SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 265 - Marts 2003

INDHOLD: Klassefest/Skolefest.
Referat af kontaktforældremøde februar 2003.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 4. marts 2003.
Månedskalender.

TOP
Klassefest/Skolefest

I februarnummeret af Kontakten havde der indsneget sig en fejl i aktivitetsoversigten. Det fremgik heraf, at der skulle være skolefest for 0. – 2. klasse tirsdag den 11. marts, for 3. – 5. klasse onsdag den 12. marts og for 6. klasse torsdag den 13. marts.

MEN det rigtige er, at 6. klasse holder klassefest torsdag den 13. marts, hvor de fremfører "Frode og de andre rødder" for forældre og andre indbudte.

Der holdes forpremiere for 0. – 5. klasse henholdsvis onsdag den 12. marts og torsdag den 13. marts i skoletiden.
Jeg skulle hilse fra "Frode og andre rødder" og sige, at de glæder sig meget til at vise stykket for skolens 0. – 5. klasse.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Referat af kontaktforældremøde februar 2003

1. Skolesammenlægning
Lars Frederiksen orienterede om afdækningsprojektet, der skal belyse eventuelle samdriftsmuligheder for Gørslev Skole, Skovboskolen og Vemmedrupskolen og som i sidste ende har det mål at spare på den samlede drift af de tre skoler.
Status d.d. er at de tre skolebestyrelser har fået et tilbud om selv at udarbejde et forslag til samdrift af skolerne, der bl.a. skulle tage udgangspunkt i en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2004. De tre bestyrelsers svar kan læses på skolens hjemmeside.
Den efterfølgende diskussion kom til at handle om den frygt der naturligt dukker op i os alle, når sådan store radikale ændringer er til diskussion.
Spørgsmål som, at flytte børn fra deres nærområde - splitte søskende på to eller måske tre skoler - frit skolevalg - opdele eksisterende klasser - er der i det hele taget noget at spare ?
Intet er på nuværende tidspunkt afgjort og de næste måneder foreligger der, de tre bestyrelser imellem, et stort stykke arbejde, men der må ikke herske nogen tvivl om at bestyrelsen på Skovboskolen ikke ser nogen fornuft i at splitte søskende eller at transportere elever på kryds af kommunen mod deres vilje. Der skal være fornuft i det der til sidst bliver besluttet.
Til sidst blev der udtrykt et ønske fra kontaktforældrene om en bedre og lidt hyppigere information fra bestyrelsen.
Dette bliver imødeset i det omfang det kan lade sig gøre. Information til forældre generelt, er i øvrigt noget en nyligt nedsat arbejdsgruppe i bestyrelsen ser nærmere på og i forbindelse med dette ses der selvfølgelig også på informationen frem til kontaktforældre.


2. Fleksibel skole
Fleksibel skole er en proces der har kørt i et stykke tid på Skovboskolen. Der har været afholdt diverse møder for at få startet processen op. Status er, at ledelsen forventer en igangsætning allerede i skoleåret 2003/04 på en række delområder for så at implementere den fleksible skole endeligt ved starten af skoleåret 2004/2005.
Beregninger fra skoler, der har indført fleksibel skole, viser, at det at drive en skole med flere spor på denne måde er lidt dyrere end den skole vi driver i øjeblikket.
Derfor var den naturlige reaktion fra forsamlingen da også, at det umiddelbart hænger dårligt sammen med at skulle finde besparelser. Jf. pkt. 1.
Bestyrelsen ser dog dels mange fordele ved modellen, og dels er den et redskab til at imødegå ulemperne ved stigende klassekvotienter. Derfor er det også en nødvendig del af det arbejde, der pågår omkring skoleudviklingen. Jf. igen pkt. 1.


