Pædagogisk IT-kørekort.

Besvarelse af Modulopgave H
Team GLAR


Som afslutning på it-forløbet fremlægger vores gruppe følgende refleksioner over forløbet og vores visioner for fremtiden.

Pædagogiske aspekter

1. Samarbejde.

It-kurset har været en udfordring for flere af de lærere, der har gennemgået kurset. Vores faglige kunnen inden for området er vidt forskellig, og derfor har vi måttet bruge en del mere tid, end vi på forhånd havde kalkuleret med. Det har været svært for vores gruppe at finde timer, hvor vi alle kunne være til stede, og nogle har måttet "trække det store læs." Når det er sagt, har gruppen fungeret godt, og der har gennem hele forløbet været en positiv samarbejdsånd og forståelse for hinanden og interesse for at få det optimale ud af kurset.


2. Vejledning.

En del lærere på skolen er stadig usikre og kommer i problemer, når det drejer sig om edb. Skolens 2 it-lærere er til gengæld altid villige til at hjælpe, når der er behov for det, også når det drejer sig om indførelse af nye programmer til undervisningsforløb og i det hele taget når som helst, der dukker problemer op i hverdagen.


3. Intern efteruddannelse.

Alle skolens elever får undervisning af it-lærerne i 2 timer om ugen i ca. 6 uger hvert år.
Undervisningsprogrammerne til disse forløb bliver gennemgået med de respektive lærere for klassen før forløbet starter, så lærerne også er forberedte på, hvilke opgaver eleverne stilles over for, og som lærerne kan videreføre med eleverne bagefter.


4. Udstyr og fysiske rammer.

Skolen rummer i alt ca. 150 computere, fordelt over 2 computerlokaler med 14 pc'ere i hver, 1 ny "skrivestue" med 14 pc'ere, 1 lærerforberedelsesrum med 7 pc'ere, lærerværelset med 2 pc'ere og resten fordelt over bibliotek, faglokaler og klasselokaler rundt om på skolen.


5. Budget.

Administrationen af de midler der afsættes til edb på Skovboskolen er i det væsentligste "lagt i hænderne" på vores ganske udmærkede it-lærere.
Årsbudgettet for det kommende skoleår er, så vidt vi er orienteret, 25000 kr.Ønsker til ændringer

Hvis skolen skal leve op til et samfund, hvor pc'ere er blevet en selvfølge og nærmest et "must" i vores hverdag, er det ikke tilstrækkeligt med et par pc'ere i hver klasse.
Der skal mindst være 4-5 pr. klasse, for at man kan gennemføre en undervisning, der er baseret på edb.
Det kræver naturligvis, at alle lærerne er fuldt fortrolige med de muligheder, der ligger, og er parate til at udnytte dem. Dermed også ønsker om flere kurser, udveksling af ideer lærerne imellem, flere timer til it-lærerne til vejledning.Implementering

Det er selvsagt ikke nok at stille pc'ere til rådighed, hvis man som lærer ikke er tilstrækkeligt sikker i brugen af samme.
Megen modvillighed i brugen af pc'ere skyldes utvivlsomt usikkerhed, da brugen af edb i undervisningen er et relativt nyt tiltag.
Derfor er det vigtigt, at der afsættes tid og ressourcer til, at alle lærerne får flere små kurser med indføring i de nye tiltag, der hele tiden dukker op.
Der kunne også afsættes mere tid i de enkelte teams, så man i fællesskab kunne udarbejde tværfaglige emner i edb og udveksle ideer.
Der kunne afsættes specielle timer, f.eks. hver måned, hvor en af it-lærerne står til rådighed med henblik på undervisning i de nyeste programmer m.m.

Al fornyelse tager tid, dette gælder så absolut også, og ikke mindst, for edb.

Med venlig hilsen
Gruppen GLAR:Skovboskolens styrker

Skovboskolen råder i dag over tre computerlokaler, hvoraf det ene lokale er uden reservation, hvilket giver større mulighed for at benytte dette spontant.
Desuden er der i nogle klasselokaler opsat computere. Disse er dog ofte gamle maskiner der ikke fungerer optimalt.

 • IT-vejledere
  Skolen har to meget dygtige IT-vejledere, som altid er meget hjælpsomme og gode til at give inspiration og skitsere muligheder for den enkelte.
  Disse to vejledere har igennem flere år kørt en systematisk IT-grunduddannelse for skolens elever, hvor lærerne forinden er blevet indført i de forskellige programmer som eleverne bliver undervist i.

 • Pædagogisk IT-kørekort
  Alle lærere skal i løbet af en treårig periode have taget det pædagogiske IT-kørekort og det vil styrke integrationen i fagene på længere sigt.Skovboskolens svagheder

Mange af kollegaerne har ikke det fornødne kendskab til de grundlæggende færdigheder vedr. IT. Det giver visse begrænsninger ift. integrationen af IT i fagene.
Det pædagogiske IT-kørekort råder dog bod på noget af det, men kurset er i sig selv ikke nok, da det forudsætter en grundlæggende viden som man ikke opnår nok erfaring eller rutine i gennem kurset.

 • Fagråd
  Det ville være ønskeligt at fagrådene integrerede IT mere. I dag er der stort set ingen fagråd der beskæftiger sig med mulighederne inden for IT. Dog skal det siges, at Pædagogisk Service Center tit gør opmærksom på nye muligheder for at integrere IT i fagene.Skovboskolens visioner

Grundlæggende ville det være optimalt, hvis alle kollegaer var opdateret ift IT. Derfor burde der gives et kursus i det håndværksmæssige til dem der endnu ikke er fortrolige med IT. Desuden ville det være ønskeligt med en vedvarende efteruddannelse.

 • Vi ville ønske at alle blev fortrolige med at benytte SkoleKom, så vi kunne udveksle erfaringer/ideer her igennem.
 • Det ville være ønskeligt at alle klasse- og faglokaler var udstyret med computere og gerne printere.
 • Vi bør få fagrådene til at fungere bedre ift integration af IT i fagene. Der må derfor afsættes mere tid til fagrådsformændene, så de kan videreformidle den opnåede viden.
 • Det ville være en stor fordel, hvis alle lærere havde en computer med fri internetadgang hjemme.Gruppen GLAR

En af Skovboskolens IT-vejledere I vores IT-gruppe har vi været meget forskellige, men vi har oplevet mange gode diskussioner om det pædagogiske aspekt i opgaverne. Det ville dog klart have været en fordel at vi havde nogenlunde de samme forudsætninger for selve udførelsen af opgaverne.
Alt i alt syntes vi nok det har været meget svært, specielt fordi det har været svært at mødes.


Til slut vil vi gerne bringe et væsentligt emne til torvs:

Hvor meget bør IT fylde i den daglige undervisning?

Med andre ord - IT’s fordele og ulemper i forhold til andre undervisningsformer?

Gert, Lisbeth, Anne Lise, Ragnhild - marts 2003


Sidst opdateret den 25. marts 2003