SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 267 - Maj 2003

INDHOLD:
Månedskalender.
Praktisk musiske fag i 2003/2004.
Forbedring af trafikforhold ved Skovboskolen.
Referat af Skolebestyrelsesmødet 6. maj 2003.
Referat af kontaktforældremødet 13. maj 2003.
Til forældre og elever - fra SC10.

TOP

KALENDER FOR MAJ / JUNI 2003.

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag
- fredag
19. maj 2003
- 23. maj
Alle klasser har fordybelsesuge.
Eleverne møder kl. 8.05 - 12.50.

6.A på lejrskole.
8. årgang i erhvervspraktik.
tirsdag
- onsdag
27. maj 2003
- 28. maj
2.A på hyttetur.
mandag 2. juni 2003 "Blå Mandag".
Kommende 0.-klasser 2003/2004 forældremøde kl. 19.00
onsdag
- torsdag
4. juni 2003
- 5. juni
2.B på hyttetur.
onsdag
- fredag
11. juni 2003
- 13. juni
4.B på hyttetur.
fredag 20. juni 2003 Sidste skoledag for 0. - 8. klasse kl. 8.05 - 11.25. Grøn dag (idrætsdag).


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag12. maj 2003 1.C Forældremøde
fredag23. maj 2003 1.A Forældremøde
mandag2. juni 2003 Kommende 0.-klasser 2003/2004
forældremøde kl. 19.00

TOP
Praktisk musiske fag i 2003/2004

Efter behandling i udvalg, på lærermøde og i skolebestyrelsen har vi ændret timefordelingen for de praktisk musiske fag.
Det overordnede pricip er, at alle fag, er obligatoriske, hvorved vi sikrer alle elever en indlæring, der kan honorere de enkelte fags "klare mål".

 På 4. årgang: På 5. årgang:På 6. årgang: På 7. årgang:
Musik:11 10
Billedkunst:20 10
Håndarbejde:12 00
Sløjd:12 00
Hjemkundskab:12 33

Tallene angiver ugentligt lektionstimetal.
Som det fremgår af oversigten er Skovboskolens indsatsområde stadig hjemkundskab.

Vi vil i kommende skoleår gøre os erfaringer med denne prioritering.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Trafikforhold ved Skovboskolen

Skovboskolen har pr. 19. maj modtaget forslag til forbedring af trafikforholdene.

Forslaget indeholder forbedringer for følgende områder:

  1. Hvor banestien udmunder i Lidemarksvej, ophævet vejflade.
  2. Ny afstribning af cykelsti og parkeringsbåse på Skovboskolens p-plads, således at der ikke skal ske krydsning med biltrafikken.
  3. Der etableres kørselsforbud langs Skovbohallen - dog undtages varekørsel. Det eksisterende flisefortov renoveres.
Forslagene skal nu behandles i de respektive forsamlinger.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 6. maj 2003

Kontakten
Et nyt layout af Kontakten blev fremlagt. Der var en drøftelse af indhold og form, herunder referater fra skolebestyrelsens møder. Det nye layout vil blive forelagt kontakt-forældrene på næste møde tirsdag den 13. maj.


Hjemmesiden
Pr. 1. juli 2003 skal skolernes hjemmesider oplyse om bl.a. fagudbud og læseplaner, værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt samt skolens karaktergivning m.m.. Skolens EDB-vejleder, Peter Elkjær Pedersen, var derfor indkaldt til mødet for en gennemgang og drøftelse af hjemmesidens form og indhold. Hjemmesiden opfylder de fleste af lovens krav, og de få, der mangler, vil blive tilføjet.


