Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 6. december 2011 kl. 18.00 - 21.00


Der serveres en lille julefrokost fra kl. 18.00.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Peter Thomas Affeldt.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 8. november 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 6. december 2011 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der afholdes juleafslutninger på begge skoler den 21/12.
  • Per Skøt fremlagde resultater fra de nye APV (ArbejdsPladsVurderinger) fra begge skoler.
  • På Skovboskolen skal 9. årgang lave projektopgave i uge 50, og der er terminsprøver i januar for 8. og 9. årgang.
  • KITU er godt i gang på Skovboskolen. Lige nu kører systemet fint, men vi venter i spænding på, om systemet kan bære belastningen ved terminsprøverne.
   På Gørslev Skole kører KITU stadig godt.
  • Årets firmafrokost i form af en julefrokost er afholdt med succes og med stort fremmøde.
  • Der har været skoleindskrivninger på begge skoler. Per Skøt fortalte lidt om antal indskrevne børn samt procedurerne for skoleindskrivning og skolestart.
   Børn indskrives til skolestart på distriktsskolen det år, de fylder 6 - uanset ønske om anden skole eller behov for andet tilbud.
      Skoleledelsen, Christian Steffensen (administrativ afdelingsleder):
  • De ting og materialer, vi på sidste bestyrelsesmøde besluttede at købe, er bestilt og er på vej.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):
  • Annemette fortalte lidt om juleåbent og fællespasning i juleferien.

  c) Elevrådet, Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (Skovboskolen):

  • Intet nyt.
  • Nora fortalte lidt om Fælleselevrådet.
      Elevrådet, v. Helene Østergaard (Gørslev Skole):
  • Der er ved at blive indkøbt fælles julegave (en overraskelse) til eleverne.

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • De faste pædagogiske fælles aktiviteter i SFO kører fint.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Der er god stemning for tiden på Gørslev Skole - bl.a. da der blev sat indkøb i gang af nye og tidssvarende bøger og materialer.
  • Samtidig har der lige været en inspirerende temaaften om teamsamarbejde og værdier. Et forløb som skal fortsætte hen over foråret 2012.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Drøftelse af fordele og ulemper.
  - Selve høringssvaret besluttes på skolebestyrelsesmøde i januar.
  - Bilag, "Høringsmateriale".
  Skolebestyrelsen skal have indsendt høringssvar senest den 23. januar 2012.
  Der var livlig debat og drøftelse af emner og forslag til formuleringer til høringssvar.
  Forretningsudvalget arbejder videre med forslag til høringssvar, som skal diskuteres og vedtages på næste bestyrelsesmøde, som er flyttet til den 10. januar 2012.

 4. Evaluering af visions- og værdiforløb, Per Skøt/Erik Andersen:
  - Herunder evaluering af mødet den 16.11. med personalet og arbejdet med skolernes "Antimobbeplan".
  Det har været et meget positivt forløb indtil videre bl.a. med et godt produkt i form af starten af en "antimobbeplan", og processen forsætter med møder i januar og december, hvor værdierne indarbejdes i næste skoleårs årsplaner for både skolerne og SFO'erne.
  Per Skøt og arbejdsgruppen kommer med forslag til videre forløb.
  Der er også igangsat et forløb for videreudvikling af teamsamarbejdet for lærerne.
  Erik Andersen udtrykte begejstring for lærernes og pædagogernes engagement den 16. november.
  Skolebestyrelsen er blevet bedt om at se på kontaktforældrenes inddragelse i processen.
  Fine fremlæggelser fra både Helle Sander Sunesen (skolebestyrelsen) og Steen Rasmussen (lærer).

 5. Forskudt valg til skolebestyrelsen, Erik Andersen:
  - Status.
  - Udfordringer.
  Afstemning skal være afsluttet sidst i maj 2012, og den nye bestyrelse træder i kraft til august. Valgprocessen sættes i gang i februar 2012 med et valgmøde ca. midt til sidst i marts.
  Per Skøt kommer i januar med en endelig plan, som sættes i gang inden vinterferien.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Kvalitetsrapport 2011 og Virksomhedsplan 2012-2013, Per Skøt:
  - Tidsfrister.
  - Drøftelse af kommunale og egne indsatsområder.
  - Punkter fortsætter på skolebestyrelsesmøde i januar 2012.
  Per Skøt forklarer lidt om regler og procedurer. Punktet tages op på skolebestyrelsens januarmøde.
  Punkter, som skal beskrives er plan for nedbringelse af sygefravær og trivsel.
  Vi vil bl.a. medtage vores egne mærkesager såsom visions- og værdiarbejdet.

 7. Eventuelt:

 8. Lukket møde:


Sidst opdateret den 14. december 2011