Væsentlige ændringer i valgbestemmelserne for Skolebestyrelsesvalg 2006

Gruppe

Valgbestyrelsen består af afgående skolebestyrelsesmand, skoleleder samt en person udpeget af kommunalbestyrelsen - sidstnævnte er formand for valgbestyrelsen.


Senest i december informerer valgbestyrelsen forældrene om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Herefter kan kandidater meddele skolens leder, at de ønsker at opstille.


Opstilling af kandidater. - Der opstilles ikke længere på lister - alle kandidater opstiller som enkeltpersoner.


Stillere. En kandidatopstilling skal underskrives af mindst 4 stillere hvor der er 7 forældrerepræsentanter (3 hvor der er 5).
Skovboskolen har 7 forældrerepræsentanter - her kræves altså mindst 4 stillere.


Opstilling inden valgmødet, på valgmødet og indtil 10 dage efter valgmødet.
Det nye er, at kandidaterne kan opstille inden valgmødet.


Inden valgmødet udsendes materiale til forældrene med præsentation af de - inden valgmødet - opstillede kandidater.
Kandidater, der ønsker at opstille, kan henvende sig til skolens leder.


Kandidaterne beskriver deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsesarbejde i det præsentationsmateriale, som valgbestyrelsen udsender til forældrene.


Valgbestyrelsen beslutter rammerne for præsentationsmaterialet. Valgbestyrelsen skal sørge for mulighed, fastsætte grænser for omfanget og fastsætte tidspunkt for sidste frist for kandidaternes aflevering af beskrivelserne.


Valget - fredsvalg eller afstemningsvalg. Alle opstillede kandidater skrives på én kandidatliste. Der er ingen begrænsning på antallet af opstillede kandidater.
Afstemningsvalg afhænger af om kandidaterne kan blive enige om hvem, der vælges til bestyrelsen og hvem, der skal være suppleanter samt hvilken rækkefølge de noteres i.
Indtil 14 dage efter valgmødet kan opstillede kandidater selv afgøre prioriteringen af kandidatlisten. Alle kandidater samles til en drøftelse om alle ønsker fredsvalg eller om der er ønske om afstemning. Såfremt blot én kandidat ønsker afstemning, skal dette afholdes.
Hvis alle er indforstået med fredsvalg drøftes kandidaternes prioritering: hvem skal i skolebestyrelsen og hvilken rækkefølge skal suppleanterne noteres i.
Vær opmærksom på at suppleanterne skal prioriteres, så alle ved hvornår de står for tur.
Kandidaterne skal skriftligt inden for tidsfristen informere valgbestyrelsen om, at de er enige om en prioriteret opstillingsrækkefølge (hver kandidat skal underskrive meddelelsen).


Afstemning. Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, skal der være afstemningsvalg.
Afstemning foregår som brevstemning - der gennemføres ikke en valghandling med afstemning på skolen. Men man må selvfølgelig gerne møde op på skolens kontor og personligt aflevere brevet.


Ved afstemningen skal der sættes kryds ved 4 forskellige kandidater, når skolebestyrelsen har 7 forældrerepræsentanter (3 hvor der er 5).
Stemmesedlen skal lægges i den tilhørende konvolut, der skal være umærket.
Konvolutten med stemmesedlen lægges i yderkuverten, der påføres vælgerens navn.


Kommunen/regionsrådet fastsætter tidspunktet på dagen, hvor stemmesedler skal være modtaget.


(Kilde: Skole og Samfund)


Sidst opdateret den 1. december 2005