Forbrug af anden tid år 2003/2004
Et flertal i kommunalbestyrelsen har igen besluttet, at der skal reduceres i skolernes tid til andet arbejde. Den konkrete udmøntning er udlagt til skolerne.
Andet arbejde omfatter bl.a. lærernes tid til deltagelse i kurser, forældrekonsultationer og forældremøder samt lejrskoler, skolebibliotek og meget mere. Mange af de principper, der vedtages af skolebestyrelsen, indebærer brug af de disse timer.
Ledelsens forslag til udmøntning af de færre timer gav anledning til en meget lang debat. Et flertal i skolebestyrelsen besluttede efter afstemning at tage ledelsens forslag til efterretning.
Konsekvenserne er bl.a., at der hverken bliver tildelt timer til 9. klassernes skolerejse til Berlin, eller hytteture i indskolingen. Fremover vil der kun deltage to lærere i forældrekonsultationerne, og der bliver ikke tildelt tid til skolekomedien på 6. årgang. Der sendes færre lærere på kursus, skolebibliotekets åbningstid nedsættes osv.
Skolebestyrelsen vil i det kommende skoleår revidere de mange principper, det ikke længere er muligt at overholde som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om et lavere serviceniveau på kommunens skoler. Det skal endvidere bemærkes, at besparelsen ikke har været forelagt skolebestyrelserne forud for beslutningen.


Øvrige punkter
Blev udskudt til næste møde på grund af den lange debat omkring forbrug af anden tid.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Referat af kontaktforældremødet 13. maj 2003

Deltagerantal: 15 kontaktforældre + 5 skolebestyrelsesmedlemmer + skolelederen.

Hjemmeside/kontakten
Kontaktforældrene fik forevist et nyt layout for Kontakten, hvor der gøres plads til små indlæg fra Kontaktforældre, SFO, elevrådsreferat og evt. lidt fra enkelte klasser. Alle var enige om, at et fornyet layout var tiltrængt. Man efterlyste mere information omkring aktiviteter og projektuger, også gerne lidt nyt omkring nye lærere (evt. med foto), så Kontakten blev mere levende og oplysende for forældrene.
Hjemmesiden er et godt bidrag til oplysning, men så længe ikke alle forældre har adgang til Internettet, er det en dårlig idé at korte referater i Kontakten ned til en dagsorden.
Forældregenerationen er heller ikke opflasket med at læse aviser på nettet. Blev taget til efterretning.


Fleksibel skole
Skolebestyrelsen gav udtryk for sin frustration over, at vi i dag stadig kun snakker om fleksibel skole. En snak der hver gang ender med en konstatering af, at det afhænger af tid og økonomi, som vi ikke råder over.
Bent Elhegn informerede om, at der på kommunalt plan er iværksat en handlingsplan, hvor der på tværs af skoler, forvaltning, politikere og skolebestyrelser bliver dannet arbejdsgrupper, der skal arbejde med emnet i det kommende skoleår.
Det positive i denne proces er, at skolerne uden tvivl er nået væsentlig længere end politikerne er, og derfor vil arbejdet bringe alle parter på niveau, således at fremtidige drøftelser vil foregå på et højere plan.
Fra kontaktforældrene blev der givet udtryk for, at fleksibel skole er en nødvendighed, når vi fremover skal håndtere et væsentlig større antal elever i klasserne. Samtidig gav man udtryk for, at skolen måtte følge med tiden, og at fleksibel skole vil være med til at tiltrække nye lærerkræfter.
Kontaktforældrene gav skolebestyrelsen opbakning til at formulere principper for undervisningens organisation med udgangspunkt i en fleksibel skole, hvor lærerne i teams planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen.
En omfordeling af skolens ressourcer og revidering af en række principper vil være nødvendig.
I debatten gav kontaktforældrene udtryk for, at man savner initiativer, engagement, sprudlende aktiviteter og en bedre ånd på skolen.
Skolens ledelse vil i samarbejde med bestyrelsen iværksætte tiltag, der dels skal give forældre og elever flere positive oplevelser end negative og dels bidrage til et højere informationsniveau om de tiltag, der allerede er gjort.
Som udgangspunkt herfor har skoleleder Bent Elhegn og bestyrelsesformand Lars Frederiksen efterfølgende aftalt, at der skal udarbejdes en lokal tilfredshedsundersøgelse blandt elever, forældre og medarbejdere for at få konkretiseret indsatsområderne.


