Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 10. januar 2012 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Helle Sander Sunesen, Peter Thomas Affeldt.
Elevrepræsentanter: Afbud fra Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. december 2011 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 10. januar 2012 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Nyt fra Børne- og Ungdomsudvalget:
   • Uge 28 er sløjfet som lukkeuge i SFO'erne.
   • Der er fundet ca. 8 million kr. til udvikling af skoleområdet.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der har været en brand i en af tilbygningerne på Skovboskolen mellem jul og nytår - antændt via en container. Skaderne var heldigvis overskuelige, og genopbygning er i gang.
  • Der er terminsprøver i gang på Skovboskolen i denne uge på hhv. 9. og 8. årgang. KITU har i den forbindelse indtil nu fungeret uden de store problemer.
  • Økonomien på begge skoler er for tiden god, da begge skoler har sparet, og der samtidig er udmøntet nogle centrale puljer bl.a. til IT.
  • Visions- og værdiarbejdet fortsætter bl.a. med, at Grethe Kjær hjælper med at lave sociale årsplaner.

  c) Elevrådet:

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Der blev holdt åbent i SFO'en på Skovboskolen imellem jul og nytår, men dette blev ikke benyttet ret meget.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Drøftelse og evt. vedtagelse af høringssvar.
  Erik Andersen refererede til, at der i bestyrelsesformandsgruppen har været en del utilfredshed med indholdet af strukturændringsforslaget fra Børne- og Ungdomsudvalget - især utilfredshed med det, som der ikke står noget om i høringsmaterialet. Der har været afholdt møde mellem skolebestyrelsesformændene og Børne- og Ungdomsudvalget repræsenteret ved Johnna Stark og Mads Andersen, som forklarede, at det fremlagte forslag, var det, der kunne opnås politisk enighed om.
  Bestyrelsesformændene mener samstemmende, at forslaget er uklart og uigennemtænkt.
  Skolebestyrelsesudvalget (Nanna Steenstrup, Erik Andersen og Helle Sander Sunesen) har holdt møde om Skovboskolen/Gørslev Skoles høringssvar ud fra de punkter og anvisninger, bestyrelsen medsendte fra sidste bestyrelsesmøde, og Erik kom med et forslag til høringssvar, som justeres og bearbejdes til endeligt udkast af Erik, Helle og Nanna. Dette endelige forslag rundsendes til skolebestyrelsens medlemmer til sædvanlige kommentarer/godkendelse senest mandag den 16. januar. Evt. kommentarer og rettelser skal være Nanna, Helle og Erik i hænde senest den 20. januar.
  Link: Høringssvar 2012 Gørslev Skole og Skovboskolen. (PDF 62 kB)

 4. Forskudt valg til skolebestyrelsen, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Valgbestyrelse.
  - Udfordringer.
  - Tidsplan.
  Per Skøt orienterede om udfordringerne ved at benytte forskudte valg samt om tidsrammer herfor.
  I uge 9 mødes valgbestyrelsen første gang. Der orienteres om det generelle i forhold til bestyrelsesvalget via skolernes hjemmeside i uge 6. Valgmøde bliver den 20/3 2012.

 5. Princip, Brobygning Gørslev Skole/Skovboskolen, efter fase 2, Anne Mikkelsen:
  - Drøftelse.
  - Beslutning gældende fra skoleåret 2011-2012.
  Anne Mikkelsen og Per Skøt kommer med et forslag til et nyt princip, der tilgodeser ligeværdighed i klassedannelserne for elever fra Gørslev Skole og Skovboskolen.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Kvalitetsrapport 2011 og Virksomhedsplan 2012-2013, Per Skøt:
  - Tidsfrister.
  - Drøftelse af kommunale og egne indsatsområder.
  - Punkter er en opfølgning fra 6/12 2011.
  Per Skøt gennemgik arbejdet med Virksomhedsplan og Kvalitetsrapport. Indholdet, som skal indskrives, har været drøftet på tidligere bestyrelsesmøder.
  Når det endelige udkast er færdigt, sender Per det rundt i bestyrelsen til kommentarer og godkendelse.

 7. Den kommunale styrelsesvedtægt for skolevæsenet, Per Skøt:
  Link: Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen + bilag, 2011. (PDF 227 kB)
  Per Skøt uddelte den aktuelle styrelsesvedtægt til skolebestyrelsens medlemmer.

 8. Eventuelt:

 9. Lukket møde:


Sidst opdateret den 24. januar 2012