Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole, SFO 0
tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Mathias Klausen (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Thomas Affeldt. Fraværende: Tina Sølberg.
Medarbejderrepræsentanter: Afbud fra Lene Fog Jørgensen.

 1. Godkendelser:
  NB - Referat fra 13. september 2011 underskrives!
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 13. september 2011 - godkendt og underskrevet.
  Dagsorden til mødet den 4. oktober 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Mødet afholdes i SFO 0, så skolebestyrelsen også kan se SFO'en.
  • Der bliver forældremøde i SFO 0, hvor skolebestyrelsesmedlemmer vil deltage, så tilknytning og kontakt disse parter imellem bliver optimeret.

  b) Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):

  • Der er afholdt og skal afholdes forældremøder i SFO-afdelingerne, hvor bl.a. den nye strukturændring i SFO'erne drøftes.

  c) Elevrådet, ved Nora ?? og Mikkel Larsen (Skovboskolen, 9.A):

  • Der er arbejdet med værdier blandt alle elever den 28. september. Disse samles og indgår i den videre proces.
  • Skovboskolens elevråd ville gerne have uddybet, hvorfor skolebestyrelsen arbejder for at beholde Gørslev Skole.
   Kort drøftelse af dette.

  d) Medarbejderrepræsentanter:

  e) Stående og ad-hocudvalg:


  Punkt 2.A
  Budgetforlig 1212 - 1215 og dets betydning for Gørslev Skole og Skovboskolen:

  Erik Andersen og Per Skøt fremlagde forslaget til budgetforliget på skole- og SFO-området. Mulige konsekvenser for vores skoler og områder blev drøftet. Denne drøftelse afledte mange spørgsmål og rejste mange dilemmaer.

  Punkt 2.B
  Ændring af dato for novembermødet:

  Skolebestyrelsens møde i november bliver rykket til tirsdag den 8. november 2011.

  Sager og indstillinger:

 3. Værdiregelsæt, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Opsamling fra skolernes arbejde.
  - Hvor står vi nu og hvad mener vi?
  - Planlægning af skolebestyrelsens bidrag på Pædagogisk Råd den 16. november 2011.
  Helene Østergaard fremlagde resultaterne af temadagen for eleverne fra alle faser på begge skoler. Der var mange input, og dagen var positiv og energisk.
  Per Skøt fremlagde planerne for resten af processen for elever og personale, så værdierne til februar kan implementeres i det kommende skoleår.
  På Pædagogisk Råd den 16. november 2011 vil skolebestyrelsen inddrage personalet i den endelige uddybning af værdi-ordene. Helene Østergaard samler input fra eleverne, som sendes til bestyrelsens arbejdsgruppe, så de også kan implementeres.

 4. Tilsynsbesøg/dialogmøde 27.10 med forvaltningen, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Indhold:
  • Højnelse af faglighed 2010/2011 og 2011/2012.
  • Børn med særlige behov.
  • Udskoling.
  • Medarbejderkompetencer.
  • SFO - undervisning.
  • Et område som skolen selv særligt har fokus på.
  • Skolens APV/Undervisningsmiljøvurdering.
  - Bilag: "Dagsorden, tilsynsbesøg 2011".
  Christian Steffensen fremviste bilagene til alle fag og emner - efterfølgende drøftelse af enkelte områder.
  Erik Andersen og Per Skøt fremlagde procedure og indhold for dialogmøde/tilsynsbesøg fra forvaltningen den 27. oktober 2011.
  Erik Andersen deltager ½ time som skolebestyrelsesformand, og her vil Erik bl.a. gerne medtage flg. punkter fra skolebestyrelsen:
  • Manglende økonomisk hjælp/udligning fra forvaltning eller fra en evt. pulje ved langtidssygdom.
  • Problematikken omkring enhedsomkostningerne, der ikke er fulgt med tiden og dermed giver underskud fra årets start på en del skoler
  • Tilbud om at Gørslev Skole/Skovboskolens skolebestyrelse videregiver erfaringer med sammenlægning af skolebestyrelser
  • Fremlægge arbejdet med visioner og værdier på skolerne (det konstruktive samarbejdet mellem bestyrelse, ledelse, personale og elever)
  Der var respons fra bestyrelsen til bilagene, som vil blive justeret og sendt til forvaltningen torsdag formiddag.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 5. Kostpolitik, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Tanker/muligheder - også set i forhold til elevers mulighed for at forlade skolen i fx. spisepausen.
  - Drøftelse.
  Der blev drøftet mulige og umulige ordninger og regler herfor. Punktet vil blive taget op på et af de næstkommende møder.
  Christian Steffensen, administrativ afdelingsleder, fremlagde et tilbud om en konkret frugtordning på skolerne á la mælkeordningen, som vi evt. kan tilmelde os. Skolebestyrelsen godkendte, at Christian Steffensen og Anne Mikkelsen går videre med denne idé i samarbejde med lærerne.

 6. Eventuelt:
  Kontaktforældremødet den 10. 10. 2011:
  Tilmeldingsfristen til kontaktforældremødet mandag den 10. 10. 2011 er på fredag.
  Punkterne på mødet vil være:
  • Fremtidig skolestruktur.
  • Kommende skolebestyrelsesvalg.
  • Præsentation af visioner og værdier.
  Erik har lavet forslag til en "erfaringsbank", som var et ønske fra kontaktforældrene fra sidste år.
  Der vil blive mulighed for rundvisning på Gørslev Skole inden selve mødet.
  Mødet vil også indeholde noget erfaringsudveksling.
  Deltagere fra skolebestyrelsen: Nanna Steenstrup, Helle Sander Sunesen, Erik Andersen, Claus Løvendahl og Hanne Karina Grøn Veggerby.
  Skolebestyrelsen kommer kl. 18 og gør klar. Helle sender liste til Christian Steffensen ang. praktiske ting.

 7. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 8. oktober 2011