SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 296 - Januar 2006

INDHOLD:
Skolebestyrelsesvalg - valgmøde.
Nyt fra skoleledelsen.
Skolebestyrelsesvalg - Knud Birkedal Nielsen.
Nyt fra kontoret - glemt tøj.
Nyt fra landbetjenten.
Nyt fra Skoleboden - varm mad.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat af kontaktforældremøde.
Fra skolebestyrelsen - Referat bringes i næste nummer.
IT på Skovboskolen.
Kalender for februar 2006.


TOP
Skolebestyrelsesvalg

Husk !

Valgmøde onsdag den 1. februar 2006 klokken 19.00 - 21.00 på lærerværelset.

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Skolebestyrelsen på Skovboskolen er en dynamisk enhed af ildsjæle, der brænder for at gøre hverdagen på Skovboskolen for såvel lærere og elever så god og indholdsrig som mulig. Et konstruktivt samarbejde er nøglen til bestyrelsesarbejdet, og jeg føler, at der er bred enighed om at se mulighederne frem for problemerne. Bestyrelsens kompetencer ligger i faste rammer, jævnfør folkeskoleloven, men arbejdsområderne favner bredt.
Derfor er en af de helt store opgaver for skolebestyrelsen at definere målsætninger, prioritere indsatserne og arbejde målrettet for at skabe konkrete resultater.
Skolebestyrelsens arbejdsområder er blandt andet:

 1. Undervisningens organisering
 2. Samarbejde mellem skole og hjem
 3. Fællesarrangementer i skoletiden
 4. Forsøgs- og udviklingsprojekter på skolen
 5. Alle forhold i Skolestyrelsesvedtægten for eksempel skolestruktur, skoledistrikter, specialundervisning, ferieplan, ansættelse af personale m. v.

Dette har indenfor det seneste halve år blandt andet resulteret i:

 1. At vi i dag har en kantine, der fungerer i det daglige.
 2. At vi er i gang med en undervisningsmiljøvurdering, hvor eleverne får mulighed for at fortælle, hvordan de oplever dagligdagen. Når resultatet heraf skal evalueres, er repræsentanter fra skolebestyrelsen medinddraget.
 3. At der bliver arbejdet videre med brugertilfredshedsundersøgelsen, og at der nu er opstillet nogle mål og indsatsområder.
 4. Endvidere arbejder skolebestyrelsen for at sikre en ordentlig og tryg skolevej for eleverne.

Vi ved på nuværende tidspunkt, at de valgte repræsentanter i skolebestyrelsen stiller op til genvalg, men herudover skal der vælges et antal suppleanter. Jeg skal derfor gøre opmærksom på, at der afholdes valgmøde onsdag d. 1. februar kl. 19 på lærerværelset.
Som allerede meddelt i december har evt. kandidater mulighed for at fremsende kandidatmateriale frem til d. 18. januar. Alle kandidater opstiller enkeltvis. På selve valgmødet søges opstillet en prioriteret kandidatliste. Hvis der ikke afholdes fredsvalg, som skolen har tradition for, vil en eventuel afstemning foregå som brevafstemning og stemmemateriale fremsendes hjemmene i løbet af februar 2006.

Som nævnt er vi nu blevet færdige med at behandle materialet omkring brugertilfredshedsundersøgelsen på skolen, og har i udvalget sammen fundet nogle af de områder, som der skal arbejdes videre ud fra.
I foråret sidste år havde alle hjem som bekendt mulighed for at besvare et spørgeskema, der drejede sig om SFO- og skoleforhold. Resultatet af denne undersøgelse har været til behandling i et nedsat udvalg og her har vi fundet frem til fem indsatsområder, som er fundet væsentlige.
Jeg vil sørge for, at resultatet af vores udvalgsarbejde bliver lagt ud på skolens hjemmeside, så alle kan danne sig et indtryk af, hvad vi gerne ser styrket, og hvordan det kan gøres!

Torsdag d. 26. januar kommer den samlede skolebestyrelse på besøg i undervisningstiden. Alle skolebestyrelsesmedlemmerne er forsynet med et skema, og de kommer så rundt i klasserne, og ser hvordan en normal skoledag fungerer på Skovboskolen. Vi har forsøgt at lave skemaerne, så man fortrinsvis er i de klasser, man alligevel som forældrerepræsentant er tilknyttet. I alt 21 lærere får besøg af et skolebestyrelsesmedlem i løbet af dagen. Efterfølgende er det så meningen, at vi fælles slutter af med en frokost på lærerværelset. Jeg er overbevist om, at det bliver en god og udbytterig dag for alle, og samtidig synes jeg også det er vigtigt, at vi når vi ved bestyrelsesmøderne taler undervisning, har en fælles referenceramme at tale ud fra.

