SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 243 - FEBRUAR 2001
INDHOLD: Månedskalender.
"I sne står urt og busk i skjul."
Af- og pålæsning af elever.
Erhvervspraktik.
Uddannelsesønsker for elever i grundskolen.
Valgfag.
Angående 10. klasse 2001/2002.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 12. december 2000.
Referat af Kontaktforældremøde den 25. januar 2001.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR FEBRUAR 2001.

Mandag
  - Fredag
5. februar
  - 9. februar
Projektuge 9. årgang
Mandag5. februarSundhedsplejerske 2/3 af 3.B
Mandag5. februarForældremøde 6.B
Tirsdag6. februarSkolebestyrelsesmøde
Torsdag15. februarSundhedsplejerske 1/3 af 3.B
Lørdag
  - Søndag  
17. februar
  - 25. februar    
Vinterferie
Mandag26. februarForældresamtaler 0.C
Tirsdag27. februarIndskrivning til 0. og 1. klasse
kl. 12 - 14 og 17 - 19
Tirsdag27. februarForældrekonsultation 9.A
Tirsdag27. februarForældrekonsultation 10.A
Onsdag28. februarForældrekonsultation 9.B
Onsdag28. februarForældrekonsultation 10.A
Torsdag1. martsForældresamtaler 0.C
Torsdag1. martsForældrekonsultation 9.B
Torsdag1. martsNy "kontakten" udkommer
Paraply

 

TOP

"I sne står urt og busk i skjul"
- kan vi hverken sige om planter eller om Skovboskolen.
Men vi kan konstatere at et nyt telt dækker den ene halvdel af Østervang. Eleverne er for længst flyttet til midlertidige lokaler, og vi forventer, at de er tilbage i en nyrenoveret Østervang omkring maj/juni.

I går blev Regnemark indviet på festlig vis.
Bent Elhegn

 

TOP

Af- og pålæsning af elever
Det henstilles til alle forældre, at man følger færdselsskiltningen ved Skovbohallen, når I afleverer og henter jeres børn.
Det betyder, at I ikke må køre helt ind til Regnemark bygningen.
Eleverne må ikke sættes af på Halvejen - kun på Skovbohallens og skolens parkeringsplads.
VÆR MED TIL AT PASSE PÅ VORES ELEVER!

 

TOP

Erhvervspraktik
8. årgang skal i erhvervspraktik i uge 22 (28/5 - 1/6).
Klasselærer og skolevejleder starter forberedelser til praktikugen i løbet af foråret.
Ønskesedler angående praktikplads skal være afleveret til klasselæreren senest d. 6. april.
Elever og forældre er meget velkomne til at hjælpe med at finde egnede praktikpladser.

 

TOP

Uddannelsesønsker for elever i grundskolen. (F.T.U.)Uddannelse
Det lovede ansøgningsmateriale er endnu ikke kommet fra Undervisningsministeriet. Når det kommer, skal det udfyldes og sammen med elevens Uddannelsesplan afleveres til klasselæreren ved forældrekonsultationen, hvor også skolevejlederen er til stede. Proceduren er ny, men alle afgangselever har fået den forklaret og gennemgået af skolevejlederen i forbindelse med uddannelsessamtale nr. 2.

 

TOP

Valgfag
Vores nye "valgfagshæfte" er snart klar til uddeling blandt alle elever på 7.- 8. og 9. årgang inkl. 7. årgang på Gørslev skole.
Fredag d. 9. februar samles nævnte elever i gymnastiksalen til en kort præsentation af vores valgfag. Elevernes ønsker om valgfag afleveres på skema d. 9. marts.

 

TOP

Angående 10. klasse 2001/2002

Skolevejleder Skovboskolens folder med orientering om kommende 10. klasse er uddelt til alle elever på 9. årgang.
I den forbindelse kan det nævnes, at kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at betale for elevers 10. skoleår i en nabokommune.

Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen
skolevejleder

 


TOP
snekrystal snemand snekrystal

Referat fra Skolebestyrelsens møde den 12. december 2000

Budget 2000/2001
Det endelige budget for 2001 udsættes til januar mødet, da sammenligningsår mangler.
Skolebestyrelsen anmoder kommunen om at få tilretning af gasregning overført (mindre forbrug - stigning i gaspriser).

SFOs restbudget for 2000 er negativt grundet manglende informationer fra SFO - SFOs forældreråd afventer opdaterede tal til ekstraordinært møde i december. Skal fremlægges Skolebestyrelsen på mødet i januar.

Undervisningsmidler. Budgetforslag til undervisningsmidler i 2001 fremlagt. Det er i overensstemmelse med skolebestyrelsens ønske som indsatsområde. Skolebestyrelsen ønsker en bogstatusliste udarbejdet til sommer, hvor alle bøger er hjemme.

Kommunale nedskæringer. Brev fra social- og kulturforvaltningen vedrørende forslag til nedskæringer på skoleområdet for det kommende budgetår er modtaget i går.
Skolebestyrelserne i kommunen forventes at komme med udtalelse inden 2. januar 2001. Skolebestyrelsens svar vil være:

  1. Da de variable omkostninger ikke kan skæres yderligere, foreslås i stedet at det ugentlige timetal pr. klasse nedsættes med 1 time (eller sagt på en anden måde: på årsbasis 1½ uges mindre undervisning).
  2. Skolebestyrelsen beklager, at en så vigtig meddelelse kommer så sent, da det er en klar forringelse på skoleområdet i kommunen, og det fordrer ikke samarbejdet mellem skole og kommune.
  3. Skolebestyrelsen kan ikke acceptere en forringelse i undervisningsmidler på grund af det stigende elevantal.
Formanden tager kontakt til kommunens øvrige skolebestyrelser. Skolebestyrelsen ønsker til januarmødet et nyt budgetforslag med besparelser på 90.000 kr., hvor undervisningsmidlerne friholdes.

Timebudget
Der har i planlægningsfasen for skoleåret 2000/2001 været en regnefejl i timebudgettet. Dette er man i gang med at korrigere. Sættes på dagsordenen til januarmødet.

Næstformand
Pia Lange ønsker at fratræde som næstformand. I stedet blev Lars Frederiksen valgt som ny næstformand fra 1. januar 2001.

Mobbeudvalg
Et oplæg til en overordnet handlingsplan for mobning på Skovboskolen blev fremlagt. Oplægget vil straks blive sendt til høring i pædagogisk råd og i elevrådet. SFO bør også indgå i dokumentet. Sættes på dagsordenen igen til marts.

Punkter til kommende møder
Budget 2001.
Evaluering af julearrangement.
Dispensationsansøgning fra 10. klasse om deltagelse af 2 matematiklærere til prøver.
Timebudget.

Meddelelser

  • Orientering om mini-konference vedrørende specialundervisning (opdeling i 3 grupper).
  • Orienteringsskrivelse fra Skolebestyrelsen og skolens leder om ulovlig forsømmelse i 8. og 9. klasser.
  • Eleverne i 8.-10. klasser er utilfredse med lokaleforhold: At 10. klasse ikke er i samme afdeling som 8. og 9., der mangler fælleslokale til socialt samvær, og sidst men ikke mindst svampegener. Elevrådet har lavet en undersøgelse af generne, blandt elever og lærere. Cirka halvdelen føler dagligt generne. Skolen beklager, at eleverne ikke har været taget med på råd omkring omrokering i forbindelse med renoveringen, og man vil prøve at finde et fælleslokale, så snart det kan lade sig gøre.

Kantinen
Bente Skov kan fra 1. januar 2001 desværre ikke transportere maden til kantinen. Kantineudvalget ser på muligheder for transport - findes der ingen løsning, må kantinen desværre midlertidigt lukkes.

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 9. januar 2001.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

snekrystal festhat snekrystal

 


TOP

Referat
KONTAKTFORÆLDREMØDE
Torsdag den 25. januar 2001
kl. 19-21

Lars Frederiksen bød velkommen til de 15 kontaktforældre, der var mødt op.
Lars gav en orientering omkring Skovboskolens organisationsplan, der er delt op i et politisk plan og et driftsplan. Den vedlægges referatet.

