Pædagogisk it-kørekort.

Modulopgave H

Kære kolleger.

Som afrunding på vores kursus i det pædagogiske it-kørekort, vil vi gerne give hele lærerkollegiet indblik i de refleksioner vi afslutningsvis og i løbet af kurset har været igennem angående vores skoles it-udvikling.

Vores overvejelser vil indeholde følgende tre punkter:

  1. En beskrivelse af vores nuværende it-situation.
  2. Ønsker til ændringer.
  3. Forslag til plan for gennemførelse af de ønskede ændringer.


Ad 1. En beskrivelse af vores nuværende it-situation.

a. Lærernes samarbejde.
Samarbejdet i skole-it teamet har været godt. Vi har arbejdet hårdt, men planlagt og struktureret.
Arbejdet har været både praktisk og teoretisk. Gennemgangen af tastevejledningerne har betydet, at vi har været i stand til ligeværdigt, at udarbejde undervisningsprogrammer efter mange pædagogiske overvejelser. Da vores it-faglige niveau fra starten var relativt ringe, har det kostet særdeles mange arbejdstimer, at komme gennem dette kursus, men samarbejdet har haft stor betydning både for vores it-kundskabsmæssige udvikling og for den psykologiske støtte vi har givet hinanden, når en af os var ved at give op.
Det egentlige samarbejde er foregået i vores lille team, men der har ofte været idelige diskussioner på lærerværelset blandt alle kursisterne. Så alt i alt har det bestemt været et halvt skoleår, hvor it har fyldt vældig meget .

b. Intern efteruddannelse og vejledning.
Der har gennem de sidste par år været frivillige småkurser, hvor vi sporadisk har kunnet få indføringer i dele af it-udviklingen eller it-vejlederen har stillet sig til rådighed for gennemgang af nye programmer.
Siden 1998 har vores 2 it-lærere lavet en række undervisningsprogrammer, så alle elever fra 0. – 10. klasse bliver undervist i alderssvarende programmer. Hvert klassetrin får ca. 12 – 15 timer årligt i et særdeles velplanlagt og successivt it-undervisningsforløb. Inden undervisningsforløbets igangsættelse får klassens lærer en særlig indføring i klassetrinets undervisningsprogram. Herved fik/får både læreren og eleverne et "løft" i relevante programmer og disses anvendelsesmuligheder. Dette kan også anses som værende en intern efteruddannelse af lærerne.
Endelig må det også nævnes, at vores 2 it-vejledere får afsat timer til vejledning af de lærere, der måtte have brug for det. Dette har vi brugt flittigt under dette kursus og vi har mødt en utrolig imødekommenhed.

c. Udstyr og fysiske rammer.
Vi er efterhånden blevet mere velforsynede med med pc-arbejdspladser på skolen. Vi har nu 2 computerlokaler med 14 pcère i hver. Desuden har vi lige fået oprettet en "skrivestue" i forbindelse med pædagogisk servicecenter med endnu 14 maskiner.
I lærerforberedelsesrummet bliver der omkring 5 maskiner til rådighed, når lokalet er færdigindrettet.
Derudover findes der pcère i mange faglokaler og i specialklasserne, så vi må sige, vi er godt hjulpet på dette område, selv om ikke alle maskiner er helt nye.

d. Budgetter.
Indkøb af hardware styres fra centralt hold i kommunen. Da vi har en særdeles kompetent it-ansvarlig på stedet er nyanskaffelserne altid brugervenlige og up-to-date. Indkøb af software er lagt ud til skolerne, hvor man må bruge af undervisningsmiddelbudgettet. Skolens leder er meget positiv for, at vi med vores begrænsede midler sørger for at få købt nye undervisnings- eller værktøjsprogrammer og får købt relevante licenser til undervisningsbrug.


Ad 2. Ønsker om ændringer:

Hvis skolen skal udvikle sig til en organisation, så it-integration bliver en naturlig del af dagligdagen, må det primære ønske på hardwaresiden være, at hvert klasselokale bliver forsynet med 5 – 10 pcère, så elevernes og lærernes adgang til computere bliver uproblematisk. Computerlokalerne er i dag meget bookede, så det er ofte svært at integrere it-undervisningen p.gr.af pladsmangel.

Team Skovbo 2`s visioner er:

  • At alle vore lærere vil begynde at bruge skolekom.
  • At alle lærere ville udveksle undervisningsprogrammer eller ideer.
  • At alle lærere kan deltage på små interne kurser, hvor man lærer at blive fortrolige med nyt maskineri og nye programmer.
  • At skolens it-ansvarlige lærer fik afsat timer til småkurser og vejledning, så vi internt hele tiden kunne få vores behov for udvikling inden for it-området opdateret og således, at vi kunne arbejde videre fra den platform, vi nu står på efter vores it-kursus.


Ad 3. Implementering.

Vi synes, at de fleste lærere på skolen er meget interesserede og villige til at lære og bruge it i relevante sammenhænge. De fleste bruger skolekom og de forskellige konferencer der. Når vores lærerforberedelsesrum, med gode computerarbejdspladser er færdigbygget skal alle lærere have et internt kursus, så man er sikker på at alle er opkvalificerede. Med lærernes opkvalificering kommer indsigten og forståelsen for, at man kan få glæde af de store investeringer i maskiner og programmer.
Det er vigtigt, at de forkellige lærerteams kan arbejde sammen om udvikling af it-integrationen. Det er vigtigt, at der altid er en kollega eller it-ansvarlig, der kan træde hjælpende til, når edb-problemer dukker op.
"I et lærerteam dublerer man ikke hinanden, men man supplerer hinanden".

Konklusion:
De afgørende faktorer for skolens it-udvikling er

  1. lærernes edb-uddannelse.
  2. kvaliteten af edb-udstyret
  3. kvaliteten af teamsamarbejdet

Derfor er udviklingen inden for disse 3 områder centrale, hvis skolen skal "udvikle sig, så it-integration bliver en naturlig del af dagligdagen". Når alle lærere har taget det pædagogiske it-kørekort er der skabt en fælles platform, hvorfra vi i samarbejde kan udvikle os.


Med venlig hilsen

Team Skovbo 2

Jytte Hansen
Karna Frederiksen
Marianne Jordy


Sidst opdateret den 14. marts 2003