Skolebestyrelsen arbejder i øjeblikket på at planlægge en foredragsaften med en oplægsholder udefra.
Emnet vil være misbrug og trivsel hos børn og unge. Vi håber på, at Henrik Rindom, der er speciallæge i psykiatri og misbrugsekspert, kan komme. Men han er en travl herre, så det er ikke sikkert, det lykkes. Så snart vi ved mere og har fundet en dato for arrangementet, vil der blive meldt ud. Alle forældre og elever vil være velkomne ved arrangementet.

Kort før jul valgte SFO-leder, Bente Bøgh Kamp, at opsige sin stilling med udgangen af januar måned 2006.
Jeg vil gerne sige tak for det forholdsvis korte samarbejde, jeg nåede at have med Bente, men samtidig betyder det, at vi meget snart skal have stillingsopslag i avisen og fagtidsskrifter. Jens Jørn Bruun vil som souschef være konstitueret i stillingen som SFO-leder frem til der er ansat en ny. I ansættelsesudvalget til den nye lederstilling vil der være repræsentanter fra SFO, lærere, skolebestyrelse og ledelse.

 

TOP
Skolebestyrelsesvalg

Knud Birkedal Nielsen

Jeg er 46 år, maskiningeniør og er gift med Anne. Vi har 3 piger hvoraf den yngste går på Skovboskolen i 3 F.

Jeg kom ind i skolebestyrelsen i april 2004 som suppleant og indtrådte i skolebestyrelsen i august 2005. Jeg har ikke tidligere deltaget i skolebestyrelsesarbejdet, men har i gennem mange år været kontaktforælder i både børnehaven og folkeskolen for de to ældste.

Jeg mener, at det er skolebestyrelsens vigtigste opgave at den medvirker til at Skovboskolen er en attraktiv arbejdsplads som kan tilbyde et trygt, kreativt miljø med høj faglighed for børnene. Yderligere er det vigtigt at Skovboskolen i den kommende kommunesammenlægning får økonomisk mulighed for at udvikle sig.

"Langeskovgaard"
Vollerslevvej 33
4632 Bjæverskov
Telefon 56873083   (arbejde: 46422222)
E-mail: langeskovgaard@tiscali.dk

 

TOP
Nyt fra kontoret

Det henstilles til alle elever og forældre at sørger for, at eleverne får deres overtøj m.m. med hjem i weekenderne og ferierne.

 

TOP
Nyt fra landbetjenten

Landbetjenten er utilfreds

Mandag den 9. januar 2006 var jeg mødt op ved Skovboskolen for at se lidt på trafikken ved skolestart kl. 8.05. Det var meningen, at jeg ville se lidt nærmere på børnenes lygteføring på deres cykler. Det nåede jeg slet ikke, fordi bilisterne til skolen tog min fulde opmærksomhed.

Der kom adskillige bilister med tilisede ruder. Det er vist ikke nødvendigt at oplyse om, hvor farligt det er. I den forbindelse kan man ikke nøjes med et klip i kørekortet, idet en sådan overtrædelse normalt takseres til en direkte betinget frakendelse. Svarende til 3 klip i kørekortet.

Der var mange, som ikke anvendte sikkerhedssele, herunder børn der ikke var fastspændte. Det er førerens ansvar at passagerer under 15 år er fastspændte.

Bilister som skal svinge til højre eller venstre ind på Halvejen, ligesom bilister der skal ud fra Halvejen, har ubetinget vigepligt for fodgængere og cyklister på den dobbeltrettede cykelsti. Det betyder at man skal holde tilbage fra færdsel fra både højre og venstre. Det var der ligeledes mange bilister der ikke overholdt.

Jeg er således ikke tilfreds med visse bilisters adfærd ved skolen, og jeg har hermed givet en advarsel til dem som måtte føle sig truffet. Jeg kan kun love, at jeg kommer igen, og så vil jeg uddele bøder for disse forseelser. Forhåbentlig til gavn for alle skolens børn, så de kan komme sikkert til og fra skole. Det må være i alles interesse.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at der i nær fremtid vil blive foretaget lygtekontrol af børnenes cykler.

