Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 5. april 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Hanne Karina Grøn Veggerby. Michael Hjalholt Eismark fraværende.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 22. marts 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 5. april 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Der har været endnu et møde i den kommunale arbejdsgruppe vedrørende kommende skolestruktur. Gruppen overgår fra arbejdsgruppe til refleksionsgruppe, og har i denne rolle stillet en række spørgsmål til Børn- og Ungeudvalget.
  • Der har været en forespørgsel fra kontaktforældregruppe til bestyrelsesformanden angående lærerbesætningen i en klasse på Gørslev Skole.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Ledelsesteamet har haft ledelsesdage, hvor der blev arbejdet med skolernes fremtid næste år og på lidt længere sigt.
  • Gørslev Skole er meget langt i fagfordelingen.
  • På Skovboskolen er processen også i gang, men er lidt mere kompleks og derfor lidt længerevarende.
      Skoleledelsen, Anne Mikkelsen (pædagogisk afdelingsleder):
  • Temauge på Skovboskolen i uge 15, hvor fase I arbejder med temaet Trivsel, mens fase II og III arbejder med faglighed og faglig læsning.

  c) Elevråd på Skovboskolen:

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • 56 nye kommende 0. klasser er startet i SFO den 1. april. Alt går efter planen.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Natur/teknik-lokale med udefaciliteter er ved at være klar.
  • PR-udvalget har talt med pædagogerne om evt. at male slogans på skuret i den gamle børnehave.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Ansættelse af lærer, Per Skøt:
  - Redegørelse for procedure gældende forflyttelser af lærere.
  - Indstilling til ansættelse.
  - Godkendelse.
  Skolebestyrelsen godkender ansættelse af Nastasia Pedersen som lærer til specialklasserækken. Hun kommer fra Køge Specialskole.

 4. Status vedr. fremtidig(e) vision(er) for Gørslev Skole og Skovboskolen, Helle Sander Sunesen:
  - Nyt/status fra udvalget (oplæg den 3.5).
  Udvalget arbejder videre og kommer med oplæg til bestyrelsesmødet den 2. maj.
  Per Skør gennemgik tidsplanen for det videre arbejde med visioner og værdiregelsæt i skoleåret 2011/12. Ligeledes gennemgik Per Skøt ledelsesteamets bud på visioner for skolerne.

 5. Sammenhængende børnepolitik, høringssvar, Tina Sølberg:
  - Drøftelse.
  - Vedtagelse.
  - Bilag, via Tina Sølberg.
  Tina Sølbergs forslag til høringssvar blev drøftet. Tina vil ud fra kommentarerne lave høringssvaret færdigt til rundsendelse blandt bestyrelsesmedlemmerne. Kommentarer til dette forslag skal være Tina i hænde senest onsdag den 13. april. Erik Andersen eller Tina Sølberg vil så sende det endelige høringssvar til Børn- og Ungeudvalget.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Undervisningens organisering, Per Skøt:
  - Orientering om og gennemgang af:
  - Teamstruktur.
  - Samarbejde.
  Per Skøt gennemgik organisering af samarbejde og udvikling for lærerne på begge skoler.

 7. Evaluering af skolebestyrelsens forretningsorden, Erik Andersen:
  - Forretningsorden kan ses på hjemmesiderne.
  - Drøftelse.
  - Vedtagelse.
  Årshjulet ændres, så evalueringen foretages hvert år i august.

 8. Eventuelt:
  • Opfølgning på "Sikker Skolevej"
   Cyklistprøven er svær at få gennemført, da der mangler forældre til hjælp og tilsyn. Hvis ingen bliver syge, så gennemføres den dog.
   Der har været opslag på Gørslev intra ang., at skolepatruljen ophører, når serviceleder Hans Erik Holde går på pension.
   En interesseret forældre vil gerne være tovholder i forhold til initiativer i forbindelse med at få optimeret sikkerheden ved elevernes skolevej og forældrenes inddragelse heri. Nanna Steenstrup tager kontakt til hende.
   Per Skøt har kontaktet politiet, som mener, at vejen ikke er mere usikker end andre skoleveje.
  • Der er to løse kloakdæksler oppe ved tennisbanerne, som børnene selv kan løfte. Det er uden for skolens område, men der er skole- og SFO-børn i nærheden, så Per Skøt vil prøve at følge lidt op på sagen.

 9. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 2. maj 2011