Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole - forhallen
tirsdag den 7. juni 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres en let anretning.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Michael Hjalholt Eismark, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (8.A), Mathias Klausen (8.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Annemette Jørgensen, Anne Mikkelsen, Christian Steffensen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Michael Hjalholt Eismark.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 3. maj 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 7. juni 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Michael Hjalholt Eismark har anmodet om at træde ud af skolebestyrelsen. Per Skøt foretager videre i forhold til dette.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Per Skøt fremlagde invitationer til Skovboskolens dimissionfest den 22. juni 2011. Tilmelding senest den 15. juni.

  c) Elevrådet:

  • Intet nyt pt.

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Roste Skovboskolens sidste skoledag for 9. årgang.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Berettede om en rigtig god emneuge om "skolen i gamle dage".
  • Der vil blive indkaldt til en "legepladsdag", hvor der repareres og shines op.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Nyt fra visionsudvalget, Helle Sander Sunesen:
  - Oplæg - opfølgning fra sidste møde.
  - Drøftelse.
  - Vedtagelse.
  Arbejdsgruppen/udvalget har udsendt et oplæg, hvor der er arbejdet på den visuelle version. Erik Andersen foreslår tilsat begrebet "ambition", hvis det kan passes ind i konceptet med de "nysgerrige huller".
  I den skriftlige udgave skal der være en indledning, som beskriver visionen kort. Udvalget retter det skriftlige til efter de forskellige input fra mødet.
  Input til formulering og definition af begrebet "ambition" sendes pr. sms eller mailes til Helle Sander Sunesen senest onsdag, så Helle kan samle og videresende til Per Skøt torsdag morgen.
  Skolebestyrelsen sender repræsentanter til skolernes arrangement den 10. august, der laver et lille oplæg om skolebestyrelsens hidtidige arbejde med visionerne for skolerne.

 4. Skolebestyrelsens deltagelse ved skolernes første forældremøde i det nye skoleår, Per Skøt:
  - Indhold.
  - Hvem.
  - Datoer.
  Næste skoleårs første forældremøder i august-september skal bl.a. indeholde skolebestyrelsens årsberetning, som de relevante bestyrelsesrepræsentanter fremfører på forældremøderne.
  Anne laver en liste over møder og mødedeltagere. Man kan evt. bytte dage indbyrdes. Giv i så fald Anne besked, så listen kan redigeres efter virkeligheden.

4.a   Revision af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunens Skolevæsen,
        pkt. 91 fra Børne- og Ungeudvalgets referat den 1. 6. 2011.
Skolebestyrelsen beslutter at sende et høringssvar, hvor der ikke er nogen bemærkninger til forslaget.

4.b   Udvikling af Køges Skolevæsen - skolestruktur,
        pkt. 09 fra Børne- og Ungeudvalgets referat den 1. 6. 2011.

Per Skøt gennemgik forslaget fra Børne- og Ungeudvalget og den nærmeste procedure. Erik Andersen supplerede med sin viden fra udvalgsarbejdet. Skolestyrelsen drøftede forslaget.
Erik Andersen kontakter de andre skolebestyrelsesformænd angående eventuelle reaktioner.
Derefter mailes sammen i skolebestyrelsen om den nærmeste procedure om en strategi for evt. at sende spørgsmål og/eller møde op til mødet den 21. juni.
  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 1. Skolebestyrelsens evaluering af årets arbejde, Erik Andersen:
  - Punkter til årsberetning.
  - Koordinering i forhold til pkt. 4, "forældremøder".
  Punktet udskudt til næste skolebestyrelsesmøde.
  Visionsarbejdet tages op til revision, når beslutningen om skolestruktur og procedure herfor er vedtaget.

 2. Kvalitetsrapport/selvevaluering, Per Skøt og Erik Andersen:
  - Orientering.
  - Drøftelse.
  - www.koege.dk...Folkeskoler-og-SFO...Kvalitetsrapport.
  Per Skøt orienterede kort om kvalitetsrapporterne - såvel de lokale som den kommunale. Drøftelse af punktet er udskudt til næstkommende møde.

 3. Eventuelt:
  Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 16. august 2011.
  På dette møde vil der blive taget stilling til en møderække (og evt. ændret mødedag) for skolebestyrelsen i skoleåret 2011/12.

 4. Lukket møde:
  Intet at referere.


Sidst opdateret den 17. juni 2011