SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 275 - Februar 2004

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Udgifter til hærværk.
Nyt fra SSP - Ecstasy i omløb i Køge-området.
Nyt fra elever - Mangel på cykelparkering ved kontoret.
Nyt fra 2.Y - I 2.Y prøver vi med noget spændende.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 2. december 2003.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 13. januar 2004.
Månedskalender - For februar/marts 2004.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Udgifter til hærværk
Som noget nyt, vil der løbende blive lavet en opgørelse over hærværk på skolen. Udgifter som dækkes af skolen, da ingen har meldt sig.

I perioden december 2003 - januar 2004 er der ødelagt følgende:
Reparation af døre, dørkarme, låse
Et smadret vindue
3 ødelagte termostater til radiator
En smadret radiator i gymnastiksalen 

I alt
kr. 10.000,00
kr.   4.000,00
kr.   1.350,00
kr.   3.500,00

kr. 18.850,00

Jeg synes det er ærgerligt, at vi skal bruge så mange penge på at reparere skolen, i stedet for at kunne købe nye ting eller lave arrangementer til glæde for alle elever.

Vi kunne f.eks. have købt:
4 nye pc'er
møbler til fællesarealet i Østervang
eller have fået 2 teaterforestillinger.

Jeg vil derfor opfordre alle til at passe på Skovboskolen, så skolen kan blive et endnu bedre sted at være.

Lad mig slutte med at ønske alle en god vinterferie. Jeg glæder mig til at se alle tilbage til et spændende forår.

Jan Mindegaard
viceinspektør

 

TOP
Nyt fra SSP

Ecstasy i omløb i Køge-området
På mødet i den lokale SSP-gruppe den 10.02.2004 blev det oplyst, at der er meget ecstasy i omløb i Køge-området. Salgsprisen skulle være omkring 5 kr. pr. tablet. Der skal derfor lyde en opfordring til alle forældre - vær meget opmærksomme på om de unge ændrer adfærd, det kan skyldes indtagelse af ecstasy.

Jan Mindegaard
viceinspektør

 

TOP
Nyt fra elever

Mangel på cykelparkering ved kontoret
Hvis der ikke er plads til, at man kan parkere sin cykel ved kontoret, kan man køre om og parkere ved halvtaget ved klubben. For der er masser af plads og der kan den også holde i tørvejr.
Man må ikke holde og spærre cykelstien ved kontoret.

Nicolaj Jørgensen og Mia Jensen,
elevrepræsentanter i Skolebestyrelsen

 

TOP
Nyt fra 2.Y

I 2.Y prøver vi med noget spændende
Vi arbejder på et højere plan end mange tænker muligt for en specialklasse.
Vi har haft vort lange emne om drager.
Nu træner vi billedbehandling på computeren, vi skriver til hinanden via vores e-mail, sender billeder osv. til hinanden og til 2.Y´s familier.
Det er meget lærerigt for klassen og lidt svært og udfordrende.
Dette giver et stort engagement og lysten til at lære at læse og udtrykke sig skriftligt højnes.

Vort kommende projekt er at lave en hjemmeside over vort drageemne.
Vi håber det lykkedes

Venlig hilsen
2.Y, Hanne, Dennis og Tina

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
2. december 2003

Klokken 18.00 - 20.00 i mødelokalet.

Afbud: Jens Ole Jørgensen.

 1. Udpegning af referent til Kontakten.
Gitte Holm udpeget.

 2. Trafikfremmende foranstaltninger.
Bent Kierkegaard fra Teknisk forvaltning var på besøg.
Der blev redegjort for de igangværende projekter.
Bump med lysanlæg etableres på Lidemarkvej for enden af Banestien.
På Halvejen flyttes hegnet et par meter længere ind på skolens område for at gøre plads til udbedring af cykelsti. Træer og buske fjernes i så lille omfang som muligt, da SFO'en har stor glæde af området.
Indsnævring etableres på stikrydsning fra skolen til hallen. Kørselsforbud på denne strækning oprettes.
Hegn i tunnelen er under kritik. Teknisk forvaltning udarbejder forslag til andre løsningsmodeller for tunnelen.
På hallens parkeringsplads holder flere store lastbiler. Det skaber farlige situationer når cyklister, der kommer fra Banestien eller skolen, krydser ind over parkeringspladsen, samtidig med at lastbiler er i bevægelse på pladsen. Teknisk forvaltning ser på forslag til at øge sikkerheden.

