Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 22. marts 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Nanna Steenstrup. Michael Hjalholt Eismark fraværende.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 1. februar 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 22. marts 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Der er Skolerådsmøde den 2. maj 2011.
  • Mikkel Larsen bydes velkommen som ny elevrådsrepræsentant.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Fagfordelingerne er i gang på begge skoler. Der skal ansættes en lærer mere på Skovboskolen (grundet en lærers pension) med kompetencer i forhold til specialklasse.
  • Per Skøt og Anne Mikkelsen fortalte lidt om principper for vikardækning samt praksis herfor.

  c) Elevråd på Skovboskolen:
  • Eleverne vil gerne gøre frikvartererne mere spændende for især de større elever. Derfor følgende ønsker: bænke i gården, afskærmning omkring gården, optegning af basketbane, reparation af basketkurve.
  • Elevrådet inviteres til legepladsdag i SFO'en den 7. maj, så der i fællesskab kan laves nogle af disse ting, og andre ting er i sat i værk via Christian Steffensen og servicemedarbejderne.
  • Ordningen med sneboldkastning på boldbanen er efter elevrådets mening en succes.

  d) Medarbejderrepræsentanter:
  • Lene Fogh Jørgensen (SFO Skovboskolen) og Helene Østergaard (Gørslev Skole) er genvalgt som medarbejderrepræsentanter til næste års skolebestyrelse, og de bydes velkommen af resten af skolebestyrelsen.
  • Lene og Helene forsøger at komme på hinandens PersonaleIntra, så de kan få en mere smidig kommunikation.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

 3. Arbejdsgruppe om udvikling af Køges skolevæsen, Erik Andersen:
  - Status og opfølgning.
  Erik Andersen gennemgik tankerne bag kommissoriet og resultatet af den sidste måneds arbejde i "arbejdsgruppen om udvikling af Køges skolevæsen". Der er indkaldt til et møde om det videre forløb i arbejdsgruppen den 28. marts.

 4. Drøftelse af fremtidig(e) vision(er) for Gørslev Skole og Skovboskolen, Erik Andersen, Helle Sander Sunesen:
  - Opfølgning på arbejdet i skolernes Pædagogiske råd den 16. marts.
  Helle Sander Sunesen opsummerede fra Pædagogisk Rådsmøde den 16/3, som hun mente var et godt møde med en positiv stemning. Der var stor sammenfald mellem bestyrelsens og de ansattes ønsker. Helle har samlet alle udsagn, der kan arbejde videre med.
  Claus Løvendahl mente, at det var et meget visionært møde, hvor man så fremad og muligheder frem for at se på forhindringer.
  Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til visioner til mødet den 3. maj. Gruppen er: Nanna Steenstrup, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen og Lene Fogh Jørgensen.

 5. Sammenhængende børnepolitik, høringssvar, Erik Andersen:
  - Drøftelse.
  - Nedsættelse af udvalg, der udfærdiger oplæg til svar til næste bestyrelsesmøde.
  - Bilag vedhæftet.
  Generelt er der i skolebestyrelsen en positiv holdning til oplægget. Dog er der bekymring for, hvor ressourcerne skal komme fra til at dygtiggøre personale til at inkludere i forhold til oplæggets ønsker. Tina Sølberg kommer med forslag til et høringssvar, som sendes rundt til den øvrige skolebestyrelse til kommentering. Endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde den 5. april.

 6. Drøftelse af sikker trafik - skolepatrulje ved Gørslev Skole, Erik Andersen:
  - Opfølgning fra sidste møde.
  - Status.
  - Beslutning.
  Helene Østergaard fortalte, at lærerne på Gørslev Skole efter undersøgelse af regler og forvaltningens råd etc. har besluttet, at de ikke ønsker at have ansvar for en skolepatrulje.
  Per Skøt, Christian Steffensen og Helene Østergaard aftaler, hvornår og hvordan det meldes ud til forældre og elever.
  Hanne Karina Grøn Veggerby undersøger muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltninger på hovedvejen ved skolen. Per Skøt kontakter ligeledes nærbetjenten desangående.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 7. Timefordelingsplaner for de to skoler, Per Skøt:
  - Bilag uddeles på mødet.
  - Drøftelse.
  - Beslutning.
  Per Skøt og Christian Steffensen gennemgik timefordelingsplanerne for Skovboskolen og Gørslev Skole.
  Timefordelingen for Skovboskolen blev godtaget, hvor det besluttes, at den ekstra lektion på 9. årgang tildeles tysk - blandt andet bakket op af eleverne.
  Timefordelingen for Gørslev Skole blev godkendt.

 8. Eventuelt:
  Intet til referat.

 9. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 25. marts 2011