Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 13. september 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Mathias Klausen (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Thomas Affeldt og Hanne Karina Grøn Veggerby.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 16. august 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 13. september 2011 - godkendt.
  NB - Ny procedure i forbindelse med godkendelse af referat, Erik Andersen.
  I forhold til styrelsesvedtægten, skal der skrives under på referaterne af alle de på mødet tilstedeværende skolebestyrelsesmedlemmer.
  I fremtiden vil det endelige referat, som bliver foreløbigt godkendt på selve mødet, sendes elektronisk ud i færdig udgave sammen med næstkommende dagsorden. Det vil så blive godkendt ved underskrift på næstkommende møde.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Nyt fra Børne- og Ungdomsudvalget:
   … indstiller at forældrebetaling til SFO fordeles over 11 måneder i stedet for som nu over 12 måneder. Den samlede pris forbliver det samme.
   Fra oktober vil skoleledere og bestyrelsesformænd blive inviteret til at være med i et nyt visionsarbejde på Børn og Unge Området.
  • Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2011 er nu vedtaget.
  • Nytænkning, iværksætteri og innovation.
   Undervisningsministeriet har udsendt et materiale, som anbefaler, at skolebestyrelserne arbejder med nytænkning, iværksætteri og innovation. Det er et emne, som bestyrelsen gerne vil arbejde med senere på året.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Trivselsdag for 7. årgang er overstået med succes.
  • 7. årgang er pt. på lejrskole.
  • Næste uge er der Trivselsfest for 7. årg., som opfølgning på Trivselsdagen.
  • På mødet var der snak om ministeriets "De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2010".
  • Der er et eksemplar af "Fælles børn - fælles ansvar - en sammenhængende børnepolitik" til alle medlemmerne i skolebestyrelsen.

  c) Elevrådet:

  • På Skovboskolen har elevrådet kun nået at have valg og konstitueringer.
  • På Gørslev Skole er elevrådet med i planlægningen af motionsdagen.

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • SFO-personalet har arbejdet med visioner og værdier, som lærerne gjorde i starten af august, så nu har alle personalegrupper været i gang.
  • Ros til Helene Østergaard for et kæmpe arbejde med at sammenskrive resultaterne fra alle personalegrupper.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Legepladsen på Gørslev er blevet istandsat og "shinet" op. Der var stort engagement og deltagelse fra forældre. Det er blevet flot og bruges flittigt.
  • PR-gruppen på Gørslev Skole har fået Legepladsen i pressen og forsøger det samme med SSP-dag og temadag.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  •  

  Sager og indstillinger:

 3. Revurdering af principper, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Brobygning Gørslev Skole Skovboskolen efter 6. kl.
  - Princip for sammensætning af ledelsesteamet jf. Styrelsesvedtægt.
  Brobygningsprincippet skal revideres. Udvalget går i gang med dette snarest.
  Per Skøt gennemgik ændringerne i sammensætning af skoleledelsen jf. den nye styrelsesvedtægt. Dette medfører, at skolebestyrelsen vil inddrage dette område i arbejdet med revidering af principper.

 4. Opsamling fra Dialogmødet med politikere, Erik Andersen:
  - Hvor står vi nu og hvad mener vi?
  Erfaringer fra årets dialogmøde blev videregivet.
  Bestyrelsens holdninger til skolestrukturen og pressens dækning blev drøftet.

 5. Tilsynsbesøg/dialogmøde 27.10 med forvaltningen, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Indhold:
  • Højnelse af faglighed 2010/2011 og 2011/2012.
  • Børn med særlige behov.
  • Udskoling.
  • Medarbejderkompetencer.
  • SFO - undervisning.
  • Et område som skolen selv særligt har fokus på.
  • Skolens APV/Undervisningsmiljøvurdering.
  - Proces.
  Per Skøt orienterede om dette års dialogmøde og tilsynsbesøg på skolerne, der er blevet ændret til et heldagsmøde med eventuelle forskellige deltagere, og bestyrelsesformanden deltager også på en del af mødet.
  Der vil blive kobling til virksomhedsplan og kvalitetsrapport.
  De forskellige bilag udfyldes af de implicerede ledere evt. i samarbejde med relevante medarbejdere og sendes løbende til bestyrelsesmedlemmerne til gennemlæsning.
  De endelige oplæg drøftes på bestyrelsesmødet den 4. oktober.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Kvalitetsrapport/selvevaluering, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Punkt fra møde den 7. juni og 16. august 2011.
  - Orientering.
  - Drøftelse.
  - Sammenhæng med pkt. 5 d.d.
  - www.koege.dk...Folkeskoler-og-SFO...Kvalitetsrapport.
  Punktet er blevet behandlet under punkt 5 og vil blive gendrøftet på næste møde sammen med forberedelserne til dialogmøde og tilsynsbesøg.

 7. Evaluering af forretningsorden og årshjul, Erik Andersen:
  - Punkt fra møde den 16. august 2011.
  Per Skøt gennemgik et lidt justeret årshjul.
  Dette færdigskrives og sendes ud med referatet samt sættes på skolernes hjemmesider.
  Årshjul - Bilag 1.pdf
  I forhold til styrelsesvedtægten, skal der skrives under på referaterne af alle på et møde tilstedeværende skolebestyrelsesmedlemmer.
  Jævnfør pkt. 1 vil det endelige referat, som bliver foreløbigt godkendt på selve mødet, sendes elektronisk ud i færdig udgave sammen med næstkommende dagsorden. Det vil så blive godkend ved underskrift på næstkommende møde.

 8.  

 9. Eventuelt:
  • Opsamling på årets forældremøder:
   Det er dejligt at kunne fremføre en årsberetning med så mange fremmødte.
   Det anbefales en mere struktureret og fælles på årgangene/fasen planlagt form af forældremøderne, hvor kontaktforældrene er med i planlægningen af klassens dagsorden.
   Forældreandelen på disse møder diskuteres på de kommende kontaktforældremøder hhv. den 3. og 10. oktober.
  • Punkter til kontaktforældremøderne:
   Valg til den kommende bestyrelseDialog omkring værdierne og implementeringen af disse - i nogenlunde samme form som ved personalearbejdet med værdierne.
   Den 3. oktober deltager Helle Sander Sunesen, Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Hanne Karina Grøn Veggerby og evt. Claus Løvendahl.
   Den 10. oktober deltager Claus, Helle Sander Sunesen og evt. Erik Andersen.
   Program sammenstykkes af Nanna Steenstrup og Helle Sander Sunesen.
  • Forældrehenvendelse:
   Emnet handler om rammer og regler for reklamering i skolen. Da det er et komplekst emne, tages det op som et større emne på et kommende bestyrelsesmøde.
   Den konkrete sag/henvendelse har Per Skøt taget sig af.
  • Kostpolitik:
   Emnet tages op som punkt på et bestyrelsesmøde senere på året.

 10. Lukket møde:


Sidst opdateret den 20. september 2011