Slutteligt vil jeg gerne hører fra dig, hvis du har oplysninger omkring sprængninger af ruder og postkasser i butikscenteret i Bjæverskov siden december måned.

Landbetjenten kan træffes på tlf. 56871448.
Kontortid tirsdag 10 - 13 og torsdag 15 - 18.

Med venlig hilsen
Jim Petersen, lpa.

 

TOP
Nyt fra skoleboden

Vi vil i skoleboden sælge varm mad hver tirsdag i spisepausen. Menuen skifter fra gang til gang. Der vil blive sat en seddel op ved skoleboden i god tid, hvad næste ret er.
Prisen pr. portion er kr. 15,00.

Yvonne Rasmussen
Skoleboden

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af Kontaktforældremødet
29. november 2005


Vores vellykkede kontaktforældremøde

Torsdag den 29/11 2005 havde skolebestyrelsen indkaldt kontaktforældrene til møde på skolen.
Fremmøde procenten ved forrige møde havde ikke været noget at tale om, så klog af skade lagde vi et stort arbejde i vores invitation til mødet og ringede bl.a. til hver enkelt kontaktforældre – og vi må sige at det gav bonus!
Interessen var overvældende så mødet blev en stor succes, takket være det store fremmøde af super engagerede forældre som faktisk repræsenterede alle 3 trin på skolen.
Henrik Marker bød velkommen og besvarede spørgsmål, der hurtigt trængte sig på.
Herefter fulgte en overordnet gennemgang af kontaktforældre ordningen, og dens mange muligheder for at få indflydelse som forældre og være med til at præge sit barns skolegang på en positiv måde.
Anne-Marie Enevoldsen fortalte om arbejdet i skolebestyrelsen, dennes sparringspartnere og kom herunder også ind på fusionen med Køge kommune.
Så var det blevet tid til endnu mere kaffe og "fri snak" som førte til en debat om flere spændende og aktuelle emner om bl.a. vold på skolen, hvordan takles misbrug af stoffer, og hærværk på cykler, samt passage af tunnelen.
Ovenstående er nogle af de punkter som skolebestyrelsen vil have på dagsordnen først i det nye år.
Problemet omkring vold talte vi om allerede på december mødet og fortsætter i det nye år.
Ligeledes talte vi om at oprette en mappe til kontaktforældrene indeholdende f. eks
- skolens virksomhedsplan og principper
- mål og organisering af kontaktforældrenes arbejde
- referater af møder med kontaktforældrene
- dagsordner og mødekalender for skolebestyrelsen
- praktiske oplysninger, adresselister osv.
Da alle disse oplysninger forefindes på skolens hjemmeside er vi i skolebestyrelsen blevet enige om, at man for nemheds skyld og for at minimere papirforbruget skal søge oplysningerne her. Skolens hjemmeside og InfoWeb er et rigtig godt redskab som med succes kan anvendes i bl.a. kontaktforældres arbejde, hvorfor vi gerne vil opfordre endnu flere til at benytte det.
Vi er imidlertid opmærksomme på at mange har problemer med at få logget sig på og har derfor bedt Peter Elkjær tage sig af problemet.
Sidst på mødet informerede Henrik Marker om det nært forestående skolebestyrelses valg, som der senere kommer mere information om.
På skolebestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for et hyggeligt og udbytterigt møde og håber at samarbejdet fortsætter i samme gode ånd.

Dorte Therkildsen
Skolebestyrelsesmedlem

 

TOP
Fra skolebestyrelsen

Referatet fra skolebestyrelsesmødet den 10. januar 2006 bringes i februar-udgaven af KONTAKTEN.

