SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 276 - Marts 2004

INDHOLD:
Nyt fra skoleledelsen - Stor aktivitet blandt det pædagogiske personale.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 3. februar 2004.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra 2. marts 2004.
Månedskalender - For marts/april 2004.

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Stor aktivitet blandt det pædagogiske personale
Vi har på Skovboskolen haft flere arbejdsgrupper til at arbejde med forskellige pædagogiske emner. Nu nærmer tiden sig hvor det øvrige personale skal involveres. Vi har i perioden 11. marts – 15. april fire pædagogiske aftener, hvor vi skal forholde os til følgende emner:
Teamstruktur
Holddannelse
Professionalisering af teamsamarbejdet
Mobning
På kommunalt plan er udarbejdet en vision og efterfølgende målsætninger for folkeskolen i Skovbo Kommune, det er disse mål vi nu er på vej til at opfylde. Da vores egen vision og målsætning ligger helt på linie med de overordnede målsætninger i kommunen, har vi valgt at koncentrere arbejdsindsatsen her og fokusere på samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
En ny struktur på Skovboskolen vil selvfølgelig kræve en øget information til forældrene og hertil er skolebestyrelsen et naturligt bindeled. Jeg skal i den forbindelse minde om vores opstillingsmøde mandag den 29. marts – mød op og gør din indflydelse gældende.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at reklamere for vores hjemmeside: www.skovboskolen.dk, hvor alle meget hurtigt kan holde sig orienteret om skolen.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
3. februar 2004

Referat
Referatet blev godkendt. Der blev fra flere sider gjort opmærksom på, at referaterne fra møderne i december og januar endnu ikke havde været i Kontakten. Ledelsen bringer forholdet i orden.

Udearealer
Legepladsredskaberne er nu blevet vurderet af en uvildig legepladsinspektør, Betina Steffensen, der har udfærdiget en fyldig rapport om legeredskabernes tilstand.
SFO-forældreråd har indstillet, at bestyrelsen sender rapporten til kommunen og samtidig stiller krav om, at der udarbejdes en handlingsplan for at rette op på de kritisable forhold. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Bent Elhegn ville samtidig foranledige en gennemgang af legeredskaberne ved pedellerne med henblik på at forebygge ulykker indtil reelle udbedringer er sket.
Ledelsen holder møde med Teknisk Forvaltning allerede torsdag den 5. februar, kl. 10.00.

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
Skolebestyrelsen har bedt Teknisk Udvalg om at revurdere beslutningen om at sætte et midterhegn op i tunnelen under Lidemarksvej. Skolebestyrelsen ønsker i stedet en løsning, hvor oversigtsforholdene på hver side af tunnelen bliver forbedret.
Teknisk Udvalg ønsker imidlertid ikke at behandle sagen yderligere. Bestyrelsen besluttede at drøfte muligheden for yderligere tiltag med kontaktforældrene på førstkommende møde.

Forslag til forretningsorden
Forslaget blev drøftet, men ikke endeligt vedtaget. Bent arbejder videre med de bemærkninger, der blev givet, således at et nyt forslag kan fremsættes på næste møde.

Nyt fra elevrådet
Elevrådet fremsatte i oktober ønske om et læskur ved busstoppestedet på Halvejen samt opsætning af borde og stole på græsset mellem Østervang og Kokkebro. Ønskerne har endnu ikke været behandlet i bestyrelsen.
Ledelsen drøfter læskuret med Teknisk Forvaltning på mødet torsdag den 5. februar, og elevrådet udarbejder et mere konkret oplæg til indretning af væresteder, som bestyrelsen kan behandle i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2004.
Endelig ønsker eleverne en udbygning af cykelskuret i skolegården. Skolen har for nylig fået afslag på en ansøgning om penge hertil, men der er mulighed for at sætte cykelstativer op uden overdækning.

Brugerundersøgelse
Med enkelte tilrettelser blev formandens forslag til indholdet i bestyrelsens udtalelse vedtaget.
Brugerundersøgelsen fremlægges på valgmødet den 4. februar.

Fleksibel Skole
Forslag til principper for Fleksibel Skole blev drøftet, og konsulent Hanna Fjældstad arbejder videre på baggrund heraf.
Hanna Fjældstad gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at principperne bliver formuleret så bredt, at ledelse og medarbejdere har reelle og fleksible handlemuligheder i hverdagen.
Medarbejderrepræsentant Jørgen Hansen bemærkede, at medarbejdernes timeressourcer skulle stå i fornuftigt forhold til de opgaver, de skulle løse.
Lars Frederiksen gjorde opmærksom på, at man allerede i sommeren 2002 blev præsenteret for en model af fleksibel skole, som alle kunne tilslutte sig, og at denne model fortsat måtte være slutmålet. Ledelsen har givet udtryk for, at den ikke kan finde ressourcerne til denne model indenfor den nuværende budgetramme.
Lars Frederiksen efterlyste derfor et oplæg/forslag fra konsulent Hanna Fjældstad til en prioritering af skolens nuværende ressourcer i forhold til indførsel af Fleksibel Skole pr. 1. august 2004 samt en analyse af behovet for ændringer i styrelsesvedtægt og delegationsvejledning, således at bestyrelsen evt. kan fremsætte ønske herom overfor kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at der arbejdes på at få eventuelle unødige bindinger i forhold til eksisterende ressourcer fjernet. Dette blev der udtrykt politisk vilje til, da man udarbejdede kommunens overordnede vision og målsætninger primo september.

