Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 7. februar 2012 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Tina Sølberg, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Thomas Affeldt.
Medarbejderrepræsentanter: Afbud fra Lene Fog Jørgensen.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 10. januar 2012 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 7. februar 2012 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Skolebestyrelsens høringssvar til "forslag om ændring af skolestruktur" er indsendt. Desuden har bestyrelsen medvirket i et fælles høringssvar fra næsten alle skolebestyrelser i kommunen. Børne- og Ungdomsudvalget har frafaldet forslaget og indstiller til byrådet, at forslaget frafaldes, og at der arbejdes videre på mulige fremtidige strukturændringer.
   Den 28.02.12 tager Byrådet beslutning.
   Skolebestyrelsen takkede Erik Andersen for det store arbejde, han har lagt i processen. Der udtrykkes undren over, at der i forslaget til strukturændringer overhovedet ikke var medtaget noget af alt det arbejde, der har været lagt i arbejdsgruppen.
  • Der kan nu blive midtvejsvalg til skolebestyrelsen. Der er tre på valg nu. Det er Tina Sølberg, Claus Løvendahl og Peter Thomas Affeldt. Dette meddeler Per Skøt til kommunen.
   Valgbestyrelsen bliver Per Skøt, Erik Andersen og Helle Sander Sunesen. Per har køreplan for valgproceduren.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Per Skøt gennemgik udfordringer og procedurer i forhold det forskudte skolebestyrelsesvalg.
  • Skoleledelsen er afventende i forhold til de penge, der skulle have været sparet i forhold til strukturændringer.
  • Timefordelingsplan og fagfordelingsprocedurer går snarest i gang.
      Skoleledelsen, Christian Steffensen (administrativ afdelingsleder):
  • "Det Grønne Hus i Køge" er ved at energitjekke skolernes køleskabe. Vi håber på indflydelse i forhold til evt. udskiftning af udstyret.
      Skoleledelsen, Annemette Jørgensen (SFO-leder):
  • Annemette Jørgensen problematiserede, at både SFO 0 og SFO 2 i Gørslev mangler børn og dermed mandetimer i forhold til at få økonomien til at løbe rundt. Der arbejdes på et "Åbent Hus-arrangement" for potentielle SFO 0-brugere i Gørslev.
   Annemette vil rejse problematikken i forhold til skoleforvaltningen.

  c) Elevrådet, Nora Abdallah-Shehan Alshrefi og Mikkel Larsen (Skovboskolen, 9.A):

  • På sidste elevrådsmøde blev der bl.a. drøftet og lavet høringssvar til strukturændringer og drøftet skolefoto.
  • Der har også været Fælleselevrådsmøde, hvor der også er lavet høringssvar til strukturændringer.

  d) Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):

  • Elevrådet på Gørslev Skole øver sig på at fremlægge værdierne for de andre elever på skolen.
  • Der er Musical på Gørslev Skole torsdag aften for familierne og fredag for eleverne på skolen. Torsdag kommer Dueslaget og Skovboskolebørn til generalprøve.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Lukkedage i SFO i 2012, Annemette Jørgensen:
  - SFO 0, 1 og 2, Gørslev Skole og Skovboskolen.
  - Beslutning.
  - Bilag.
  Annemette Jørgensen gennemgik bilag og forudsætninger herfor.
  Annemettes forslag blev vedtaget, og Annemette melder derefter lukkedage ud til alle forældre hurtigst muligt.

 4. Princip gældende klassedannelse efter fase 2 på Gørslev Skole og Skovboskolen, Anne Mikkelsen:
  - Beslutning.
  - Bilag følger. (Link til bilag)
  Bilaget blev gennemgået og med en enkelt tilføjelse godkendt.
  Brobygningsprocedure for kommende 7. årgang vil gå i gang meget snart.

 5. Brug af nuværende principper i forhold til det nye værdigrundlag, Erik Andersen/Per Skøt:
  - Skolebestyrelsens fremadrettede arbejde med principper.
  - Beslutning.
  Der skal være sammenhæng i skolernes principper frem over, og principper skal bunde i skolernes værdigrundlag.
  Vi vil prøve at vende "må-ikke-regler" til, hvordan kan vi agere i konstruktivt samspil på skolerne og i samdrægtighed. Der skal være en "anti-mobbe-plan". Der er også ved at blive udarbejdet sociale lærerplaner i forhold til det nye værdigrundlag. Principperne redigeres i naturlig rækkefølge.
  Skolernes principper er under revidering, og det skrives på begge skolers hjemmesider.
  Per Skøt kommer med bud på, hvilke principper vi absolut skal have, som så vil blive lavet først.
  Principudvalget kommer med forslag til videre proces.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Budgetstatus - budget 12-13, ramme og fordeling, Christian Steffensen:
  - Bilag følger.
  Christian Steffensen gennemgik regnskab for 2011 og budgetter for 2012 på begge skoler og SFO'er, som skolebestyrelsen godkendte.
  Baggrunden for de flotte overskud er, at der er tilført ekstra midler centralt fra, som vi ikke har kunnet og turde disponere over. Desuden har personalet været meget mådeholdne og bidraget til kreative sparetiltag. Sidst men ikke mindst skyldes det skolernes lave sygefravær, som vi formoder bl.a. bunder i "trivselspolitikken".

 7. Eventuelt:
  • Hanne Grøn Veggerby meddelte, at der evt. vil blive åbnet for sponsordonerede legepladser.
  • Per Skøt roste elever og lærere i forhold til effektuering af de nye sneregler/muligheder.

 8. Lukket møde:
Bilag til pkt. 4
Princip gældende for klassedannelse på Skovboskolen efter fase II

Efter 6. klasse (fase II) dannes der nye klasser til fase III. Disse dannes på baggrund af skolens værdigrundlag med såvel elever fra Gørslev Skole som fra Skovboskolen.

Klassedannelsen er en naturlig fortsættelse af den brobygning mellem Gørslev Skole og Skovboskolen, der har fundet sted gennem de forløbne år.


Sidst opdateret den 14. februar 2012