SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 286 - Februar 2005

INDHOLD:
Nyt fra ledelsen - Samværsnormer. - God vinterferie.
Nyt fra Regnemark - Prinsesser og riddere af Regnemark.
Nyt fra elevrådet - Referat af elevrådsmøde mandag den 31/1 2005.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra den 1. februar 2005. - Årsrapport 2004.
Kalenderen.

TOP
Nyt fra ledelsen

Samværsnormer

Skovboskolen vil være kendt for, at her har vi en behagelig omgangstone med respekt for hinandens holdninger og værdier.

Samfundet ændrer sig, sproget ændrer sig, men ændringer er ikke altid af det gode. Den sproglige ændring har gjort, at der blandt børn og unge er opstået en meget hård jargon.
Der anvendes de værste ukvemsord som almindelig tiltaleform (luder, perker, bøsse, kælling osv.) Ordene bruges som en del af hverdagssproget - både over for voksne og børn.

På Skovboskolen har vi i Pædagogisk Råd (rådgivende organ bestående af ledelse, lærere og pædagoger) drøftet den sproglige udvikling. Vi har besluttet at arbejde målrettet med det danske sprog og vil gribe ind, hvis sprogbrugen er anstødelig.
Vi vil tale med eleverne, og hvis det ikke hjælper, vil vi kontakte forældrene til de implicerede børn. Det er en fælles opgave, hvorfor vi vil opfordre jer forældre til at være os behjælpelige med at værne om det danske sprog.

Endvidere drøftede pædagogisk råd modedillen med synlige g-strengstrusser og boxershorts. Vi kan ikke diktere moden og har heller ikke intentioner om det, men vi har som voksne, lærere og forældre, et ansvar for at oplyse vore elever/børn om de signaler, de udsender ved at gå klædt sådan.

Med venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder


God vinterferie

I ønskes alle en rigtig god vinterferie. Vi glæder os til at se jer alle igen mandag den 28. februar.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra Regnemark

Prinsesser og riddere af Regnemark

   

Hele ugen har Regnemark summet af aktive børn. De har lavet forberedelser til den store ridderturnering som foregik fredag den 18. februar. Drengene har hørt til i Falkeborgen og pigerne i Blomsterborg. I hvert borgafsnit har der været tre værksteder.
I Falkeborgen har drengene/ridderne lavet sværd og skjolde, syet hjelme og lært de almindelige ridderregler.
I Blomsterborg har pigerne/prinsesserne danset og lært at neje. De har sminket sig og lavet halskæder, brocher og prinsessekroner. Prinsesserne har siddet i solværelset og syet deres egne kapper.

 

TOP
Nyt fra elevrådet

Referat af elevrådsmøde mandag den 31/1 2005

4. - 5. klasse fremmødt

 • Læskur ved busstoppested.
  Det vil koste ca. 30.000 kr. (Ref. skolebestyrelsesmøde)
  Elevrådet foreslog om det måske ikke var et rigtigt godt sløjd-projekt!
  På den måde ville prisen blive meget lavere - og "vi havde noget vi selv havde lavet."

 • Cykelstativer ved kontoret.
  Kaos, cyklerne står på kryds og tværs. Vi opfordrer alle til at sætte deres cykler, så også andre kan være der. Vi glæder os meget til taget kommer op !

 • Frugtautomat.
  Det ville være en rigtig god idé !

 • Kantine
  Elevrådet ønsker sig brændende en kantine - den kunne passende ligge nede i festsalen.

 • Svømmehal.
  I forbindelse med Skovbo-hallens udvidelse og en eventuel kommunesammenlæggelse, kunne det være en rigtig god idé med en svømmehal. Det ville glæde alle i Bjæverskov og omegn.

 • Bøger - JA tak
  Kopisider - NEJ tak.
  Selv om det forlyder, at nogen er af en anden mening, ønsker eleverne sig bøger, frem for kopisider !

 • Computere.
  Det er desværre ofte sådan, at når man kommer for at ARBEJDE på computerne på biblioteket, er de optaget af folk som sidder og SPILLER, det er meget irriterende og skal stoppes.

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat af Skolebestyrelsesmødet den 1. februar 2005

Eleverne spurgte til hvordan det gik med at få et læskur op ved busstoppestedet. Skolebestyrelsen svarede, at den anslåede udgift på over 30.000 kr. var høj og vi blev enige om at kontakte Hovedstadens Udviklingsråd, som er ansvarlige for bustrafikken, om ikke de kan sætte et skur op. Eleverne ønsker sig en svømmehal, skoleledelsen blev i den forbindelse pålagt at lave et overslag over udgifterne ved at indføre svømmeundervisning.

Kontaktforældremødet den 9. februar 2005 blev diskuteret, skolebestyrelsen håber meget på, at den spændende dagsorden vil få mange til at møde op. Kontaktforældre er et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen.

