Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 8. november 2011 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Nanna Steenstrup og Peter Thomas Affeldt.

 1. Godkendelser:
  NB - Referat fra 4. oktober 2011 underskrives!
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 4. oktober 2011 - godkendt og underskrevet.
  Dagsorden til mødet den 8. november 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Erik har været til forældremøde i SFO 0, hvor der var en positiv stemning. Dog vil de tilstedeværende forældre gerne have taget madordningen op til fornyet overvejelse. Dette lovede Annemette Jørgensen, SFO-leder og Erik Andersen at tage op på et fremtidigt bestyrelsesmøde efter en ny brugerundersøgelse i midten af 2012.
  • Erik fremviste den nyeste sygestatistik fra skolerne, som er meget flot og i positiv udvikling.

  b) Skoleledelsen:

  c) Elevrådet:

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Der var en rigtig god temauge før efterårsferien på Skovboskolen og i SFO'erne, hvor alle var engagerede.
  • SFO'erne er startet på "skal"-aktiviteter - et led i en pædagogisk udvikling. Både forældre, børn og pædagoger er meget glade for dette.
  • SFO 1 er i gang med at øve Lucia, og der vil blive Lucia-optog i bl.a. Bjæverskov Ældrecenter igen i år.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Helene har ansøgt Matas og fonde om støtte til planter, "soltelt" mv. til børnehaven.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  ?) ?:

  • Motionsdagen på Skovboskolen, som blev arrangeret af 9. årgang med deres klasselærere som tovholdere, blev rost i høje toner i forhold til alt fra engagement og indhold til planlægning og afslutning. Man håber, at konceptet kan forsættes og de næste år med kommende 9. årgange som arrangører. Der påtænkes at lave et samarbejde - evt. en samkøring - med Gørslev Skole


  Sager og indstillinger:

 3. Værdigrundlag, Helle Sander Sunesen/Per Skøt:
  - Opsamling fra skolernes arbejde.
  - Udarbejdelse og vedtagelse af bestyrelsens endelige udmelding på Pædagogisk Råd den 16. november 2011.
  Helle Sander Sunesen gennemgik udkastet til teksten til værdigrundlaget, som blev drøftet og redigeret. Helle Sunesen og Hanne Grøn Veggerby finjusterer teksten, så den kan være færdig til Pædagogisk Råd onsdag den 16. november. Denne sendes forinden til Steen Rasmussen og Per Skøt. Der skal så laves noget "layout", så "mouse-over"-effekten bliver optimal. Tina Sølberg kan evt. i samarbejde med Steen Rasmussen få dette gjort.

 4. Tilsynsbesøg/dialogmøde 27.10 med forvaltningen, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Drøftelse af tilbagemelding på nogle af nedenstående punkter:
  • Højnelse af faglighed 2010/2011 og 2011/2012.
  • Børn med særlige behov.
  • Udskoling.
  • Medarbejderkompetencer.
  • SFO - undervisning.
  • Et område som skolen selv særligt har fokus på.
  • Skolens APV/Undervisningsmiljøvurdering.
  Erik Andersen fortalte om sin positive oplevelse af tilsyns-/dialogbesøget fra Skoleforvaltningen.
  Erik fremførte de punkter, som bestyrelsen havde aftalt på sidste møde, og de blev drøftet i dialog.
  Per Skøt fortsatte med at fortælle om resten af besøget, hvor der ud over ledelsen også var flere medarbejdere (med kompetencer på forskellige centrale områder i dagsordenspunkterne), der fremlagde skolens status og udfordringer på disse områder.
  Alle synes, at mødet bar meget præg af dialog og drøftelse af fremadrettet indsats.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 5. Budgetstatus, Christian Steffensen:
  - Bilag fremsendes til orientering.
  - Bilag vises via projektor og gennemgås.
  Budgetterne fra begge skoler blev gennemgået af Christian Steffensen. Der er sparet meget på begge skoler igennem de to sidste år, og arbejdet med at nedsætte sygefraværet har givet pote, så underskuddene fra forrige år er nu vendt til et overskud på begge skoler: Dette forventes at blive brugt på bl.a. IT, undervisningsmidler, lærerkurser og indfrielse af flere af elevrådets ønsker etc., så disse områder kan få et løft efter flere år med smalhals. Det er dejligt nu at kunne bruge lidt penge på noget fremadrettet og på udvikling.
  SFO'en på Skovboskolen ender med et overskud. Det er svært pga. variable børnetal at styre SFO-budgetterne helt, så der budgetteres altid lavt for ikke at ende i underskud.
  SFO'en på Gørslev Skole har trods meget langtidssygdom også et overskud.
  Der fastholdes stadig et forsigtighedsprincip i budgetlægningerne.

 6. Evaluering af kontaktforældremøde, Erik Andersen:
  Helle Sander Sunesen refererede fra kontaktforældremødet, som blev holdt som fællesmøde på Gørslev Skole. Måske skal rammen være mere fast til næste år, selv om der var engagement og livlig snak.
  Der var ønsker fra kontaktforældregruppen til næste år. Helle har samlet ønskerne, så de kan bruges til kommende kontaktforældremøde.

 7. Eventuelt:
  • Næste møde er tirsdag den 6. december, hvor den årlige julefrokost foregår. Derfor starter mødet denne dag kl. 18.
  • Det foreløbige udkast til høringsmateriale fra Børn og Unge Udvalget om skolestrukturændringsforslag blev drøftet.
   Det endelige høringsforslag tages op på næste bestyrelsesmøde og evt. på januarmødet.

 8. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 23. november 2011