Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 16. august 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Mathias Klausen (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Tina Sølberg. Nanna Steenstrup fraværende
Elevrepræsentanter: Afbud fra Mathias Klausen (9.A)

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 7. juni 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 16. august 2011 - godkendt.
  Punkter fra sidste møde vil bliver behandlet under hhv. punkt 8 og punkt 11 på denne dagsorden.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Hørringssvar vedrørende Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen.
   I forhold til det oprindelige forslag er der kommet to tilretninger:
   1) Det er blevet præciseret, at det er skolelederen, der sammensætter ledelsen på skolen.
   2) Dato for ressourcetildeling efter elevtal rykkes fra 15. juni til 5. september.
  • Brobygning.
   Den nuværende 6. klasse på Gørslev ønsker at blive orienteret om brobygningsforløbet med Skovboskolen snarest. Dette vil blive gjort på forældremødet i september.
  • Dimissionsfesten.
   Erik Andersen roste dimissionsfesten.
  • Ny skolestruktur.
   Forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget om evt. ny skolestruktur er taget af bordet igen.
   Formandsgruppen (af bl.a. bestyrelsesformænd) arbejder videre med dialog omkring struktur, budgetter, besparelser mv.
  • Dialogmøde.
   Der afholdes dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 18. august.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Elevtallet.
   Der er omkring 543 på Skovboskolen (status quo) og er steget til præcis 100 på Gørslev Skole.
  • Trivselsdag.
   Der vil blive en trivselsdag i Distrikt Syd torsdag den 8. september for distriktets 7. klasser. (Holdes sammen). Ca. 14 dage senere vil der være en fest på Tapperiet for samme grupper elever.
  • Sparringsgruppe.
   Per Skøt er kommet i en sparringsgruppe omkring et evt. kommende "ejendomscenter", hvor der drøftes teknik, miljø, vedligehold, rengøring, servicefunktioner etc. i kommunens institutioner.

  c) Elevrådet:

  •  

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Beretter om en positiv og rolig skolestart i hele SFO'en - også for de nye børnehaveklassebørn.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Den 31. august er der legeplads-arbejdsdag på Gørslev Skole.
  • KITU er i fuld gang på Gørslev Skole.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  •  

  Sager og indstillinger:

 3. To fastansættelser og to tidsbegrænsede ansættelser på Skovboskolen, Per Skøt:
  - Godkendelse.
  Rikke Oxfeldt og Monna Monhart er blevet ansat som børnehaveklasseledere. Nastasia Pedersen er ansat som lærer i specialklasserækken. Michael Rosenbäck Christensen er blevet ansat i en tidsbegrænset stilling, og Mona Hyldahl Hansen er blevet ansat som barselsvikar for Mette Ramskov Jensen.

 4. Forskudt valg til skolebestyrelsen foråret 2012, Erik Andersen:
  - Beslutning af procedure herunder afklaring af hvem der ønsker udtrædelse og hvem der ønsker at fortsætte.
  Der er enkelte bestyrelsesmedlemmer, der har tilkendegivet, at de ønsker at stoppe bestyrelsesarbejdet, efter 2 år. Systemet med forskudte valg er derfor på plads.

 5. Budgetforslag 2012 - kommunalt, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Bilag følger efter 2.8.
  Der skal afgives høringssvar senest den 26. august.
  Administrativ afdelingsleder Christian Steffensen gennemgik de for skoledelen relevante spareforslag.
  Der er nedsat et ad-hocudvalg bestående af Erik Andersen, Claus Løvendahl og Nanna Steenstrup, som laver udkast til et kort høringssvar, der sendes rundt til bestyrelsesmedlemmerne til evt. kommentering. Erik skal have kommentarer til forslaget senest den 24. august.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Konstituering, Erik Andersen:
  - Herunder fordeling af poster i "stående udvalg".
  Formandsposten bliver det næste år fortsat varetaget af Erik Andersen (valgt med applaus), men Erik ønsker at blive fritaget fra posten i trivselsudvalget. Helle Sander Sunesen træder ind i dette udvalg i stedet.
  Der vil komme en opdatering af udvalgene til næste møde.

 7.  

 8. 2011 - 2012, Erik Andersen:
  - Herunder arrangementer, forældremøder og andet arbejde.
  Listen over sensommerens forældremøder på begge skoler blev godkendt. Listen bliver sat på ForældreIntra på opslagstavlen.
  Bestyrelsesmedlemmerne kan bytte indbyrdes.
  Bestyrelsens input på disse møder vil handle om bestyrelsens årsberetning, visions- og værdiarbejdet samt en introduktion til skolebestyrelsesvalget i foråret.
  Mødedatoer for skolebestyrelsen bliver fortsat den 1. tirsdag i måneden. Dog bliver septembermødet den 2. tirsdag - altså den 13. september.

 9. Budgetstatus, Christian Steffensen:
  Christian Steffensen, administrativ afdelingsleder, gennemgik opfølgning på budget, forbrug og økonomi for skoler og SFO'er på Gørslev Skole og på Skovboskolen.

 10. Evaluering af forretningsorden og årshjul, Erik Andersen:
  Udsættes til næste møde.

 11. Kvalitetsrapport/selvevaluering, Per Skøt og Erik Andersen:
  - Punkt fra møde den 7. juni 2011.
  - Orientering.
  - Drøftelse.
  - www.koege.dk...Folkeskoler-og-SFO...Kvalitetsrapport.
  Udsættes til næste møde.

 12. Eventuelt:
  - Evt. Opsamling på temadag for lærere om visioner og værdier.
  Helle Sander Sunesen og Claus Løvendahl mente, at lærernes temadag og hele organisationens event var konstruktiv og fyldt med energi. Der er forventninger til en lige så god temadag for pædagogerne i morgen (17.8.). I det hele taget er der flow i visions- og værdiprocessen og god stemning.
  Per Skøt gennemgik planen for processen videre frem for resten af skoleåret. Planen er uddelt til alle bestyrelsesmedlemmer.
  Omkring Nicolai Molkte-Leths input om aftenen, så er det relevant at se på hans hjemmeside:
  www.truenorth.dk.

 13. Lukket møde:


Sidst opdateret den 11. september 2011