sit oplæg fra et af de sidste skolebestyrelsesmøder om skolebestyrelsesarbejdet generelt.
  Bestyrelsen gennemgik en case om budgetter og økonomi.

 6. Budget 2010, status, Christian Steffensen:
  Budgetter på begge skoler og SFO'er blev gennemgået.
  • Skovboskolen har indhentet en meget stor del af underskud fra de sidste år.
  • Gørslev Skole går ud med nogenlunde 0, så underskuddet fra sidste år er indhentet.
  • SFO Skovboskolen kommer ud med lidt overskud afhængigt af opgørelse af forældreindbetalinger. SFO'en skal dog bruge et meget stort beløb i 2011 til at dække afskedigelser og nedskæringer.
  • SFO Gørslev Skole går næsten i 0, men evt. med et lille minus, hvilket skyldes store udgifter til langtidssygdom og afsked.

 7. Datoer gældende forårets bestyrelsesmøder, Erik Andersen:
  Bestyrelsesmøderne forbliver frem over stadig den første tirsdag hver måned fra kl. 18.30 - 21.00.

 8. Brobygning 2011, 7. årgang, Anne Mikkelsen:
  Skoleledelsen indkalder forældrene fra Gørslev 6. klasse for den kommende brobygning.
  Derefter går selve brobygningen i gang.

 9. Eventuelt:
  • Datoen for skolebestyrelsesmødet om værdier bliver torsdag den 6. januar kl. 18.
   Per Skøt forsøger at få fat i Maj-Britt Herløv Petersen som mødefacilisator.
  • Det ordinære skolebestyrelsesmøde tirsdag den 4. januar flyttes til tirsdag den 18. januar kl. 18.30.

 10. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 15. december 2010