SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 306 - januar 2007

INDHOLD:
Fastelavn i Regnemark for 0. og 1. klasser.
Nyt fra SFO 1.
Nyt fra skolelederen.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 9. januar 2007.
Kalender for januar og februar 2007.


TOP

Fastelavn i Regnemark for 0. og 1. klasser

Fredag den 16. februar afholder vi fastelavn i Regnemark. Børnene må møde udklædte om morgenen, så slår vi katten af tønden ude på legepladsen om formiddagen, skole og SFO sammen. Om eftermiddagen leger vi fastelavnslege i SFO'en med børnene. Vi bider til bolle, spiser snørebånd og andet sjovt.
Vi glæder os til at se jer.


TOP

Nyt fra SFO 1

Rigtig godt nytår til jer alle.
Det har jo i lang tid været regnvejr, ikke kun på vores legeplads, men i hele Danmark. Det resulterer jo i, at børnene bliver dejlig beskidte og våde, men vi vil gerne bede om, at de har noget ekstra tøj med, så der er mulighed for at komme en tur ud at lege også om eftermiddagen. Hvis I synes, at jeres barn skal have sutsko på, så husk at tale med barnet om det. Vi oplever en del børn, der starter med at have dem på, men under leg tager de dem af og glemmer, hvor de har sat dem.
Aktiviteterne vil i den næste måned dreje sig om fastelavn, der vil blive klippet katte, tønder og lavet masker.
Nogle børn vil få del i et bolsjeprojekt sammen med Linda og Ulla fra klubben.
I SFO1 siger vi velkommen tilbage til Kirsten, der har været på barsel rigtig længe.
Tilmelding til vinterferien kommer snarest, husk at melde tilbage på den.


TOP

Nyt fra skolelederen

Allerførst rigtig godt nytår til jer alle
Et nyt spændende år ligger foran os med mange nye udfordringer, som vil være nye for de fleste skoler i Danmark.
Her tænker jeg bl.a. på de nye elevplaner, som alle elever på skolen vil stifte bekendtskab med i løbet af foråret samt de obligatoriske test, som 6. og 8. klasserne skal igennem inden sommerferien. Samtidig er vi nu blevet en stor kommune med hele 16 skoler og omkring 55.000 indbyggere, efter at vi pr. 1.1.2007 blev fusioneret med Køge. Det betyder en helt ny forvaltning, hvor vi skal til at lære hinanden at kende, og en hel masse arbejdsgange og procedurer, der er anderledes, end vi har været vant til. Allerede i efteråret har der dog været fælles skoleledermøder, og her havde alle fem skoler i Gl. Skovbo også besøg fra forvaltningen, hvor vi havde mulighed for at fortælle, hvordan praksis var på netop vores skole, og hvordan vi hver især arbejder med skoleudvikling på den enkelte skole.

Test på 6. og 8. klassetrin
Dernæst vil jeg fortælle lidt om de obligatoriske test. I første omgang drejer det sig om 6. og 8. klasserne, hvor 6. klasse skal til prøve i matematik og 8. klasse i dansk og fysik/kemi. Dette vil dog først ske i slutningen af skoleåret. Nærmere bestemt skal testene afvikles mellem den 1. maj og den 29. juni 2007.
Det specielle ved disse test er i forhold til tidligere, at de nu er it-baserede - de gennemføres ganske enkelt ved, at eleverne besvarer dem på en computer. Testene stilles til rådighed fra Undervisningsministeriet, og som noget helt nyt er prøverne adaptive. En adaptiv test vil sige, at den tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.
Princippet er enkelt: Eleven starter med en middelsvær opgave. Er svaret rigtigt får eleven næste gang en sværere opgave, mens eleven får en lettere opgave ved forkert svar. Dette princip gælder gennem hele testen. Med test efter dette princip vil den enkelte elev hovedsageligt få opgaver med et passende sværhedsniveau - uanset om eleven er meget dygtig eller mindre stærk i faget.
Hver elev får altså i praksis sin egen skræddersyede test, og der vil næppe være to elever, der får præcist den samme kombination af opgaver.
Yderligere er testene selvscorende. Lærerne skal altså ikke selv rette dem, men får leveret resultaterne. Selve testen varer ca. 45 minutter, og der vil være omkring 60 spørgsmål, som skal besvares. Såvel elever som forældre får naturligvis en tilbagemelding omkring resultatet for deres eget barns vedkommende. I første omgang er der som nævnt kun tre test i dette skoleår, men allerede fra næste skoleår udvides antallet til i alt 10 test.