Kontraktstyring
Jan Mindegård forklarede lidt om kontraktstyringens principper, og hvor langt vi i dag reelt er nået.
Pr. 1. januar 2001 har skolen allerede fået lønsumsstyring. Det vil sige, at puljen til medarbejderlønninger nu ligger på skolen.
Derudover skal skolens ledelse indgå en kontrakt med kommunalbestyrelsen, der om muligt skal træde i funktion med det nye skoleår. Skolebestyrelsen deltager sammen med børne- og kulturudvalget i udformning af kontraktens indhold. Når der foreligger et udkast til vision og målsætninger, vil det blive fremsendt til kontaktforældrene til høring.

Fra 1. august forventes det, at arbejdsmiljøloven også skal gælde for børn. Eleverne skal dermed indgå i skolens sikkerhedsgruppe på lige fod med medarbejderne. (Arbejdspladsvurdering for medarbejdere hedder for børn: Undervisningsmiljø).

Selvstyrende lærergrupper
I indeværende skoleår er der 2 medarbejderteams i henholdsvis 1. klasse og 10. klasse. Der er reelt tale om prøveordninger, men det er hensigten at systemet på sigt bliver gældende for hele skolen. Kontaktforældrene til 1. klasse ønskede en bedre information før start og efterlyste et bedre forældresamarbejde generelt.
Kontaktforældrene foreslog, at nye selvstyrende lærergrupper taler med forældrene i de to grupper, der kører i dette skoleår, så man kan høste erfaringerne herfra. En evaluering bør ske allerede i april måned.

Kontaktforældrenes rolle
Kontaktforældrene ønskede på det sidste møde mere indflydelse og dermed et tættere og mere formaliseret samarbejde med Skolebestyrelsen, således at kontaktforældrene kunne blive et reelt høringsorgan.
Med udgangspunkt i skolens organisation ligger der nu et forslag til nedsættelse af et overordnet udvalg i Skolebestyrelsen for Skole/hjem samarbejdet. Udvalget har 3 underudvalg, der er relateret til indskoling (0. til 2. klasse), mellemskole (3. til 6. klasse) og udskoling (7. til 10. klasse).
Det er tanken, at der for hver klasse eller årgang vælges 4 kontaktforældre – 2, der har interesse i det politiske arbejde og 2, der er rettet mod de mere sociale arrangementer.
De politisk interesserede kontaktforældre samles i 3 grupper for hhv. indskoling, mellemskole og udskoling, hvor det vil være hensigtsmæssigt med en eller to "drivere" i hver gruppe. Samarbejdet skal fungere begge veje. Dels kan Skolebestyrelsen sende sine idéer og forslag til principper til høring i grupperne, og dels kan grupperne selv komme med forslag til Skolebestyrelsen.

Samtidig ønskes der fra forældreside, at der for det kommende skoleår afsættes ressourcer til min. 2 forældremøder årligt i hhv. august/september og januar/februar, hvor der orienteres og følges op på de aktuelle læseplaner.

Oplæg til handlingsplan for mobning
blev forevist og vil blive forelagt skolebestyrelsen i nær fremtid. Oplægget er udarbejdet af 2 kontaktforældre og Pia Lange, Skolebestyrelsen. På det sidste møde foreslog en af kontaktforældrene, at større elever kunne være følgeelever for de små elever. Der arbejdes fra skolens side allerede nu med Trin for Trin programmet og andre muligheder undersøges.

Kantine
Desværre har det endnu ikke vist sig muligt at finde nogen til at hente og returnere mad fra Skov's selskabsservice. Skulle forældre/bedsteforældre have mulighed og interesse heri, må man meget gerne melde sig. Det blev foreslået at indbringe en annonce i lokalbladene.

Nyt møde i begyndelsen af april.blyantspidser

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 1. februar 2001