Budget 2004
Udskudt til næste møde.

Venlig hilsen
Lars Frederiksen

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet
2. marts 2004

 1. Udpegning af referent til kontakten:
Annemette Jørgensen.

 2. Godkendelse af referat:
Ingen bemærkninger.

 3. Opfølgning/orientering:
Udearealer, der arbejdes videre med sagen, både med dræn og med at få bygget nye legeting.
Forslag til forretningsorden, udskudt til næste møde.
Brugerundersøgelsen, vi fik undersøgelsen udleveret som "bogform".

 4. Nyt fra elevrådet:
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

 5. Forslag til budget:
Der er afsat ekstra midler til ny legeplads og til at gøre skolen mere indbydende og "up to date". Undervisningsmiddelkontoen er derfor nedskrevet. Der ansøges ekstra om renovering af gulv i gymnastiksalen.

 6. Opstillingsmøde/valgmøde:
Der udsendes brev til alle nuværende og kommende børnehaveklassesforældre. Der skal vælges 4 skolebestyrelsesmedlemmer samt 7 suppleanter. Der er opstillingsmøde d. 29.3.04

 7. Fleksibel skole:
Den kommunale arbejdsgruppe og teamudviklingsgruppen har været samlet 2 gange. Der er taget beslutning om hvilke emner der skal diskuteres på de 3 pædagogiske aftener.
A: Team
B. Holddannelse
C. Professionalisering af teams
Arbejdsformen vil være cafeform.
Sideløbende holder ressourcegruppen møder, her drøftes forbruget af timeressourcer.
Skolebestyrelsen er inviteret med til de 3 pædagogiske aftener, som lyttende gæster.

 8. Årsrapport:
Godkendt.

 9. Orientering om møde med teknisk direktør:
Der er blevet bevilliget at grunden omkring Regnemark bliver drænet og afvandet, så der kan påbegyndes bygning af ny legeplads.
Bordpladerne i fysik skiftes.
Udluftning i hjemkundskab er ikke god nok, der kommer en teknisk løsning.
Varme i Dalmosen, eller mangel på samme, der er sat teknikere på for at afhjælpe problematikken.
Småting repareret og malet.
Byggesagen afsluttes 1. april 2004.
Diskussion af udskiftning af lofter i festsalen. SB vil skrive til teknisk forvaltning.

10. Punkter til kommende møder:
Forslag til forretningsordnen.
Oplæg til udearealer bl.a. fra elevrådet.
Timebudget.

11. Meddelelser:
Vi har fordybelsesuge, holddeling på kryds og tværs, vi har en god uge.

12. Eventuelt:
Dan Oddershede takkede de skolebestyrelsesmedlemmer der træder af og dermed var med til møde for sidste gang.

Bjæverskov, den 10.3.04
Annemette Jørgensen

 

TOP

KALENDER FOR MARTS/APRIL 2004.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag 15. marts 2004 4. - 7. årgang fællesarrangement med Herfølge Boldklub klokken 12.05 - 12.50 i festsalen.
onsdag 17. marts 2004 Lærermøde klokken 14.00 - 15.30.
torsdag 25. marts 2004 Pædagogisk aften klokken 17.30 - 20.30 (Holddannelse).
mandag
- fredag
29. marts 2004
- 2. april
9. årgang på udlandstur.
torsdag 1. april 2004 Pædagogisk aften om mobning. Med cand.pæd.psyk Helle Høiby. Klokken 18 - 21.
tirsdag 13. april 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 15. april 2004 Pædagogisk aften klokken 17.30 - 20.30 (Professionalisering af teams).


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
torsdag11. marts 2004 1.Y Skole/hjem-samtale
mandag15. marts 2004 1.F Forældremøde
5.A Skole/hjem-samtale 1/2
5.B Skole/hjem-samtale 2/2
tirsdag16. marts 2004 5.A Skole/hjem-samtale 2/2
mandag29. marts 2004 3.A Skole/hjem-samtale 1/2
tirsdag30. marts 2004 3.A Skole/hjem-samtale 2/2
4.A Skole/hjem-samtale 1/2
onsdag31. marts 2004 4.A Skole/hjem-samtale 2/2

TOP


Sidst opdateret den 11. marts 2004