Elevplaner
Modsat testene, der kun angår en lille gruppe af eleverne, vil elevplanerne berøre alle elever på skolen. En elevplan vil indeholde oplysninger om resultatet af den løbende evaluering af undervisningen i de forskellige fag - og så hvordan vi beslutter at følge op på det.
Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle en fælles skabelon for Køge Kommune. Når planen er endelig fastlagt, vil jeg orientere nærmere.

Besøgsdag for skolebestyrelsen
I lighed med sidste skoleår kommer den samlede skolebestyrelse på besøg i undervisningstiden. I år bliver det tirsdag den 23. januar. Alle skolebestyrelsesmedlemmerne er forsynet med et skema, og de kommer så rundt i klasserne, og ser hvordan en normal skoledag fungerer på Skovboskolen. Vi har forsøgt at lave skemaerne, så man fortrinsvis er i de klasser, man alligevel som forældrerepræsentant er tilknyttet. Rigtig mange af skolens lærere får besøg af et skolebestyrelsesmedlem i løbet af dagen. Efterfølgende er det så meningen, at vi fælles slutter af med en frokost på lærerværelset. Jeg er overbevist om, at det ligesom sidste år bliver en god og udbytterig dag for alle, og samtidig synes jeg også det er vigtigt, at vi når vi ved bestyrelsesmøderne taler undervisning, så har en fælles referenceramme at tale ud fra.

Juletræsfesten i december
Traditionen tro blev der også i år holdt juletræsfest for indskolingen. Aldrig før havde så mange tilmeldt sig festen. Faktisk nåede vi helt op på næsten 600 tilmeldte, og Skovbohallen blev derfor brugt til formålet. Det var stort anlagt med optræden og teater. Desværre virkede lydanlægget ikke som det skulle, og det er en absolut nødvendighed ved et sådant stort anlagt arrangement. Det gjorde, at meget af det, der skulle siges i stedet gik tabt! Vi vil evaluere på forløbet og søge at undgå en lignende situation, når vi til december igen skal til juletræsfest.
Særlig synd var det for vores 3. c og 3. y, der havde forberedt et rigtig flot teaterstykke bygget over den store svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgrens liv. Jeg ved, at stykket i stedet blev vist for forældrene til klasserne den 11. januar, og at det gik godt her. Formiddagen forinden havde jeg selv overværet "generalprøven", og her kunne jeg se, hvilket stort stykke arbejde, der lå bag opførelsen.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
tirsdag den 9. januar 2007

 1. Godkendelse af referat:
  Godkendt.

 2. Elevråd:
  Intet til dette punkt.

 3. Fremlæggelse af elevplaner:
  Steen Rasmussen fremlagde elevplaner i et flot Power Point. Steen Rasmussen gennemgik alle faserne i udarbejdelsen af en elevplan og fortalte, at elevplanerne var et hjælpeværktøj til skole/hjem-samarbejdet.

