SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 253 - JANUAR 2002

INDHOLD: Månedskalender.
Skolebestyrelsesvalg.
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 8. januar 2002.
Valg til Skolebestyrelsen.
Ny madordning 2002.
FOTO-accept til hjemmesiden.
Savner du din mobiltelefon?.
Information om Skovbo Center 10.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR JANUAR/FEBRUAR 2002

Mandag
  - Onsdag    
21. januar
  - 23. januar    
Fordybelsesuge 8.B
Torsdag24. januar0.Z til sundhedsplejerske
Mandag28. januar0.Z til sundhedsplejerske
Tirsdag29. januarOrienteringsmøde til Skolebestyrelsesvalg på Lærerværelset
Onsdag30. januarForældremøder i 1. og 2. klasserne
Torsdag31. januarFordybelsesdag i 9.B
Fredag1. februar10. årgang skal have karakterblade med hjem
Mandag
  - Fredag
4. februar
  - 8. februar
Projektuge 9. årgang
Tirsdag5. februarSkole/hjem-samtaler 10. klasse.
Skolebestyrelsesmøde kl. 19 - 21.
Torsdag7. februarSkole/hjem-samtaler 10. klasse.
Kontaktforældremøde - fælles.
Fredag8. februar9. årgang skal have karakterblade med hjem
Tirsdag
  - Onsdag
12. februar
  - 13. februar
Fordybelsesdage 9.B
Tirsdag12. februarSkole/hjem-samtaler 9.A
Onsdag13. februar3.A til sundhedsplejerske

TOP
Skolebestyrelsesvalg

Den 16. januarValglister klar på skolen
Den 24. januarAftenåbent kl. 18.30 – 19.30 for oplysning om valglister
Den 29. januarKl. 16.00 Sidste frist for anmodning om optagelse på valglisten
Kl. 19.00 Skolebestyrelsens informationsmøde
Den 6. februarValgmøde kl. 19.00
Den 16. februar   Kl. 9.00 – 11.00 Sidste frist for indlevering af kandidatlister
Den 5. martsVALG afholdes kl. 9.00 – 11.00 og 16.00 – 20.00

 

TOP
læser Referat af Skolebestyrelsesmødet
den 8. januar 2002

Budgetforudsætninger for budget 2002
Skovboskolens samarbejdsudvalg ønskede følgende indarbejdet i budgetforslaget:

  1. En budgetmæssig stimulering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
    Skolebestyrelsen ønsker en handlingsplan udarbejdet af ledelsen og SFO.
  2. Prioritering af lærernes efteruddannelse med focus på det pædagogiske IT-kørekort. Der er 22 lærere, der ønsker dette kursus. Vi håber, at det kan fuldføres i løbet af 3 år.
  3. Genopretning/nytænkning af skolens udearealer. Tages op i januar, når der skal ses på restbudgettet for byggeriet, der forventes færdigt 1. juni.
Til genopfriskning har Skolebestyrelsen tidligere besluttet, at der hvert år afsættes ekstra penge til undervisningsmidler, skolemøbler og til biblioteket.

Regnskab pr. 31.12.2001
Regnskabet er ikke helt færdigt for sidste år, men ser på nuværende tidspunkt meget fornuftigt ud, og der forventes endda et mindre overskud. Der har dog været et overforbrug på vikarkontoen på 30.000. Samtidig er der overført 19.000 til lejrskole, der er udsat til kommende skoleår.

Forslag til OmSorgs-Plan
OmSorgs-Planen er et godt og gennemarbejdet materiale og blev godkendt. Den vil blive lagt på hjemmesiden www.skovboskolen.dk, og vil også blive videregivet til Kontaktforældrene.

Ansøgning fra 7.årgang om tilladelse til at forlade skolen i spisefrikvarteret
Eftersom 7. årgang nu går sammen med 8.-10. klasserne er det ret naturligt, at spørgsmålet er stillet. Skolebestyrelsen vil dog gerne have 7. kl. til at lave et spørgeskema til forældrene, for at høre deres mening. Lærerne går ind for forslaget. Er der tilslutning fra forældreside, er skolebestyrelsen med på en prøveordning indtil sommerferien – det gælder kun udgang i det store frikvarter. Dog er det en forudsætning, at det store elevråd kommer med forslag/idéer til, hvad der skal til for at gøre det attraktivt at blive på skolen. Oplægget fra det store elevråd skal på skolebestyrelsesmødet i marts måned.

Vikarforbruget – oversigt
Statistikken viser, at der er et vikarforbrug på ca. 10%. Til orientering er dette i forhold til andre skoler og i andre kommuner ikke særlig højt.

Der er Kontaktforældremøde i indskolingen på mandag den 15/1 02 . (?? red.)

Kontaktforældreliste
fordelt på grupper skal sættes på skolens hjemmeside, så kontaktforældrene har mulighed for at kontakte hinanden.

Skovbo Center 10.
En meget flot brochure er udkommet og fordelt på skolerne. Der bliver 3 forældremøder i januar for kommende interesserede elever og forældre.
Jørgen Blond er ansat som afdelingsleder for centret. Da dette center ligger under Skovboskolens skolebestyrelse, skal skolebestyrelsens udskolingsudvalg snarest have udarbejdet vision og målsætning for centret til forelæggelse for skolebestyrelsen på et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i meget nær fremtid, hvor også Jørgen Blond inviteres.
Se i øvrigt Skovboskolens diagram på hjemmesiden. (Diagrammet kan ses herunder. Bemærk dog, at vi ikke har nogen Mellemskole. Der menes sikkert Mellemtrin. Red.)