Rygning
Som alle ved er skolen røgfri og har været det i mange år. Derudover er der pr. 1. juli 2002 kommet en lov, der direkte forbyder rygning på skolen. Der er fortsat en række elever, der ikke respekterer reglerne, og ved skolens henvendelse til deres forældre bliver der givet udtryk for, at rygning er en privat sag skolen ikke skal blande sig i. Skolebestyrelsen tager skarpt afstand fra denne holdning hos de rygende børns forældre, en holdning kontaktforældrene fuldt ud tilsluttede sig.
Der var således enighed om, at iværksætte en holdningsbearbejdning af forældre og elever.
Skolebestyrelsen koordinerer arbejdet og inddrager kontaktforældrene. Samtidig var der forslag om, at man fra skolens side i de store klasser fortsætter øvelsen om regelsæt, som man startede i de små klasser.
Kræftens bekæmpelse har også filmmateriale, som burde vises. I øvrigt blev det foreslået at drøfte "Klassens trivsel" på alle forældremøder.
Bent Elhegn kvitterede for opbakningen og vil fortsat underrette forældrene, når deres barn ryger på skolens matrikel.


Status på byggeprojektet – opfølgning på helbredstest inden byggeriet
Inden byggeriet startede, var der en helbredstest blandt alle på skolen. Det blev dengang aftalt, at der skulle en opfølgning til, når byggeriet var overstået. Problemet med en helbredstest er, at man ikke umiddelbart kan lave en sammenlignelig test, da eleverne enten er flyttet fra skolen eller ikke er i de samme lokaler som før. Man kan derimod lave en ny undersøgelse, hvor man igen tager skolelægen med på råd ved udformningen af spørgeskemaet, så man får stillet de rette spørgsmål.
Efter ombygningen har man konstateret, at indeklimaet stadig ikke er godt nok, bl.a. grundet dårlig rengøring. Hertil kommer, at der blev fundet cement i de eksisterende udluftningskanaler under en række vinduer, ligesom man har konstateret svamp i kælderetagen. Cementen i udluftningskanalerne er naturligvis fjernet, og loftspladerne i kælderetagen bliver udskiftet. Skolen og bestyrelsen fortsætter indsatsen for at få rengøringen på et acceptabelt niveau.
Kontaktforældrene efterlyste en plan for løbende kontrolmålinger for svampesporer. Skolebestyrelsen vil rette henvendelse til Teknisk forvaltning, der er ansvarlig for bygningsvedligeholdelsen.


Eventuelt

  • Udearealerne ligner stadig en byggeplads, og det er uacceptabelt, at de ikke er bragt tilbage til standarden før byggeriet. Skolen har fået afslag på en ansøgning om 200.000 kr. til udbedringen på trods af, at man på møder med bl.a. Teknisk forvaltning er blevet lovet disse midler.
  • Hvis et barn har lus, bringes barnet til kontoret og der ringes hjem til forældrene. Når barnet er kommet i behandling, må det gerne komme tilbage til skolen. Disse regler er ikke blevet fulgt i SFO, hvilket Bent Elhegn følger op på. Også et emne til Kontakten.
  • Besparelser – Smertegrænsen er nået. Kommunalbestyrelsen har for tredje år i træk gennemført besparelser på den tid skolerne tildeles til andre opgaver end undervisning - herunder lærernes tid til skole/hjem samarbejde, lejrskoler m.v. Forældrene gav udtryk for, at vilkårene nu opleves så ringe, at man fraråder arbejdskolleger, familie, venner og bekendte med skolesøgende børn at flytte til kommunen. Skolebestyrelsen blev opfordret til at gøre en massiv indsats overfor Kommunalbestyrelsen for at få bragt skolernes ressourcer tilbage på acceptabelt niveau. Der vil være fuld opbakning fra forældrene til de aktiviteter, der måtte være behov for.
  • Kontaktforældrene ønsker en klarere definition af, hvilke opgaver og aktiviteter kontaktforældrene har og kan deltage i.
  • Forslag om at elevrådet sender deres referat til Kontakten, da elevrådet ikke er særlig synligt. De valgte møder ikke op til skolebestyrelsesmøderne.
  • Ledelsen må gerne informere lidt mere, når der sker ændringer, som har indflydelse på elevernes hverdag.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
Til forældre og elever

Vores studietur til Prag var aldrig blevet en realitet, hvis ikke vi havde haft en så stor opbakning i kantinen.
I år har vi haft et fornuftigt overskud hver torsdag og det kan vi takke de forhåbentlige tilfredse kunder for.
Vi håber, at næste års 10. klasse vil få samme opbakning.

Med venlig hilsen
Skovbo Center 10

TOP


Sidst opdateret den 26. maj 2003