 4. Høringssvar vedrørende sammenhængende børnepolitik for Ny Køge Kommune:
  Henrik Marker orienterede omkring Ny Køge Kommunes sammenhængende børnepolitik.
  Der har været et stormøde i Ny Køge Kommune på Skovboskolen, hvor den sammenhængende børnepolitik blev drøftet blandt alle skoleledere og inst. ledere.
  Byrådets værdier er brede værdier, som måske skulle være mere konkrete, og der mangler en beskrivelse af de børn, som ligger inden for normal området "velfungerende børn" Hvor er de?
  Byrådets målsætninger: Skolebestyrelsen er bekymret omkring punkt 3, at besparelsen skal være på 33 %, da en anbringelse skal ses som en nødvendighed, og at de penge, der spares på et område bliver øremærket til det samme område - i nærmiljøet.
  Evalueringen skal være meget konkret og med målbare punkter.
  Det er svært at tage stilling til, hvor mange anbringelser, der skal være eller om man kan sætte tal på; for det ene år kan der være 10 anbringelser og næste år 25 anbringelser.
  Det er vigtigt, at der er det antal anbringelser, der er nødvendige. Men sagsbehandlingen skal være hurtigere.
  Vedrørende punkt 9 så skal ressourcerne følge med, så man sikrer en mængde uddannede personaler til at varetage disse funktioner.

 5. Test 6. - 8. klassetrin:
  Udsat til næste møde.

 6. Samarbejdspolitikken vedrørende SFO:
  Anne-Marie Enevoldsen og Annemette Jørgensen fremlægger.

  Skolebestyrelsen deltager hvert kvartal på skift i SFO's forældrerådsmøder.
  Samarbejdspolitikken for SFO blev vedtaget.
  Dorte Therkildsen tager kontakt til Heidi Larsen vedrørende temamøde.

 7. Skolebestyrelsens årsberetning. Planlægning af møde den 27. februar 2007:
  Ideer til dagen den 27. februar 2007 ud over årsberetningen.
  Foredrag af Henrik Agner vedrørende Galathea.
  Opfølgning på kontaktforældremøde.
  Forslag til tidsplan den 27. februar 2007.
  Årsberetning fra kl. 19.00 - 20.00.
  Møde med kontaktforældre kl. 20.00 - 21.00.

 8. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte Therkildsen har modtaget høringssvar fra alle skolerne.

  b) Skoleledelsen: Orla Johansen har takket for det gode samarbejde med skolebestyrelsen.
  Skolebestyrelsen har besøgsdag på Skovboskolen den 23. januar 2007. Skolebestyrelsesmedlemmerne vil deltage i den daglige undervisning fra 1 - 4 lektion.
  Der er skema til skolebestyrelsen, så alle kan se, hvor de skal være den 23. januar 2007.
  Juletræsfesten den 14. december var et stort arrangement med 580 deltagere.
  Torben Schlage stopper den 1. februar, da Torben har fået ny stilling i Furesø Kommune.
  Den glade bager, der leverer brød til skoleboden, har opsagt sin kontrakt med Skovboskolen fra den 31. januar 2007.

  c) Forældreråd SFO: SFO kan mærke opstramningerne ved prisstigningerne. Der er flere, der har meldt, at det at gå i SFO er blevet dyrere. De sidste par dage er der 8 - 10 personer, der er blevet udmeldt af SFO'en.
  Der skal ansættes ca. 2 personaler i foråret.

  d) Øvrige: Intet.

 9. Eventuelt: Intet.

  Mødet sluttede klokken 21.20


TOP
Kalender for januar og februar 2007

Dato: Tid: Hvad:
22.1. - 26.1.   8. årgang projektopgave.
23.1.   8.05 - 11.25 Skolebestyrelsen - besøgsdag i klasserne.
25.1.   1/2 af 3.A til skolesundhedsplejerske.
30.1.   Resten af 3.A til skolesundhedsplejerske.
  1.2.   1/2 af 3.B til skolesundhedsplejerske.
  2.2. 17.00 - 21.55 8.B holder klassefest.
  5.2. -   9.2.   9. årgang projektopgave.
  6.2. 18.30 - 21.00 Skolebestyrelsesmøde.
  8.2.   1/2 af 3.C til skolesundhedsplejerske.
15.2.   Resten af 3.C til skolesundhedsplejerske.
16.2.   0. - 3. årgang holder fastelavn.
9. årgang skal have karakterblade med hjem.
17.2. - 25.2.   VINTERFERIE.


TOP


Sidst opdateret den 17. januar 2007