Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 1. februar 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Hanne Karina Grøn Veggerby. Michael Hjalholt Eismark fraværende.
Elevrepræsentanter: Alexander Skovby Jahn (8.A) fraværende.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 18. januar 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 1. februar 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Der er kommet referat fra skolerådsmødet, som Erik Andersen vil sende rundt via mail.
  • Erik fortsætter dialog og forhandlinger med Tennisklubben i forhold til at få optimale forhold for såvel skole som tennis.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Per Skøt takkede for det første halve års positive, konstruktive og fremadrettede samarbejde i bestyrelsen.
  • Christian Steffensen og Per Skøt har været på runder i klasserne på Skovboskolen for at tale om god opførsel, evt. indførelsen af elevskabe på gangene mm. En undersøgelse har vist, at mere end 80 er interesserede i elevskabe, så skolen igangsætter snarest en proces med tilmeldinger.

  c) Elevråd på Skovboskolen, Mathias Klausen:
  • Alexander Skovby Jahn stopper på Skovboskolen og dermed i elevrådet, så der kommer en ny elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

 3. Arbejdsgruppe om udvikling af Køges skolevæsen, Erik Andersen:
  - Drøftelse og valg af deltager, bilag vedlagt.
  Erik Andersen er skolebestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen.

 4. Drøftelse af fremtidig(e) vision(er) for Gørslev Skole og Skovboskolen, Erik Andersen:
  - Fortsat fra sidste møde - aftalt, at alle orienterer sig både i Køge Kommunes Børn og Unge-politik (se evt. kommunens hjemmeside) og i andre skolers visioner og værdier
  Der er taget udgangspunkt i en model med en proces, der strækker sig over ca. 1 år, så den endelige implementering kan ske i planlæggelsen af skoleåret 2012 / 2013.
  Emnet blev drøftet, og drøftelserne vil fortsætte på et ekstra skolebestyrelsesmøde mandag den 14. februar kl. 17 - 19 på Skovboskolen.
  Alle forbereder sig og sender evt. forslag rundt, så man kan inspirere hinanden ad den vej.
  Forslagene fra kontaktforældrene på begge skoler i efteråret indgår i de endelige forslag til visioner.

 5. Vedtagelse af forretningsorden for skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole, Erik Andersen:
  - Fortsat fra sidste møde, bilag vedlagt
  Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole blev vedtaget. Den lægges på begge skolernes hjemmesider.

 6. Virksomhedsplan 2011 - 2012, Per Skøt:
  - Orientering og godkendelse.
  - Bilag fremsendes - om muligt - fredag den 28. januar.
  Virksomhedsplanerne for begge skoler blev godkendt. De er afsendt til Børn og Ungeforvaltningen.

 7. Drøftelse af sikker trafik - skolepatrulje ved Gørslev Skole, Erik Andersen og Helene Østergaard:
  - Fortsat fra sidste møde.
  En lærer fra Gørslev Skole vil gerne starte en skolepatrulje med elever fra 5. klasse, så der står to elever de fleste dage om morgenen. Der kan ikke garanteres, at der står elever alle dage. Der skal arbejdes sammen med nærbetjent Jim Petersen, og der skal være kurser for skolepatruljen, inden skolepatruljen starter op. Dette skal meldes ud til forældrene snarest muligt.

 8. SFO O, Gørslev Skole, Erik Andersen:
  - Fortsat fra sidste møde.
  - Hvad kan skolebestyrelsen bidrage med i forhold til at styrke SFO O samt øge rekrutteringen til samme?
  Nanna Steenstrup kommer med idéer til at promovere SFO 0 i lokalområdet. Fx i aviser og på hjemmesiden.

 9. Budget, Christian Steffensen:
  - Status 2010 og fordeling 2011.
  Christian Steffensen fremlagde budgetopfølgning for hhv. Skovboskolen og Gørslev Skole.
  Underskuddene fra sidste år er indhentet.
  Budgetfordelingsforslag for 2011 blev fremlagt og godkendt for begge skoler.
  Stor ros til Christians arbejde.

 10. Principper og procedure for fagfordeling på de to skoler, Per Skøt:
  - Gennemgang og godkendelse.
  Per Skøt fremlagde principper, retningslinjer og procedurer for fagfordelingerne på de to skoler.

  10.a Principper og procedurer for vikardækning på Gørslev Skole og Skovboskolen
  - Udsættes til næste ordinære skolebestyrelsesmøde.

 11. Eventuelt:
  Nanna Steenstrup melder sig sammen med Helene Østergaard til at prøve at søge fondsmidler og legater til udendørs undervisning på Gørslev Skole.

 12. Lukket møde:
   


Sidst opdateret den 8. februar 2011