Skovbo Kommune har bedt skolebestyrelserne om en udtalelse om en kostpolitik i kommunen.
Skolebestyrelsen er positive over, at der tages hul på at diskutere kostpolitik i Skovbo Kommune. Vi har i skolebestyrelsen længe arbejdet på at få en kantine for Skovboskolens elever. Mange løsninger er forsøgt udfra et 0-budget. Skolebestyrelsen finder ikke, at det af Børne- og Kulturudvalget afsatte beløb er stort nok til at starte en kantine, da en sådan bl.a. kræver en imødekommende indretning af et lokale, samt et egnet udsalgssted. Skolebestyrelsen anmoder om, at kommunen kommer med et oplæg til start af kantine og cateringmuligheder.

Skolebestyrelsens årsberetning blev godkendt og kan læses andet steds i Kontakten.

Skoleleder Bent Elhegn redegjorde herefter for tosprogsundervisningen. Der er netop ansat en ny lærer således at tilbudet til de tosprogede elever kan udvides. Alle nye tosprogselever gennemgår et introduktionsforløb på 5 – 6 uger alt efter den skolebaggrund de har, derefter placeres de i en klasse, hvor en del af deres undervisning foregår, mens resten foregår i tosprogslokalet. Der er ansat to somalisk talende medarbejdere, hvilket er til stor hjælp for medarbejdere og børn i dagligdagen.
Der er i øjeblikket indskrevet 32 børn med behov for tosprogsundervisning.
Skolebestyrelsen påpeger, at det er vigtigt, at de nødvendige ressourcer er tilstede.

SFO1 har ønsket at tage på koloni med medlemmer fra 1. klasse allerede den 16. juni, der vil naturligvis være både et undervisnings- og et fritidstilbud til de børn, der ikke deltager i kolonien.

Det blev drøftet om der skal oprettes et debatforum for forældre i forbindelse med skolens hjemmeside.
Det undersøges hvad der er af muligheder.

Budgettet blev vedtaget.

Medarbejderne har diskuteret samværsnormer på Skovboskolen, der vil i Kontakten være en opfordring til at forældrene indgår i et samarbejde om at ændre bl.a. elevernes sprogbrug.

Arbejdstilsynet har været på besøg i SFO2, hvor der bliver klaget over kulde og træk – teknisk forvaltning er sat på sagen.

 

Skolebestyrelsens Årsrapport 2004

Der har ikke været de store nye opgaver i skolebestyrelsen det foregående år, da det er blevet prioriteret at afvikle de opgaver, der allerede er sat i gang.

Den rummelige og fleksible skole:
De tidligere år har skolebestyrelsen brugt mange kræfter på, at få indført en skolestruktur der gør det muligt at ændre planlægning af timer og indsatsområder på en nemmere måde end hidtidig.
I 2003 blev der kommunalt lanceret en plan for en anden skolestruktur. Planen lignede på mange områder den plan skolebestyrelsen havde arbejdet på, derfor var det fra skolebestyrelsens side en enkelt opgave at indføre strukturen.
Strukturen deler skolen op i 3 teams:

 • Indskolings team A bestående af 0. - 1. klasse
 • Indskolings team B bestående af 2. - 3. klasse
 • Mellemtrins team bestående af 4. - 6. klasse
 • Udskolings team bestående af 7. - 9. klasse
For at ledelsens og lærernes uhindret kunne arbejde med implementeringen af den nye struktur, blev det besluttet, ikke at vedtaget nye principper før efteråret 2004, der så kunne afspejle den måde, tingene i virkeligheden er.
De nye principper er nu vedtaget og kan findes på skolens hjemmeside.
Tilbagemeldingen fra de enkelte teams efter det første ½ år er positivt. Samarbejdet mellem lærerne i de enkelte team er blevet forbedret og det har også været lettere for teamet hurtigt at foretage ændringer i indsatsområder hvor det er nødvendigt. I indskolings team A er der tilknyttet pædagoger fra SFO'en, dette har resulteret i, at børnenes hverdag har fået et bedre sammenhæng mellem skoletid og SFO-tid. Vi forventer os meget af dette samarbejde i fremtiden. Forventningen om, at lærerne kunne planlægge sig ud af vikardækning af planlagt fravær, har kun delvist været indfriet. Lærerne har forstået, hvor hindringerne for mere fleksibilitet ligger, og ledelsen vil arbejde sammen med lærerne på andre løsninger.

Ny legeplads på Skovboskolen:
I januar 2005 blev den nye legeplads indviet.
Fortjenesten for at dette var muligt ligger på SFO´s forældreråd, personale og ledelse. Det var muligt at finde ca. 300.000 kr. på SFO´s og skolens budget, og kommunen har bidraget med 200.000 kr. således at der var 500.000 kr. til rådighed.
SFO´s forældreråd m.m. har foretaget undersøgelser af forskellige muligheder og besøgt legepladser, for at danne sig et kvalificeret billede af hvad der var muligt.
Valget faldt på et legesystem der består af naturtræ, leveret at Fantasileg.
Der er udarbejdet en grovplan for hele skolens udeareal, og det var den første fase der blev indviet af borgmester Ole Hansen og formand for Børne- og kulturudvalget Hans Henning Andersen. Denne fase indeholder blandt andet et område, hvor enhederne er placeret således, at det er muligt at lege "jorden er giftig" og et område med en bålhytte og amfiteater.
Det er blevet besluttet at bevilge 100.000 kr. i 2005 til næste fase som bl.a. består af en ny svævebane.

