Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 10. april 2012 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Henrik Gissel Szokody, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Thomas Affeldt. Fraværende: Nanna Steenstrup.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 6. marts 2012 - godkendt.
  Dagsorden til mødet den 10. april 2012 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Der har været forskudt valg til skolebestyrelsen. Der har været kontakt til samtlige kontaktforældre, indkaldt til valgmøde og lagt oplysninger på skolernes hjemmesider.
   Der blev fredsvalg og 6 suppleanter (tre fra hver skole).
   Når alle kandidater/medlemmer er blevet bekræftet, så vil den endelige bestyrelse og suppleanter blive lagt på skolernes hjemmesider.
  • Der er sat gang i skolebestyrelsesvalget til det forskudte valg her i foråret, og der er lagt en køreplan for dette. Her skal nævnes, at der er valgmøde den 20. marts 2012.
   På det sidste skolebestyrelsesmøde i dette skoleår vil en del af mødet foregå som et overleveringsmøde med den fratrædende til den fremtidige skolebestyrelse.
  • Mødet i Skolerådet i morgen (11/4) omhandler fremtidens velfærdsudfordringer i Køge Kommune på Børn og Unge Området. Erik Andersen deltager fra skolebestyrelsen.
   Emnet tages op som punkt på næste skolebestyrelsesmøde.
  • I Omprioriteringskataloget for 2013 lægges der op til, at der skal findes forslag til besparelser på 72 mio. - heraf de 26 mio. på Børn og Unge Området.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Skolerne er midt i Trivselsmålingsundersøgelser - herunder også en ledervurdering.
  • Kvalitetsrapporterne og Virksomhedsplanerne for begge skoler er lagt på Køge Kommunes Hjemmeside. Vi arbejder med dem på kommende skolebestyrelsesmøder.
  • Der er opslået to stillinger på Skovboskolen pr. 1. august. Der er ansættelsessamtaler onsdag den 18. april kl. 16. Helle Sander Sunesen deltager fra skolebestyrelsen.

  b) Skoleledelsen, Anne Mikkelsen (pædagogisk afdelingsleder):

  • Anne Mikkelsen gennemgik planerne for Brobygningen for de kommende 7. klasser.

  c) Elevrådet, Nora Abdallah-Shehan Alshrefi og Mikkel Larsen (Skovboskolen, 9.A):

  • Der vil blive en Trivselsdag i Distrikt Syd den 5. september på Skovboskolen. Temaet er OL.

  c) Elevrådet, ?? (Gørslev Skole) ved Helene Østergaard:

  • Samme som ved Skovboskolen.

  d) Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):

  • Den gode historie er mødet mellem 6. årgang fra hhv. Skovboskolen og Gørslev Skole ved skolekomedien på Skovboskolen. Der var god stemning, og eleverne glæder sig til samkøringen fra 7. årgang.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Sommerferieåbent i SFO'erne 2012, Annemette Jørgensen, Erik Andersen:
  Børne- og Ungdomsudvalget besluttede under punkt 39 på møde den 7. marts, at det er muligt at ændre åbningssted i de 5 distrikter, der allerede findes i forhold til de såkaldte lukkeuger.
  Beslutningen betyder, at Skolebestyrelserne indbyrdes skal aftale, hvor der holdes åbent i de lukkeuger, som er fælles og der skal tilbydes åbning for SFO I + yngste årgang af SFO II, hvis der er ønske om at ændre den allerede eksisterende praksis.
  - Bilag.
  SFO'erne i Ejby, Vemmedrup, Bjæverskov, Lellinge og Gørslev har sampasning i lukkeugerne.
  Annemette Jørgensen og Skovboskolens SFO ønsker sampasningen i lukkeugerne på Skovboskolen, og skolebestyrelsen drøftede muligheder for dette og for samarbejdet institutionerne og bestyrelserne imellem i øvrigt.
  Annemette og Erik Andersen laver en skrivelse til de andre skolebestyrelser med forslag om muligheder for at få sampasningen i lukkeugerne på Skovboskolen.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 4. Fag- og opgavefordeling - status, herunder undervisningens organisering 2012-2013, Skovboskolen, Per Skøt:
  - Status og personalebehov.
  - Ændret organisering af kompetencecenter.
  - Ændret organisering af læringscenter.
  Per Skøt gennemgik principper, arbejdsgange og status i forhold til fagfordelingsprocessen.
  Der er pt. brug for to stillinger på Skovboskolen. Bl.a. en inklusionslærer i ca. ½ skema.

 5. Fag- og opgavefordeling - status, herunder undervisningens organisering 2012-2013, Gørslev Skole, Per Skøt:
  - Bilag følger.
  Per Skøt gennemgik principper, arbejdsgange og status i forhold til fagfordelingsprocessen.

 6. Eventuelt:
  Intet til referat.

 7. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 19. april 2012