3. Klasselokalemiljø
Punktet havde til formål at sætte en diskussion i gang omkring miljøet i vores børn's klasselokaler og vores deltagelse som forældre i dannelsen af dette.
Punktet har sin rod i klasselokaler, der mangler gardiner - støjdæmpning og enkelte steder mangler der maling.
Disse mangler er hængepartier fra byggeriet som Skovboskolen har gennemgået de seneste tre år. Derfor kan man med rette sige, at det er dette budget der skal bære udgiften. Men byggeriet er færdigt og pengestrømmen er stoppet.
Skovboskolens årlige budget til renovering er på nuværende tidspunkt kr. 120.000 og det rækker ikke langt, hvis der skal håndværkere til at udføre arbejdet.
Derfor kunne det være en mulighed, at en klasse fik tildelt et beløb til indkøb af relevante materialer til udbedring af mangler i klassen. Tanken leder hen imod de legepladsdage, vi holder i SFO-regi.
Det foreslås at kontaktforældrene bringer emnet op på deres næste forældremøde, for at veje stemningen generelt.
I mellemtiden vil bestyrelsen undersøge hvor meget det tillades forældre at udføre på dette felt.
Bent Elhegn meddelte, at man ikke var tilfreds med rengøringen på skolen, og at der ville blive gjort noget ved problemet.


4. Kantine
Jens-Ole Jørgensen orienterede kort om de forsøg der tidligere har været på Skovboskolen med at indføre en form for madordning.
Ved tidligere ordninger, skulle man binde sig i en længere periode og det gjorde det både dyrt og stift for forældrene.
Derfor er bestyrelsen blevet inspireret af en ordning, som man har anvendt på Ejby Skole det sidste års tid.
Her kan man tilmelde sig fra dag til dag hvilket gør det meget fleksibelt. Ordningen benyttes på nuværende tidspunkt af ca. 10 % af skolens elever.
Interessen for en ordning som denne syntes stor og der blev spurgt til muligheden for at tilknytte en form for frugtordning.
Bestyrelsen arbejder videre med emnet.


5. Eventuelt
Mange forældre ønsker mere opsyn med børnene i frikvarterene, da mange af de små bliver chikaneret af de store elever, specielt i perioder med sne.
Der er utilfredshed med den efterhånden meget udbredte praksis fra lærernes side, om at lærerværelset først forlades når klokken ringer. Når man prøver at lære de små elever, at de skal møde til tiden, er det vigtigt at de voksne danner eksempel.
Der blev spurgt til indeklimaet i Dalmosen, hvor der stadig ikke undervises i 2. B's lokaler. Til gengæld bruges lokalet flittigt af SFO'en.
Der pågår stadig undersøgelser og en endelig afklaring foreligger endnu ikke.
Til sidst informerede Bent Elhegn om en mulig sammenlægning af de tre nuværende 0. klasser, til to 1. klasser efter sommerferien.
Antallet af elever er på nuværende tidspunkt netop sådan, at der kan dannes to klasser med 27 elever i hver, hvilket ligger indenfor lovens rammer. Ingen finder det pædagogisk forsvarligt, og inden for den næste måneds tid, vil det vise sig hvad det endelige resultat bliver.
Kontaktforældrene i de berørte klasser vil blive kontaktet hurtigst muligt når en afgørelse foreligger.


Med venlig hilsen
Jens-Ole Jørgensen

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 4. marts 2003

Ledelsens handlingsplan for 2003/04
Ledelsen fremkom med et idéoplæg til at indførere en ny struktur på Skovboskolen. Idéoplægget blev gennemgået og diskuteret og sættes på næste dagsorden til videre behandling.


Budget 2003
Skolens budget, incl. SFO, blev godkendt.


Ledelsesstruktur 2003/2004
Ledelsen og skolebestyrelsen havde gerne set, at den nuværende struktur kunne videreføres indtil projektet omkring samdrift af skolerne syd for motorvejen var afklaret. Med den reducerede ledelsestid har ledelsen foreslået, at skolens ledelse i næste skoleår består af en leder og en souschef, hvilket bakkes op af en enig skolebestyrelse.


