Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 3. maj 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og pålæg.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Claus Løvendahl.
Skoleledelsen: Afbud fra Anne Mikkelsen.


 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 5. april 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 3. maj 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Erik Andersen orienterede fra skolerådsmøde den 2. maj 2011.
   - Inklusion og rummelighed af elever med særlige behov.
   - Status på udvikling af Køge kommunes skolevæsen.
   - Budget 2012.
   - Børnenes trivsel i skolerne.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Per Skøt orienterede om skolens måde at implementere sorgplanen på i weekenden og i mandags ift. en elevs tragiske død i fredags.
  • Fagfordelingerne på skolerne er ved at være på plads.

  c) Elevråd på Skovboskolen:

  • Elevrådet på Skovboskolen holder møde i morgen.
  • På Gørslev Skole har elevrådet valgt nogle elever ud der skal til legepatruljeevent i Ringsted.
  • Der er tiltag i fælleselevrådet omkring et fællesarrangement.
  • Elevrådsformand og næstformand deltager i fælles teambuilding med de øvrige elevråds formænd.

  d) Medarbejderrepræsentanter, ??:

  • På Gørslev Skole forberedes kommende emneuge "Skolen i gamle dage". Åbent hus arrangement torsdag den 26. maj.
  • 4. klasse er i gang med udsmykning af SFO 0 hegn med plastic vævning og billeder i håndarbejde.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Nyt fra visionsudvalget, Helle Sander Sunesen:
  - Oplæg.
  - Drøftelse.
  Udfra ordene fra gruppearbejdet på pædagogisk råds møde, kontaktforældremøde og ledelsesinput har udvalget arbejdet med skolernes vision.
  Styregruppe og arbejdsgruppe arbejder videre med den endelige formulering af visionen frem til mødet i juni, hvor et spændende stykke arbejde vil blive fremlagt.

 4. Drøftelse af madordning ved Skovboskolen, Erik Andersen:
  - Drøftelse.
  - Bilag.
  Der er modtaget et forslag til et projekt til en skolebodsordning. I projektbeskrivelsen er der flere pkt. hvor skolen kommer i dilemmaer, eks. gårdvagter, hvilke elever, økonomisk tilskud.
  Skolebodsordning kunne være interessant på sigt ift. visionen.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 5. Planlægning af kommende år, Erik Andersen:
  På mødet først i næste skoleår tages beslutning om mødedag.
  Vision og værdidebat bliver et gennemgående tema i skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2011/2012.

 6. Eventuelt:

 7. Lukket møde:


Sidst opdateret den 6. maj 2011