Referat af skolebestyrelsesmøde
Skovboskolen og Gørslev Skole
Skovboskolen, mødelokale K2
tirsdag den 19. juni 2012 kl. 17.30 - 21.00


Note:
Kl. 17.30 - 18.30: Møde for nuværende skolebestyrelse og nye medlemmer. - Pkt. 4 og 8 indledes.
Der bliver serveret smørrebrød.
Kl. 18.30 - 21.00: Ordinært møde for den nuværende skolebestyrelse.

Dirigent: Erik Andersen
Referent: Anne Mikkelsen

Deltagere:
Forældrevalgte: Erik Andersen, Nanna Steenstrup, Peter Thomas Affeldt, Claus Løvendahl, Helle Sander Sunesen, Henrik Gissel Szokody, Hanne Karina Grøn Veggerby.
Medarbejderrepræsentanter: Helene Østergaard, Lene Fog Jørgensen.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A), Nora Abdallah-Shehan Alshrefi (9.A).
Skoleledelsen: Per Skøt, Anne Mikkelsen, (Annemette Jørgensen, Christian Steffensen).
Den kommende skolebestyrelse: Til stede ved starten af mødet repræsenteret ved: Jens Holst Møller, Helle Poulsen og Linda Andersen.

Fraværende:
Forældrevalgte: Afbud fra Peter Thomas Affeldt og Henrik Gissel Szokody.
Elevrepræsentanter: Mikkel Larsen (9.A) fraværende.

 1. Godkendelser:
  Referat af skolebestyrelsesmødet den 8. maj 2012 - godkendt og underskrevet.
  Dagsorden til mødet den 19. juni 2012 - godkendt, og de nye bestyrelsesmedlemmer deltager i pkt. 3, 4 og 8.

 2. Meddelelser:
  a) Formanden, Erik Andersen:
  • Erik Andersen fortalte lidt om skolebestyrelsens arbejde og arbejdsgange generelt og specifikt i denne skolebestyrelse. Der er regler, strukturer, oplæg, forretningsorden, bilag mv. på skolernes hjemmesider.
  • Der er etableret et netværk for samtlige skolebestyrelser, som mødes og forholder sig til fælles interesser fx skolestruktur.
  • Høringssvar vedrørende Sundhedspolitisk Handleplan er indsendt, og den vil blive lagt på hjemmesiden.
  • Der er dimission den 28. juni, hvor Erik Andersen holder tale fra skolebestyrelsen.

  b) Skoleledelsen, Per Skøt (skoleleder):

  • Der er ansat tre nye lærere på Skovboskolen, og der vil snarest blive ansat en tidsbegrænset vikar på Skovboskolen for Jens Peter Mikkelsen til og med uge 6, 2013.
  • Lise Vikkelsøe på Skovboskolen holder afskedsreception torsdag den 28. juni kl. 13.

  c) Elevrådet, Nora Abdallah-Shehan Alshrefi og Mikkel Larsen (Skovboskolen, 9.A):

  d) Medarbejderrepræsentanter, Lene Fogh Jørgensen (SFO, Skovboskolen):

  • Der har været ansættelsessamtaler i SFO I på Skovboskolen i Henriette Løves barselsstilling.
  • Der blev afholdt sommerfest i SFO'en på Skovboskolen fredag den 8. juni med stor succes. Bl.a. blev der afprøvet et nyt koncept, hvor personalet blev "adopteret" af forældrene, hvilket gav meget mere samspil og samvær mellem forældre og personale.
      Medarbejderrepræsentanter, Helene Østergaard (lærer, Gørslev Skole):
  • Lærerne på Gørslev Skole arrangerer den samlede lærerstabs sommerfrokost (for begge skolers lærere) fredag den 29. juni på Gørslev Skole.
  • Der blev afholdt Kagedag i Gørslev SFO fredag den 8. juni med stor succes med omtale i Dagbladet.

  e) Stående og ad-hocudvalg:

  Sager og indstillinger:

 3. Værdiregelsæt, Skovboskolen og Gørslev Skole, Per Skøt:
  - Trivselsplan (antimobbestrategi), de sociale læreplaner og værdigrundlaget, samlet til endelig godkendelse.
  - Lærer, Steen Rasmussen deltager ved dette punkt.
  - Bilag på mødet.
  Steen Rasmussen fra "værdi- og visionsudvalget" præsenterede og gennemgik skolernes værdiregelsæt, som det kommer til at se ud og præsentere sig på skolernes hjemmeside, og han forklarede om, hvordan det skal bruges og implementeres i skolernes dagligdag. Steen Rasmussen retter lige en lille detalje, og dermed blev værdiregelsættet godkendt med applaus.
  Der var en drøftelse om, hvor og hvordan værdigrundlaget og værdiregelsættet skal ligge på hhv. skolernes ForældreIntra og hjemmesider. Det vil løbende blive justeret i skolebestyrelsen.