Trafikforholdene omkring skolen
Allerede i marts 2002 sendte skolen en ansøgning til Tekniske Forvaltning om at få trafikforholdene omkring skolen forbedret, idet bløde og hårde trafikanter ikke er adskilt tilfredsstillende. Kommunen modtog ansøgningen den 24/5-02. Skolen har rykket for svar den 14/8, den 7/11 og den 2/12. Den 4/12 kom der svar, at sagen var drøftet, og at man ville vende tilbage i begyndelsen af 2003. Ansøgningen har snart 1 års jubilæum, hvilket er uacceptabel lang tid. Bestyrelsen anmoder derfor ledelsen om endnu en gang at rykke Teknisk Forvaltning for et svar.


Klassedannelse 2003/2004
Klassedannelsen er på kommunalbestyrelsens møde i marts måned. Der er indstillet dannelsen af tre børnehaveklasser med hver 21 elever og to 1. klasser med hver 25 elever.


Status på byggeprojekt
Inden ombygningen blev der iværksat en indeklimaundersøgelse, og det blev dengang bestemt, at man igen efter ombygningen skulle lave en ny undersøgelse for at se, hvordan elever og lærere nu befinder sig på skolen. Drøftelse af undersøgelsens form og indhold iværksættes med henblik vedtagelse og gennemførsel hurtigst muligt.


Høring - 7. klasse på Gørslev skole overflyttes til Skovboskolen fra næste skoleår
Skolebestyrelsen var enig om at tilslutte sig kommunalbestyrelsens forslag om ændring af skoledistrikter. I den forbindelse vil der snarest, dvs. når høringsrunden er afsluttet, blive arrangeret kontakt mellem de to 6. klasser, både med og uden forældre, så overflytningen bliver så gnidningsløs som mulig.


Punkter til kommende møder
2. behandling af ledelsens handlingsplan for 2003/2004
Høring vedr. vikarprincipper fra 1/8-03
Status på byggeriet
Rygning


Meddelelser

  • Lise-Lotte Colding er ansat som ny lærer i specialcentret i stedet for Grethe Flyng, der har valgt andre græsgange.
  • DR TV har ønsket at lave en udsendelsesrække for at afprøve et nyt system mod MOBNING, og har derfor spurgt Skovboskolen, om vi ville være med. Det bliver en 5. klasse, der skal deltage.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP

KALENDER FOR MARTS / APRIL 2003.

Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag10. marts 2003 8.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag11. marts 2003 0.B Skole/hjem-samtale 1/2
2.B Skole/hjem-samtale 1/2
8.B Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag12. marts 2003 0.A Skole/hjem-samtale 2/2
2.A Forældremøde kl. 19
2.B Skole/hjem-samtale 2/2
torsdag13. marts 2003 0.B Skole/hjem-samtale 2/2
mandag17. marts 2003 4.B Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag18. marts 2003 8.A Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag20. marts 2003 4.B Skole/hjem-samtale 2/2
8.A Skole/hjem-samtale 2/2
mandag24. marts 2003 1.A Skole/hjem-samtale 1/2
2.A Skole/hjem-samtale 1/2
8.B Forældremøde kl. 19 - 21
8.C Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag25. marts 2003 1.A Skole/hjem-samtale 2/2
2.A Skole/hjem-samtale 2/2
8.C Skole/hjem-samtale 2/2
mandag31. marts 2003 4.A Skole/hjem-samtale 1/2
7.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag1. april 2003 4.A Skole/hjem-samtale 2/2
7.A Skole/hjem-samtale 2/2
onsdag2. april 2003 5.A Skole/hjem-samtale 1/2
6.A Skole/hjem-samtale 1/2
torsdag3. april 2003 5.A Skole/hjem-samtale 2/2
6.A Skole/hjem-samtale 2/2
mandag7. april 2003 3.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag9. april 2003 2.B Forældremøde
3.A Skole/hjem-samtale 2/2


Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- fredag
10. marts 2003
- 14. marts
9.B Projektopgave.
onsdag 12. marts 2003 3.B sundhedsundersøgelse.
torsdag 13. marts 2003 Skolefest 6. klasse.
onsdag 19. marts 2003 3.A+B (rest) sundhedsundersøgelse.
onsdag 9. april 2003 0.A sundhedsundersøgelse.
torsdag 10. april 2003 0.A sundhedsundersøgelse.

TOP


Sidst opdateret den 9. marts 2003