Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Gørslev Skole, Forhallen
tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18.30 - 21.00


Der serveres lidt brød og frugt.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Nanna Steenstrup

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Henrik Gissel Szokody, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Helle Sander Sunesen, Peter Thomas Affeldt og Hanne Karina Grøn Veggerby.
Elevrepræsentanter: Afbud fra Mikkel Larsen (9.A) og Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Afbud fra Anne Mikkelsen.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 10. april 2012 - godkendt og underskrives.
  Dagsorden til mødet den 8. maj 2012 - godkendt.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Skolebestyrelsesvalget er afviklet og sammensætningen af den nye bestyrelse er faldet på plads. Konstitueringen falder på plads ved første møde i august.
  • Der er lavet et oplæg fra SFO 0 til forældrene om solansvarlighed med forventninger til indbyrdes adfærd i solen/ skyggen.
  • Vemmedrup er fortsat sommerferiepasningssted i år.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der er 9 undervisere der skal på en uges uddannelsesforløb hos True North. Forløbet er præget af vigtigheden af relationer samt undervisningsledelse. De returnerer som forandringsagenter.
  • Er med i Projekt "Flippedclassroom". Projektet er medfinansieret af midler fra Kulturministeriet. Projektet er digitalt baseret. Der er fem agenter på Skovboskolen.
  • Der arbejdes videre med med det kommunale indsatsområde "højnelse af det faglige niveau".
  • Der afholdes kurser i tysk og fysik.
  • Projekt IT-vejleder. Der er frigjort midler til alle skoler i kommunen til frikøb af medarbejder i 26 uger til tre moduler af et diplomuddannelsesforløb. Gørslev Skole udsætter - med skolebestyrelsens godkendelse - deres forløb til næste skoleår.
  • Der er etableret nyt skolekøkken på Gørslev Skole.
  • Det påtænkes at nyasfaltere på både Gørslev og Skovboskolens parkeringsområder. Det undersøges om der er mulighed for medfinansiering fra Teknisk forvaltning.
  • Sygefraværet er faldet til 7,4 på Gørslev Skole.
  • Sygefraværet er faldet til 2,9 på Skovboskolen.

  c) Elevrådet:

  d) Medarbejderrepræsentanter:

  • Lene Fog Jørgensen (SFO 1 på Skovboskolen) trækker sig i forbindelse med valget som kandidat til skolebestyrelsen. Jan Grandahl fra SFO 2 på Skovboskolen er ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. Helene Østergaard (lærer på Gørslev Skole) fortsætter i skolebestyrelsen.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • UEA - erhvervsvejledning i denne uge på Gørslev Skole.
   Arbejdsgrupper: Søgning på nettet, arbejde set i et historisk perspektiv samt arbejdende værksted om fiskeri.
   Indskolingen har været på besøg bl.a. på Københavns Brandstation og i skoven.
  • Temauge i næste uge om f.eks. København og elevbaseret undervisning.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Status og videre forløb i forhold til implementering af værdigrundlaget, Per Skøt:
  - Lærer, Steen Rasmussen deltager ved dette punkt.
  - Bilag vedr. den sociale lærerplan følger.
  Steen Rasmussen præsenterer oversigt med hele processen for udarbejdelse af visions- og værdigrundlaget herunder de sociale læreplaner.
  Vi skal i gang med antimobbe-/ trivselsplan og er derefter i mål med hele værdiregelsættet.

 4. Den sociale læreplan, Skovboskolen, Per Skøt:
  - Kort gennemgang.
  - Vedtagelse.
  - Bilag følger.
  Steen Rasmussen præsenterer et par sociale læreplaner, der er udarbejdet i tråd med skolernes værdier. Skolebestyrelsen nikker godkendende til indholdet. Af hensyn til læsevenligheden kan indholdet i søljerne evt. prioriteres så det overordnede kommer først og det specifikke længere nede i teksten. Logoerne i "skoleadfærd" skal gennemses.

 5. Den sociale læreplan, Gørslev Skole, Per Skøt:
  - Kort gennemgang.
  - Vedtagelse.
  - Bilag følger.
  Skolebestyrelsen nikker godkendende til indholdet.

 6. Principudvalget, Per Skøt:
  - Status og fremadrettet proces i forhold til arbejdet med revidering af principper.
  Principudvalget er tro mod beslutningen om at begynde "forfra" d.v.s. at specifikke regler afskaffes og erstattes af principper. Udvalget (Per Skøt og Nanna Steenstrup) udarbejder en plan for processen, der præsenteres når skolebestyrelsen mødes efter sommerferien.
  Fremadrettet skal alle principper være underordnet vores besluttede visions- og værdigrundlag. Dette er og bliver det første og overordnede princip.

 7. Nyt fra Skolerådet, Erik Andersen:
  - Velfærdsudfordringer.
  - Drøftelse.
  Erik har deltaget i skolerådsmødet med to hovedpunkter på dagsordenen:
    • Budget 2013-16
    • Velfærdsudfordringer
  Der var en god og konstruktiv debat.
  Referat af mødet kan findes på Køge Kommunes hjemmeside.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 8. Kvalitetsrapport 2010/Virksomhedsplan 2011-2012, Skovboskolen, Per Skøt, Erik Andersen:
  - Næste års fokuspunkter
  - Spørgsmål og drøftelse - inden godkendelse på junimødet.
  - (bilag kan ses på Skoleporten).
  Kvalitetsrapporten læses igennem og behandles til næste møde.

 9. Kvalitetsrapport 2010/Virksomhedsplan 2011-2012, Gørslev Skole - herunder tilfredshedsundersøgelse SFO 0, Per Skøt, Erik Andersen:
  - Næste års fokuspunkter
  - Spørgsmål og drøftelse - inden godkendelse på junimødet.
  - Bilag: Spørgeskema til forældre med børn i dagtilbud "Spørgeskema/svar SFO 0".
  - (bilag kan ses på Skoleporten).
  - (Kvalitetsrapport gældende dagtilbudsområdet, kan ses på Køge Kommunes hjemmeside under referater fra politiske udvalg).
  Kvalitetsrapporten læses igennem og behandles til næste møde.
  Positiv tilbagemelding på tilfredshedsundersøgelse.

 10. Eventuelt:
  • Der søges dispensation i Undervisnings- og Økonomiministeriet i forhold til elevplaner. Forøget fokus på dansk, matematik, engelsk samt en helhedsvurdering.
  • Høring om sundhedspolitisk handleplan: Vi fremsender høringssvar.
  • Fællesmøde med øvrige skolebestyrelser muligvis 30.05.2012 kl. 19 på Hastrupskolen. Skolebestyrelsen deltager med 2-3 repræsentanter.
  • Sidste møde i nuværende skolebestyrelse d. 19.06.2012. Mødet udvides til 17:30 - 21. Erik Andersen og Per Skøt sørger for dagsorden og udvidet forplejning.

 11. Lukket møde:


Sidst opdateret den 25. maj 2012