 

TOP
IT på Skovboskolen

Skovboskolen har indgået et samarbejde med firmaet IT-partners om, at modernisere skolens IT-udstyr. Det første vi får implementeret er et nyt terminalserversystem, der gør det lettere at servicere skolens computere. Mange vil nok sige "hvad er en terminalserver" En terminalserver er en stor og kraftig server/computer, som styrer de computere som eleverne arbejder på. Når en elev vil bruge en computer, så skal eleven logge sig på computeren med et brugernavn og et password, hvorefter eleven bliver tildelt nogle brugerrettigheder og adgang til skolens programmer, der passer til den enkelte elev. Det vil sige, hvis elev XXX i 2. klasse skal bruge en computer på skolen, så skal elev XXX taste sit brugernavn og password, hvorefter elev XXX får tildelt de programmer som passer til XXX klasseniveau. F.eks. tekstbehandling, regneark, regneprogrammer osv. Det serveren gør, når elev XXX logger sig på computeren er, at serveren sender et "image" (en pakke med programmer og skærmbillede) til elevens computer, så eleven har det der skal anvendes i IT undervisningen.
Dette image, som bliver sendt fra terminalserveren skelner ikke mellem en ny og hurtig computer eller en gammel computer, fordelen ved dette er, at skolen får mere gavn af de gamle computere, som skolen har investeret i gennem de sidste år.
Når elev XXX har arbejdet på computeren og skal gemme sine ting, så gemmer elev XXX på en filserver, som gør det muligt for elev XXX, at hente og arbejde med sine ting alle steder på skolen.
Dette gør det meget lettere for lærerne, at planlægge brugen af IT, da dette bliver mere fleksibelt og ikke bestemt af, at eleverne skal arbejde i et bestemt lokale, fordi det var der de arbejdede sidst, hvor de bestemte computere står med lige det program som eleven brugte sidste gang.
Nogle af de fordele der er ved at lave om til terminalservere:

 1. Alle computere på skolen virker på samme måde.
 2. Det er lettere at servicere den enkelte computer.
 3. Programmer bliver installeret på serveren og ikke på den enkelte computer.
 4. Gamle computere virker næsten lige så godt som nye.
 5. Eleven får de samme programmer alle steder på skolen.
 6. Den enkelte elev har sin egen mappe at gemme i.
 7. Eleverne har en fælles mappe til gruppearbejde.
 8. Fremover investeres i tynde klienter.

En tynd klient er en computer, som ikke kan fungere uden en terminalserver, da en tynd klient stort set kun er en skærm som har en lille styreboks.

Skovboskolen vil også integrere IT undervisningen mere i den daglige undervisning, så eleverne får en bredere indsigt i brugen og fordelene ved denne i undervisningen. Eleverne får dermed mulighed for at erhverve sig et Junior PC-kørekort. Junior PC-kørekortet er en nytænkning inden for IT undervisningen, hvor eleverne kan gennemgå flere faser i brugen af computer som f.eks. tekstbehandling, regneark, brug af internet, mail, databaser osv. Eleverne kan erhverve Junior PC-kørekortet i 3 faser.
Med disse nye tiltag på Skovboskolen, ser vi en interessant udvikling på IT området, der vil præge både elever og lærere i fremtiden.

Jeg ser frem til, at kunne orientere mere om IT situationen på Skovboskolen i fremtiden og vil i næste nummer lægge vægt på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk og dens muligheder.
Johnny Larsen, Viceskoleinspektør

 

TOP
Kalender for februar 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
01.02 2006 19.00 - 21.00   Valgmøde på lærerværelset.
06.02 - 10.02   8. årgang Projektopgave.
08.02 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
09.02   1/2.Y og 3.Y Skolesundhedsplejerske.
10.02   9. årgang Karakterblade med hjem.
18.02 - 26.02   Alle Vinterferie.
27.02   2. og 3. klasse Slår katten af tønden fra klokken 8.08 til 9.30.
28.02   0.A Skolesundhedsplejerske 1/3.


Skovboskolens ferieplan for resten af skoleåret 2005/2006

  - Ferie -   - Første fridag -   - Sidste fridag -
Vinterferie lørdag 18/2 - 2006 søndag 26/2 - 2006
Påskeferie lørdag 8/4 - 2006 mandag 17/4 - 2006
Store Bededag fredag 12/5 - 2006 søndag 14/5 - 2006
Kr. Himmelfart torsdag 25/5 - 2006 søndag 28/5 - 2006
Pinseferie lørdag 3/6 - 2006 mandag 5/6 - 2006
Sommerferie lørdag 24/6 - 2006 søndag 13/8 - 2006
(Grundlovsdag falder i pinsen)

Det nye skoleår begynder mandag den 14. august 2006.
Børnehaveklasserne starter tirsdag den 15. august 2006.

TOP


Sidst opdateret den 20. januar 2006