 
VALG
Der skal være valg til skolebestyrelsen her i foråret. Skolebestyrelsen vil tirsdag d. 29. januar invitere interesserede forældre til at komme for at høre om, hvad det egentlig drejer sig om. Det er IKKE et opstillingsmøde, så du kan roligt komme, når du får invitationen.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Valg til Skolebestyrelsen
Dit barns skole har brug for dig

Al magt til Skolebestyrelserne. Bureaukratiet ud af folkeskolen. Ikke mere snak, nu skal der handles. Tempoet skal op. Folkeskolen må vågne af sin tornerosesøvn. Nye undervisningsprincipper skal inføres. De gamle borde og stole må udskiftes til moderne "arbejdspladser". Kuglerammen skal på museum og erstattes af en bærbar Pc'er.

Det lyder som slogans i en valgkamp. Men hvad kan vi bruge dem til ?

Skolebestyrelserne har en meget central rolle og et stort ansvar for folkeskolens udvikling. Det formelle råderum kan synes beskedent, og mulighederne for at drage konsekvens, hvis de gode intentioner ikke bliver efterlevet og oplevet, er omstændelige.

Men det er vores egen opgave, at kæmpe for bedre vilkår. Vi, og her tænker jeg på hele det politiske system, skal organisere og tilrettelægge vores arbejde, så vi bliver så handlekraftige som mulige. Vi skal sætte os nogle mål og lægge en plan for, hvordan vi når dem. Fuldstændig som vi gør det på vores arbejdsplads. Det handler om indflydelse. Indflydelsen tager man, den får man ikke automatisk. Men nogle er dygtigere end andre i dette spil, og derfor er det vigtigt, at vi vælger de rigtige personer ind i Skolebestyrelserne.

Vi er allerede nået langt. Organisationen er på plads, opgaverne er defineret, og vi er 3 bestyrelsesmedlemmer, der er klar til fortsætte og hjælpe de nye medlemmer i gang. Har du interesse i det politiske spil om at få indflydelse igennem fornuftig argumentation, netværk og personlige relationer, så bør du stille op og blive valgt ind i Skolebestyrelsen. Vores børn har brug for det. Folkeskolen har brug for det. Samfundet har brug for det.

Tirsdag den 29. januar kl. 19.00 på Skovboskolens lærerværelse,

holder vi et orienteringsmøde, hvor vi opfordrer alle, der har lidt mere end almindelig interesse til at møde op – helt uforpligtende, naturligvis.

Det er ikke et opstillingsmøde, så du kan roligt møde op. Det vi ønsker er, at give en dybere information om arbejdet, så du ved, hvad du går ind til.

Vi glæder os til at se dig
Skovboskolens bestyrelse

 

TOP
Ny madordning 2002Burger

Den nye madordning er kommet godt fra start.

Den koster kr. 10 pr. dag.

Prisen er nedsat, da der ikke er frugt og grønt vedlagt mere.

Ordningen kører som forsøg februar med.

Der arbejdes på en ny ordning fra marts med 2 forskellige størrelse portioner – nærmere herom i næste udgave af KONTAKTEN.

Tilmelding for perioden den 1. - 28. februar (22 skoledage à 10 kr = 220 kr) foretages på tilmeldingsblanketten vedlagt papirudgaven af KONTAKTEN senest tirsdag den 29 januar.

 

TOP
FOTO-accept til hjemmesiden

Til alle forældre og elever

På Skovboskolens hjemmeside vil vi gerne have lov til at vise klassebilleder.

Når eleverne arbejder med computere i forbindelse med undervisningen, vil de ofte ønske at anvende digitale fotos af sig selv og klassekammeraterne i fremlæggelser på Skovboskolens hjemmeside.
Af Odense Skolefoto har Skovboskolen fået tilladelse til at lægge klassefoto på hjemmesiden. Ifølge loven om offentligt registre er det imidlertid kun tilladt af offentliggøre elevfotos på Internettet, når forældrene har givet deres skriftlige tilladelse.
Elever over 15 år kan dog selv give skriftlig tilladelse.

Derfor beder vi om, at I på vedlagte slip underskriver og afleverer på skolens kontor

Senest fredag den 25. januar 2002.

Hvis der er flere søskende, kan de skrives på samme slip.

Ønsker man ikke, at barnet skal med på klassebilledet – vil barnet blive fjernet fra billedet.

Klip   Klip   Klip   Klip   Klip   Klip   Klip

FOTO-accept

Jeg har talt med min søn/datter om billederne på Internettet og accepterer, at min søn/datter offentliggører billeder af sig selv på Skovboskolens hjemmeside (www.skovboskolen.dk).

Elevens navn:                                                     Klasse:          

Forældreunderskrift:                                                                

 

TOP
Savner du din mobiltelefon?

På kontoret er der i november og december blevet indleveret 2 mobiltelefoner.
De er fundet på skolens område.

Har du tabt din mobiltelefon eller er den blevet stjålet - så kan det jo være din.

Så henvend dig på skolens kontor.

 

TOP
Information om Skovbo Center 10

Mandag den 28. januar 2002 kl. 19.00 – Skovboskolen

Tirsdag den 29. januar 2002 kl. 19.00 – på Ejby Skole

Onsdag den 30. januar 2002 kl. 19.00 – på Borup Skole

TOP


Sidst opdateret 18. januar 2002