 3. Nyt fra elevrådet.
Eleverne foreslår at 8. - 9. klasse bytter lokaler med 4. - 5. klasse grundet støjgener fra SFO.
Eleverne udtrykte ønske om flere gårdvagter.
Skolebestyrelse og ledelse ser på forslagene.

 4. Godkendelse af referat.
Referat for oktober og november godkendt.

 5. Opfølgning af protokol.
Forældremøde med årsberetning. Vurdering om møde skal lægges sammen med informationsmøde mht. skolebestyrelsesvalg foretages.

 6. Budgetopfølgning, herunder vikarregnskab.
Skoleledelsen vil udarbejde mere detailleret opgørelse af vikarforbrug.

 7. Skolebestyrelsesvalg.
4 ud af de 7 forældrevalgte medlemmer er på valg. Det drejer sig om Jens Ole Jørgensen, Lasse Buus, Ejner Andersen og Lars Frederiksen.

 8. Ude-arealer.
Vores nye leder af SFO, Bente Kamp, informerede om udearealer.
Et certificeret firma indkaldes til at gennemgå den udendørs legeplads for at checke sikkerheden.
Det meget vand på legepladsen skal der også findes en løsning på. Det undersøges om bygherren der er ansvarlig for udbedringen.

 9. Brugerundersøgelse 2003.
471 brugerundersøgelser er sendt ud.
Vi håber på en stor svarprocent!

10. Punkter til kommende møder.
Budget 2004.
Skolebestyrelsesvalg 2004.
Skolebibliotekets åbningstider.
Brugerundersøgelse 2003.

11. Proceskonsulent fra Kommunernes Landsforening, Hannah Fjældstad, er udnævnt. Handlingsplaner skal udarbejdes snarest. Skolebestyrelsen inddrages.
Barselsvikar Trine Lind er ansat fra januar 2004 til februar 2005.
Fordybelsesugen forløb fortrinligt.

12. Eventuelt.
Kan skolebibliotekets åbningstider ændres inden for rammerne?
Kursusbrochure uddelt: Ugekurser og det der ligner 2004-2005.
Lover man børnene en tur i skoven, skal man holde det. Børnene mødte korrekt påklædt, men turen blev aflyst - på grund af vejret… episode fra 2B under fordybelsesugen. Skoleledelsen bedt om at gå videre med sagen.

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
13. januar 2004

 1. Introduktion af chefkonsulent Hannah Fjældstad.
Hannah arbejder for Kommunernes Landsforening , og er stillet til rådighed for at hjælpe os i arbejdet frem mod fleksibel skole. Hannah har arbejdet med tilsvarende projekter de sidste 5-6 år. Arbejdsformen er vejledning, coaching, rådgivning af skolens ledelse og skolebestyrelsen.

