Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole - forhallen
tirsdag den 18. januar 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Helle Sander Sunesen.
Medarbejderrepræsentanter: Afbud fra Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Afbud fra Alexander Skovby Jahn (8.A).
Skoleledelsen: Afbud fra Anne Mikkelsen.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 7. december 2010 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 18. januar 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Skolebestyrelsen har modtaget en anonym henvendelse, om en bekymring, at der ikke er en koordinerende lærer på Gørslev Skole efter sommerferien - formanden er irriteret over at henvendelsen er anonym for skolebestyrelsen kan ikke komme i dialog med og kan ikke svare forældrene. Skolebestyrelsen opfordrer til, at der er afsender på forældrehenvendelser.
   Ledelsen vil efter bedste evne forsøge at løfte opgaven, efter koordinerende lærer - med fx fast ledelsesperson - og skolebestyrelsen bakker op.
   Mere info marts/april måned.
  • Erik refererede fra skolerådsmødet. Børne- og Ungeudvalget har nedsat et kommisorie, hvor der skal arbejdes med strukturændringer.
   Skolerådet er blevet lyttet til om at blive hørt.
  • Arrangementer afholdt om skole og forældre, erfaringer fra Bornholm og Lolland blev fremlagt, konklusionen: der er ingen besparelser i skolesammenlægninger og skolenedlæggelser. Summen af ledelsesopgaver er de samme.
   De store elever trives i de store enheder, men det er svært at få forældre til at stille op til skolebestyrelsen.
  • Henvendelse fra Vemmedrupskolen om vores princip for vikardækning. Princip for vikardækning på Skovboskolen og Gørslev Skole tages op på næste møde.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Slås lidt med tyverier på Skovboskolen i fase 2 og fase 3. Skolen tager det meget alvorligt. Der arbejdes med problematikken i elevrådet og i klasserne og i SSP. Det tilstræbes i øjeblikket at klasseværelser bliver låst, når eleverne er i faglokaler og til gymnastik.
  • Christian Steffensen har sendt en undersøgelse ud om, at forældre kan leje et aflåst skab til eleverne. Fra ledelsen er der tænkt i første omgang på eleverne i fase 3. Indtil nu positive tilbagemeldinger.
  • High lightning af kalender, Skovboskolen:
   • 8. og 9. klasse har haft terminsprøver. Mathias Klausen (8.A) synes, det var godt at prøve, så man ikke er så forvirret, når man skal til den rigtige prøve!
   • Forældrekursus for 0. kl, børnehaveklasselederne behandler emnet undervisning i ord og sætningsdannelse.
   • 9. klasse har projektopgave i januar.
  • High lightning af kalender, Gørslev Skole:
   • Sagt farvel til 6. klasse. De fire elever er nu sluset ind i klasserne på Skovboskolen.
   • Kursus for lærerne i stresshåndtering.
   • Går for Afrika med børnene.

  c) Elevråd på Skovboskolen, Mathias Klausen:
  • Talt om tyverier og skabe.

 3. Beslutning af procedure for fastsættelse af "værdiregelsæt", Erik Andersen:
  Skolebestyrelsen synes at projektplan 1 er den bedste, med små tilpasninger.
  Processen om værdiregelsættet tages godt imod af personalet på Gørslev Skole.
  Der efterlyses, hvor forældrene kommer ind i processen - der tænkes i at bruge kontaktforældrene og deres møde.
  Når planen er tilpasset lægges den ud på SkoleIntra.
  Forslagene behandles i MED-udvalgene.
  Tages op på næste skolebestyrelsesmøde til beslutning.

 4. Drøftelse af fremtidig(e) vision(er) for Gørslev Skole og Skovboskolen, Erik Andersen:
  Skolebestyrelsen søger inspiration på andre skolers hjemmesider eller lign. Punktet tages op som kort punkt på næste møde og der planlægges hvordan emnet behandles videre i skolebestyrelsen!
  Arbejdet fra kontaktforældremødet tages med.

 5. Drøftelse af forretningsorden for skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole, Erik Andersen:
  Søge om tilladelse til forskudte valg.
  Samt om at der vælges "mindst to" og ikke kun "mindst en" forældrerepræsentant fra hver skole.
  Rettelse: til eleverne vælges blandt og af "eleverne" til "elevrådsrepræsentanterne".
  Forretningsordenen er godkendt med forbehold for svaret fra byrådet.

 6. Virksomhedsplan 2011 - 2012, Per Skøt:
  - Oplæg og drøftelse.
  Skabelonen gennemgået.

 7. Drøftelse af sikker trafik, Erik Andersen:
  - herunder skolepatrulje ved Gørslev Skole.
  7. marts i Ringsted, møde om sikker trafik - er der nogen skolebestyrelsesmedlemmer der er interesseret i at deltage?
  Udfordring: Hans på Gørslev Skole stopper i det sene forår og har varetaget skolepatruljefunktionen og hvad gør vi så?
  Helene Østergaard undersøger om der kan findes kandidater til skolepatruljeopgaven i den kommende 6. klasse og melder tilbage. Ellers kan der overvejes en anden løsning.
  Det er vigtigt for skolebestyrelsen at påpege, at det er forældrenes ansvar at få børnene sikkert i skole og at gøre dem vant til at færdes i trafikken.

 8. Drøftelse af organisering af SFO 0, Gørslev Skole, Erik Andersen, Per Skøt:
  - hvordan bruger vi ressourcerne bedst?
  Skolebestyrelsen er klar over at der er en problematik med et meget lille børnetal, når de kommende børnehaveklassebørn forlader SFO 0 den 1. april. Men skolebestyrelsen ser det også som et udslag af truslen om skolelukning.
  Skolebestyrelsen lægger op til at have 2 år til at ændre opbakningen og dermed søgningen til SFO 0, ved at promovere den positivt i lokalområdet. Men er interesseret i muligheden for at søge om en minimums ressourcetildeling til små institutioner. Per Skøt og Annemette Jørgensen arbejder med et svar og sender det til Erik Andersen og videre til skolechefen.

 9. Eventuelt:
  Erik Andersen og Per Skøt får carte blanche til at svare tennisklubben på deres ansøgning om arealudvidelse ind på skolens område.

 10. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 20. januar 2011