 4. Forberedelse af høringssvar til "Spare og omprioriteringskatalog 2013 - 2016", Erik Andersen:
  - Se pkt. 96: Køge - Børne og Ungdomsudvalgets møde den 6. juni 2012.
  - Hvordan gør vi?
  Erik Andersen tog hul på forvaltningens "Spare og omprioriteringskatalog 2013 - 2016", som den nye skolebestyrelse skal drøfte og tage stilling til på det første skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14. august.
  Erik Andersen fortalte om de samlede skolebestyrelsers reaktion på de trivielle og enslydende besparelsesforslag, som kommer hvert år. Bestyrelsesformændene efterlyste visioner og strategi på området fra politikernes side. Dette har politikerne taget til efterretning i ord, og så må vi afvente handlinger herpå.
  De samlede skolebestyrelser holder møde om dette den 27. juni på Hastrupskolen.
  Erik Andersen gennemgik de punkter i besparelseskataloget, som rammer skolernes områder.
  Forretningsudvalget og Helle Sander Sunesen samt Helle Poulsen er nedsat som arbejdsgruppe, som kommer med et forslag til høringssvar til næste møde i august. Forslaget sendes i cirkulation blandt bestyrelsesmedlemmerne, og det endelige høringssvar besluttes på augustmødet.

 5. Skoleforvaltningens forslag til ferieplan for de 2 næstfølgende skoleår, Per Skøt:
  - Høring, 1.8.
  - Bilag.
  Skolebestyrelsen anbefaler alternativ 1 med lang juleferie.

  Temaer fra skolebestyrelsens årshjul:

 6. Kvalitetsrapport 2010 / Virksomhedsplan 2011-2012, Skovboskolen, Per Skøt / Erik Andersen:
  - Næste års fokuspunkter.
  - Spørgsmål , drøftelse og godkendelse.
  - (bilag kan ses på SkolePorten).
  Skolebestyrelsen vil fremhæve, at sygefraværet på Skovboskolen er faldet betydeligt.
  Skolebestyrelsen godkendte begge dokumenter.

 7. Kvalitetsrapport 2010 / Virksomhedsplan 2011-2012, Gørslev Skole, Per Skøt / Erik Andersen:
  - Næste års fokuspunkter.
  - Spørgsmål , drøftelse og godkendelse.
  - (bilag kan ses på SkolePorten).
  Skolebestyrelsen vil fremhæve, at sygefraværet på Gørslev Skoles lærerdel er faldet betydeligt.
  Skolebestyrelsen godkendte begge dokumenter.

 8. Evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen, Erik Andersen:
  Erik Andersen gennemgik skoleårets arbejde i skolebestyrelsen. Først og fremmest er det jo vores arbejde med skolernes visioner, som nu er klar til for alvor at blive skudt ud over rampen. Skolestrukturdebatten har fyldt meget og vil gøre det fremadrettet.
  Desuden har vi påbegyndt, at reviderer vores principper, således de er i tråd med skolernes visioner.
  Herud over er der en række områder som den nye skolebestyrelse kan arbejde videre med:
  Inddragelse af Kontaktforældrene.
  Få markedsført skolerne på en positiv måde - få den gode historie frem.
  Arbejde hen mod en holdbar og langtidssikker skolestruktur, hvorefter vi kan koncentrerer os om at udvikle skolerne.

 9. Evaluering af skolebestyrelsens forretningsorden, Erik Andersen:
  Jf. Forretningsordenen tages dette op på augustmødet.

 10. Endelig fag- og opgavefordeling, A: Skovboskolen, B: Gørslev Skole, Per Skøt:
  Fag- og opgavefordelingen er færdig, og enderne er bundet.
  Skemaet på Skovboskolen er færdigt og klar til offentliggørelse.
  Gørslev Skoles skema er snart færdigt og vil hurtigt derefter blive mangfoldiggjort.

 11. Eventuelt:
  Intet til referat.

 12. Lukket møde:
  Intet til referat.


Sidst opdateret den 27. juni 2012