 2. Udpegning af referent til kontakten: Lasse Buus

 3. Godkendelse af sidste referat:
Ingen bemærkninger.

 4. Orienteringspunkter:

 • Skolebibliotekets åbningstider kan ikke ændres for øjeblikket, idet det griber ind i lærernes tjenestetider. Tages op i forbindelse med nyt skoleår
 • Placering af 8. og 9. klasser ønskedes flyttet på grund af for meget støj, når SFO startede efter kl 13. Lærerne mener ikke det er et generelt problem. Dette kunne ikke lade sig gøre.
  Ledelsen vil forsøge at få SFO til at være mere stille frem til kl 14.30.
  SFO repræsentanten havde svært ved at forstå, hvorledes det kunne lade sig gøre. Bestyrelsen ønskede en lokale placeringspolitik for næste år.
 • Udearealer er blevet gennemgået af Teknologisk Institut for specielt at vurdere sikkerheden for børnene. Vi har modtaget en rapport, som et udvalg arbejder med. Der var et stærkt ønske fra skolebestyrelsen om at få en kopi.
 • Trafikfremmende foranstaltninger vil blive gennemført, som aftalt med Teknisk forvaltning. Det vil være en væsentlig forbedring af sikkerheden for at børnene kan komme til skolen. Det eneste, som ikke var positivt, at man fra Teknisk forvaltning fastholdt hegnet ned gennem tunnelen. Det besluttedes at bestyrelsens formand og skolens ledelse straks meddeler vores holdning vedrørende hvordan sikkerheden i tunnelen forbedres.

 5. Nyt fra Elevrådet.
Der har ikke været afholdt møde, så der var intet nyt.

 6. Brugerundersøgelsen.
Der var stor tilfredshed med at 179 havde svaret, hvilket er tæt på 40 %.
Se endvidere www.skovboskolen.dk, hvor hele undersøgelsen er lagt ud.

 7. Skolebestyrelsesvalget.
Den udsendte folder blev taget til efterretning. Dog beklagede Ejnar Andersen, at det var nævnt, at han var rede til genvalg.

 8. Punkter til kommende møder:

 • Fleksibel skole
 • Forslag til budget 2004
 • Status for 2003
 • Brugerundersøgelsen

 9. Meddelelser.

 • Formand: Ingen
 • Skoleledelsen: Arbejder med at søge midler til at skolen kan yde lektiehjælp.
  Læseprøver er gennemført for 2002/03 dækkende alle skoler i kommunen. Resultatet vil blive sendt rundt.
 • SFO: Der laves en prøve med et separat morgenteam uafhængig af bemandingen om eftermiddagen

10. Eventuelt.

 • Mapper som vikarer skal kunne bruge, når de overtager en undervisning i en klasse uden varsel føres ikke altid løbende. Disse ellers udmærkede mapper bedes ledelsen sikre at de løbende bliver opdateret.
 • Mødeindkaldelse vedrørende møderne til fleksibel skole er kommet så sent ud, at det skaber problemer for de forældrevalgte repræsentanter. Hannah Fjældstad ønskede at vise størst mulig fleksibilitet, således at problemet kunne løses.

Bjæverskov, den 18.1.04
Lasse Buus

 

TOP

KALENDER FOR FEBRUAR/MARTS 2004.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- fredag
1. marts 2004
- 5. marts
Alle klasser har fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.
tirsdag 2. marts 2004 Skolebestyrelsesvalg på Skovboskolen.
Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
fredag 5. marts 2004 HIK.
torsdag 11. marts 2004 Pædagogisk aften klokken 17.30 - 20.30.
onsdag 17. marts 2004 Lærermøde klokken 14.00 - 15.30.
torsdag 25. marts 2004 Pædagogisk aften klokken 17.30 - 20.30.
mandag
- fredag
29. marts 2004
- 2. april
9. årgang på udlandstur.
torsdag 1. april 2004 Pædagogisk aften om mobning. Med cand.pæd.psyk Helle Høiby. Klokken 18 - 21.
tirsdag 13. april 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 15. april 2004 Pædagogisk aften klokken 17.30 - 20.30.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag25. februar 2004 7.A Skole/hjem-samtale
mandag8. marts 2004 0.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag9. marts 2004 1.G Skole/hjem-samtale 1/2
5.B Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag10. marts 2004 0.A Skole/hjem-samtale 2/2
1.G Skole/hjem-samtale 2/2
2.Y Forældremøde kl. 19-20.30 i D6
9.B Forældremøde
torsdag11. marts 2004 5.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag15. marts 2004 5.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag16. marts 2004 5.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 14. februar 2004