Trafik forhold:
Skolebestyrelsen havde i 2003 et møde med Teknisk Forvaltning omkring de trafikale forhold omkring Skovboskolen. Problemerne er specielt,

 • mellem skolen og hallen, når forældrene sætter deres børn af,
 • cykelstien der slutter på kørebanen ved hallen
 • området ved cykelsti og cykelparkeringen på skolens parkerings plads.
Der er nu indkørsel forbudt på vejen mellem skolen og hallen, og afsætning af børnene skal foretages enten som afsætning ved fortovet på hallens parkeringsplads eller ved at parkere på hallens parkerings plads.
Fortov ved SFO op til hallen, er blevet ændret så cyklende ikke skal ud på kørebanen.
På skolens parkerings plads, blev der i første omgang malet striber for cykelsti og sidst på året blev der etableret et værn mellem bil og cykel i form af store sten, samt cykelparkeringen er placeret indenfor dette hegn.
Ønsker til fremtiden er at sikre de cyklister der kommer ad cykelstien fra Vollerslevvej, samt etablering af bump ved indgangen til skolens parkerings plads.
Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning for trafik gennem tunnelen som tilgodeser alle behov.

Kontaktforældre samarbejde:
Skolebestyrelsen har ikke været gode nok til at samarbejde med kontaktforældrene. Vi har nedsat en gruppe, som har undersøgt muligheder for, at forbedre dette samarbejde. Som resultat af dette arbejde, er der blevet vedtaget et nyt princip for samarbejdet med kontaktforældrene, samt der bliver indkøbt bøger til kontaktforældrene, der fortæller om kontaktforældrenes arbejde og om hvordan de kan bruge skolebestyrelsen.

Brugerundersøgelse:
Vi afsluttede i 2004 en brugerundersøgelse. Denne undersøgelse viste både positive og negative områder på skolen. Vi vil nu sammenligne de tiltag, der er foretaget i 2004, for at sikre at vi har forbedret de negative områder og bibeholdt de positive.
Dette arbejde vil være en af de opgave der skal håndteres i 2005.

Fremtiden:
Året 2005 vil være et år, hvor der skal revideres på måden den fleksible skolestruktur fungerer. Det skal sikres, at de opgaver skolen har og bliver pålagt bliver løst. Vikarproblematikken er selvfølgelig et område, der har vores bevågenhed, men også lokalekapacitet, specialundervisning og resurseudnyttelse vil være områder, der skal følges op på.
Et nyt område er madordning på skolen, hvor kommunen, via en generel kostpolitik, lægger det op til de enkelte skoler, at etablere en eller anden form for madordning. Det vil vi i Skovboskolens skolebestyrelse tage op.
Vi ser frem til næste etape af legepladsen og til et forbedret samarbejde med kontaktforældrene.
Vi takker repræsentanter for elever og lærekredsen og skolens ledelse for et godt samarbejde.
Med disse ord siges tak for år 2004, og velkommen til 2005.

Dan Oddershede
Skovboskolens bestyrelsesformand

 

TOP
Kalenderen

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
tirsdag 1. marts 2005 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
fredag 4. marts 2005 8. årgang karakterblade med hjem.
onsdag 9. marts 2005 3.Y sundhedsundersøgelse.
Lærermøde klokken 14.00 - 15.30.
mandag
- fredag
14. marts 2005
- 18. marts
7., 8. og 9. årgang har emneuge (H.C.Andersen).
Mødetid hver dag klokken 8.05 - 12.50.
mandag
- torsdag
4. april 2005
- 7. april
Vestervang har temadage (H.C.Andersen).
mandag
- fredag
4. april 2005
- 8. april
7. årgang har projektopgave.
tirsdag 5. april 2005 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 6. april 2005 1.A sundhedsundersøgelse.
onsdag 13. april 2005 1.B sundhedsundersøgelse.
onsdag 20. april 2005 1.C sundhedsundersøgelse.
Pædagogisk råd møde klokken 18.00 - 20.00.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag7. marts 2005 2.G   Skole/hjem-samtale 1/2
6.A   Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag8. marts 2005 2.G   Skole/hjem-samtale 2/2
6.A   Skole/hjem-samtale 2/2
8.A   Skole/hjem-samtale
onsdag9. marts 2005 7.B   Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag10. marts 2005 7.B   Skole/hjem-samtale 2/2
mandag14. marts 2005 2.F   Skole/hjem-samtale 1/2
7.A   Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag15. marts 2005 2.F   Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag16. marts 2005 7.A   Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag17. marts 2005 3.A   Forældremøde

TOP


Sidst opdateret den 20. februar 2005